Zaktualizuj dokumenty i regulaminy kadrowe po zmianach! Zmiany w regulaminach w związku ze zmianami w KP oraz nowe wzory dokumentów kadrowych po zmianach KP w 2023 roku – szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 27.06.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Od kwietnia 2023 roku następuje nowelizacja Kodeksu Pracy, w związku z którą każdy pracownik działu kadr musi przygotować się do aktualizacji lub tworzenia nowych dokumentów dla pracowników jednostek i firm. Nastąpią także zmiany w regulaminach pracowniczych lub wystąpi konieczność aktualizacji regulaminów dotychczasowo istniejących.

Szkolenie z dokumentów kadrowych i zmian w regulaminach

W związku z tym przygotowaliśmy szkolenie dotyczące aktualizacji dokumentacji kadrowej po nowelizacji Kodeksu Pracy, na którym zostanie omówione jakich zmian należy dokonać w regulaminach pracy oraz w jaki sposób dokonać aktualizacji dotychczasowych regulaminów, jak powinien wyglądać regulamin pracy zdalnej od 7 kwietnia 2023 oraz jak poprawnie stworzyć regulamin kontroli trzeźwości pracowników.

Szkolenie będzie poprowadzone w formie online. Zapisz się również na nasze szkolenia dla firm.

Program szkolenia

1. Regulamin pracy – jakich zmian należy dokonać po zmianach w KP w 2023 roku:

 • Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę-
 • Czy pracodawca będzie zobowiązany uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny na wniosek pracownika, jaki termin
 • Rewelacja w nowej szacie informacji dla pracownika
 • Nowe wykroczenia za brak informacji o warunkach zatrudnienia lub brak jej aktualizacji
 • Przepisy przejściowe w zakresie udostepnienia nowej informacji pracownikom zatrudnionym na dzień wejścia przepisów
 • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością
 • Czego może dotyczyć żądanie pracownika zmiany umowy i kiedy może je złożyć do pracodawcy
 • Ochrona pracownika o wnioskowanie zaliczenia realizowanych szkoleń do czasu pracy
 • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownik
 • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą.
 • Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze co wliczamy a czego nie
 • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • Czy rodzice mogą korzystać jednocześnie z 9 tygodni urlopu rodzicielskiego
 • Czy niewykorzystany urlop 9 tygodniowy rodzicielski jednego z rodziców może wykorzystać drugi rodzic
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • Zmiana wysokości zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego
 • Wydłużenie uprawnień dla rodziców dzieci do lat z 4 do 8 roku życia dziecka
 • Elastyczna organizacja pracy na żądanie pracownika
 • Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
 • Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o elastyczną organizację pracy
 • Jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykłady

2. Aktualne zapisy w Regulaminie Pracy 2023r.:

 • W czy w regulaminie pracy należy zawrzeć zasady pracy zdalnej , badania trzeźwości czy dokonujemy to odrębnym dokumentem
 • Aktualizacja zapisów w regulaminie pracy o :

-Zasady wykorzystywania siły wyższej

-Zasady wykorzystywania urlopu opiekuńczego

-Uprawnień związanych z rodzicielstwem

-Zasady korzystania z elastycznej organizacji pracy

-Zapisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

-Aktualizacja zapisu dotyczącego nakładania kary porządkowej

3. Regulamin pracy zdalnej po zmianach od 7 kwietnia 2023r.:

 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie
 • Co powinien zawierać w swojej treści regulamin pracy zdalnej
 • Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy  czy należy je aktualizować
 • Rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy w tym zakresie
 • Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?
 • Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
 • Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP
 • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 • Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej
 • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
 • Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej
 • Czy należy tworzyć ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej i co powinna zawierać w szczególności
 • Praca zdalna a wypadki w pracy, w drodze do i z pracy – obowiązki pracodawcy

4. Treść regulaminu pracy zdalnej:

 • Czy regulamin pracy zdalnej może być skierowany tylko do wybranych grup zawodowych
 • Czy można w regulaminie wskazać , że pracownicy mają prawo tylko do pracy zdalnej okazjonalnej
 • Zasady pracy zdalnej w regulaminie
 • W jaki sposób jest udzielana praca zdalna na czyi wniosek
 • Zawarcie informacji o prawach i obowiązkach pracownika wykonującego pracę zdalną
 • Obowiązki pracownika przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej
 • Zapis w jaki sposób pracownik jest zobowiązany do kontaktu z pracownikiem
 • Obowiązki pracodawcy przy kierowaniu pracowników do pracy zdalnej
 • Zasady rekompensowania kosztów pracy zdalnej przez pracodawcę
 • Zasady przeprowadzania wykonywania pracy zdalnej w domu pracownika

5. Regulamin kontroli trzeźwości:

Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – nowe obowiązki pracodawcy:

 • Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu
 • Czy pracownik może odmówić przeprowadzenia badań
 • Co powinien zawierać protokół z badania trzeźwości
 • Czy pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową z przeprowadzonych badań
 • Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników
 • Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości
 • Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Regulamin kontroli trzeźwości na co należy zwrócić szczególną uwagę.
 • Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny
 • Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca, by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości
 • Kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika – jakie zasady

6. Zapisy w regulaminie kontroli trzeźwości 2023:

 • Grupy pracowników objętych kontrolą.
 • w jaki sposób Pracodawca powinien ustalić grupy osób do kontroli trzeźwości
 • czy kontrolą mogą być objęte wszystkie osoby  ,
 • w jaki Sposób należy przeprowadzić  kontrolę,
 • częstotliwość oraz czas przeprowadzenia kontroli
 • czy kontrola może odbywać się rotacyjnie;
 • jakim rodzajem urządzenia może być przeprowadzona kontrola
 • Zasady przetwarzania danych osobowych;

7. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 • Jak należy określić zasady oraz warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu
 • Prawidłowe wskazanie przeznaczania tych środków na poszczególne cele i rodzaje prowadzonej przez pracodawcę działal­ności socjalnej
 • czy można w regulaminie wykluczyć osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS wymienione w ustawie np. emerytów
 • określenie wysokości odpisu na ZFŚS, warunki zwiększenia odpisu
 • wskazanie osób uprawnionych do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu,
 • wskazanie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu,
 • jak często można korzystać z danego świadczenia
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja) – czy należy to określić w regulaminie
 • wskazanie częstotliwość posiedzeń Komisji Socjalnej

8. Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

 • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
 • Nowa treść umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
 • Wzór wniosku pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązki pracodawcy
 • Wzór wniosku o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Jakie elementy winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy, kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop
 • Co powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
 • Nowy wzór wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia, gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody