Szkolenie online – Pracownicze Plany Kapitałowe krok po kroku w JST, jednostkach organizacyjnych i placówkach oświatowych. Jak skutecznie wdrożyć i prowadzić PPK. Jak uniknąć błędów.

Szkolenie online jest prowadzone w formie 3-4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Po szkoleniu natomiast otrzymują Państwo w ciągu 24H link do nagrania szkolenia, co daje możliwość ponownego zapoznania się z jego treścią. Nagranie jest aktywne przez 3 dni.

Szkolenie online zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę bez konieczności wyjazdu na szkolenie. Podczas 3-4 godzinnego spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),
 • po szkoleniu otrzymujesz dostęp do nagrania wideo, dzięki temu możesz ponownie obejrzeć szkolenie w dowolnym momencie. Otrzymasz również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

WZORY DOKUMENTÓW

Każdy uczestnik otrzyma na szkoleniu wzory dokumentów do edycji:

 • Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK
 • Informacja o PPK dla pracowników
 • Protokół z wybory instytucji finansowej
 • Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – poradnik

Po szkoleniu otrzymają Państwo link do nagrania co zapewni Państwu nieograniczony dostęp do szkolenia i możliwość jego odtworzenia w dowolnym momencie.

 • Jak przygotować jednostkę administracji publicznej oraz jednostki oświaty do wdrożenia systemu PPK??
 • Co powinny wiedzieć osoby zajmujące się PPK w jst oraz placówkach oświatowych??
 • Jak uniknąć błędów na poziomie planowania wdrożenia PPK??
 • Sposoby obliczania składki na PPK od pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych,
 • Na co zwracać uwagę przy wyborze podmiotu instytucji finansowej zrządzającej środkami
 • Podział składników wynagrodzenia stanowiącego podstawę do rozliczania składki do PPK
 • Obliczanie okresu 3 miesięcy zatrudnienia dla celów związanych z obowiązkami wynikającymi z PPK
 • Sytuacja osób przebywających na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłek macierzyński
 • Obowiązki podmiotów dla których zleceniodawcy wykonywali już usługę powyżej 3 miesiąca
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku wynagrodzenia pracowników poniżej 1,2 – krotności wynagrodzenia minimalnego
 • Wyłanianie przedstawicieli pracowników w organizacjach bez związków zawodowych lub rad pracowników lub rad pracowniczych.

Program szkolenia

1. Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 • rola jaką mają spełnić
 • inne formy oszczędzania na emeryturę
 • zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

2.  Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający (krok po kroku).

 • Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 • Wybór instytucji finansowej.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 • Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.

3. PPK – Wybór instytucji finansowej.

 • Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 • PPK – kryteria wyboru instytucji finansowej.
 • Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 • Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

4. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

 • Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).
 • Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK.
 • Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 • Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 • Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 • Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

5. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK w praktyce.

 • Ustalanie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 • Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw. okresie przejściowym.
 • Ponowne zatrudnienie a uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK – czy należy zawrzeć nową umowę o prowadzenie dla pracownika?
 • Do kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym.
 • Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która wcześniej złożyła deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK.

6. Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 • Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
 • Czy osoby 55 +mogą zostać zapisane do PPK automatycznie?
 • Jak postąpić w przypadku błędnego zapisania osoby zatrudnionej do PPK? Jakie roszczenia ma wobec pracodawcy osoba błędnie zapisana do PPK?
 • Na jaki dzień należy sprawdzić wiek osoby zatrudnionej, kiedy należy zapisać do PPK osoby przebywające na urlopach bezpłatnych?
 • Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 • Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 • Przynależność do kilku programów PPK.
 • Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 • Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 • Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 • Wznawianie wpłat na wniosek.

7. Obowiązki pracodawcy – wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych.

 • Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 • Ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK.
 • Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia.
 • Naliczanie wpłat do PPK dla osób:
  a) przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie,
  b) przebywających na zwolnieniach lekarskich,
  c) korzystających z urlopów bezpłatnych.
 • Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK – brak możliwości naliczania wpłaty pracownika.    b) złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
  c) zmiany wysokości wpłaty dodatkowej,
  d) rezygnacji z wpłaty dodatkowej.
 • Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.
 •  – sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK,
  – konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty,
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 • Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 • Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.

8. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika.

 • Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 • Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 • Rozporządzanie środkami przed osiągnięciem 60 roku życia – rezygnacja z PPK
 • Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK
 • Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK
 • Dziedziczenie środków PPK w przypadku śmierci uczestnika PPK

9. Nadzór na funkcjonowaniem PPK.

 • Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 • Ewidencje PPK i portal PPK.
 • Sankcje karne i podmioty kontrolne.

10. Rola pracodawcy – przy wdrażaniu PPK

 • Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia.
 • Zajęcia komornicze a naliczanie wpłat do PPK.
 • Raportowanie wpłat do PPK na ZUS RCA.
 • Naliczanie wpłat do PPK w przypadku śmierci pracownika.
 • RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer.
 • Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.
 • Konsekwencje dla pracodawcy z tytułu:
  a) zbyt późnego zawarcia umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK,
  b) błędnego ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  c) dokonania wpłaty do instytucji finansowej po terminie,
  d) opóźnienia w odprowadzeniu wpłaty do instytucji finansowej.
  e) czy pracodawca może zapłacić do instytucji zaległe wpłaty i potrącić je z wynagrodzenia pracownika?

12. Rola pracodawcy – po wdrożaniu PPK.

 • obowiązek informacyjny uczestników PPK przy zmianie instytucji finansowej
 • obowiązek informacyjny w sprawie dobrowolnego przystąpienia do PPK
 • obowiązki pracodawcy w przypadku złożenia przez nowego pracownika informacji o posiadanych PPK
 • rola pracodawcy a ponowne przystąpienie do PPK po upływie 4 lat
 • prawidłowe i terminowe naliczanie składek do PPK – nowe obowiązki pracodawcy
 • jak postąpić momencie zmiany przez uczestnika PPK zmiany wysokości deklarowanej składki, od kiedy obowiązuje zmiana
 • w którym momencie ma skutek prawny złożenie deklaracji rezygnacji przez uczestnika PPK i obowiązki pracodawcy
 • zasady współpracy pracodawcy z instytucją finansową w trakcie podpisania umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie

Prowadzący

Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nabywca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


Oświadczam, że uczestnistwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


Dane uczestników

Imię i nazwisko (wymagane)


Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dodatkowe informacje

Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


ZgodyZapisz się do naszego newslettera

Wypełnij nasz newsletter aby być na bieżąco z nowościami w zakresie prawa.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.