Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie przygotuje uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

  Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Na szkoleniu poruszymy zagadnienia takie jak: naruszenie dyscypliny finansów publicznych, delikty dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, czy etapy postępowania w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

   

  Program szkolenia

  1. Kto i kiedy może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  2. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – (podwyższenie kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych).

  3. Odpowiedzialność podmiotowa – odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli, zakres odpowiedzialności pracowników wynikający z odrębnych ustaw, odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych.

  4. W jaki sposób udzielić upoważnienia aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

  5. Jakie przesłanki są uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.

  6. Odpowiedzialność przedmiotowa (obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych) – należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki), rozliczenia z właściwym budżetem, dokonywanie wydatków: upoważnienie,  dotacje, środki unijne, opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat, zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, zamówienia publiczne, udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi, inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa, zaniechanie audytu wewnętrznego, kontrola zarządcza, wstępna kontrola finansowa.

  7. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

  9. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

  10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza).

  11. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – kto ma obowiązek zawiadomić o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co grozi za brak zawiadomienia.

  12. Dyscyplina finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictw komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.