Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

   

   

  Program szkolenia

  1. Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Przepisy wykonawcze do Ustawy
  • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
  • Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

  2. Dokumentacja i jej rodzaje:

  • Definicja dokumentu
  • Podstawowe obowiązki aktotwórców
  • Rodzaje dokumentacji

  3. Obieg dokumentacji w podmiocie:

  • System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
  • Rejestracja przesyłek i ich rodzaje
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – budowa i stosowanie
  • Rejestracja spraw – znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw
  • Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
  • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów

  4. Archiwizacja dokumentów:

  • Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
  • Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
  1. uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
  2. opisanie jednostek archiwalnych
  3. sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
  • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)

  5. Funkcjonowanie archiwum zakładowego:

  • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
  • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
  • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
  • Sprawozdawczość archiwum zakładowego

  6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.

  7. Dyskusja.