Rozliczanie podatku VAT w JST z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa – znaczenie wyroku TS UE w zakresie rozliczania dotacji na OZE i projektów usuwania azbestu z nieruchomości – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 22.06.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin:

 • Gmina jako szczególny rodzaj podatnika
 • Zakres opodatkowania podatkiem VAT w gminach
 • Mechanizm podatku VAT
 • Zwolnienia z podatku VAT w gminach
 • Zasady liczenia prewspółczynnika i proporcji
 • Pozostałe zagadnienia

2. Znaczenie wyroku TS UE w zakresie OZE i usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców:

 • Zasady opodatkowania dotacji w gminach
 • Dotychczasowa praktyka rozliczania podatku VAT od dotacji przy projektach OZE
 • Zasady rozliczania VAT przy projektach usuwania azbestu z nieruchomości
 • Znaczenie wyroku TS UE w sprawach C-612/21 oraz C-616/21
 • Czy gminy będą miały prawo do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego VAT?
 • Ryzyko korekty podatku naliczonego VAT, odliczonego przez gminy w ramach projektów OZE i usuwania azbestu.
 • Pozostałe zagadnienia

3. Rozliczenie VAT od sprzedaży węgla:

 • Zasady rozliczania podatku od zakupu węgla
 • Czy należy stosować prewspółczynnik?
 • Zwolnienie z kas fiskalnych
 • Pozostałe zagadnienia

4. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy:

 • Istota refaktury
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
 • Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów
 • Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawką VAT?
 • Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin.
 • Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach.

5. e-Faktura (KSef) w gminach:

Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych:

 • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych,
 • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy,
 • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,

Krajowy System e-Faktur:

 • zasady działania KSeF,
 • dostęp do faktur w systemie KSeF,
 • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF.

Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem specyfiki JST:

 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korekta faktury ustrukturyzowanej,
 • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia,
 • zakres faktur objętych KSeF,
 • dostosowanie systemu finansowo-księgowego JST do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Rodzaje faktur wystawianych w KSeF przez JST:

 • faktury zaliczkowe,
 • faktury korygujące,
 • noty korygujące,
 • faktury VAT marża,
 • faktury uproszczone,
 • faktury do paragonów,
 • paragony jako faktury uproszczone,
 • faktura VAT RR.

Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana:

 • data sprzedaży,
 • data wystawienia
 • numeracja faktur a KSeF,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
 • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
 • wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
 • faktura w przypadku cen urzędowych
 • faktury walutowe

Faktura zaliczkowa:

 • kiedy wystawiamy fakturę zaliczkową
 • dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
 • kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
 • faktura proforma a faktura zaliczkowa.

Terminy wystawienia faktur:

 • zasada ogólna,
 • termin wstawienia faktur zaliczkowych,
 • termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych,
 • termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasing) i media,

Dokumenty korygujące w systemie KSeF:

 • faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
 • nota korygująca: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
 • problem anulowania faktury

Prezentacja na przykładzie wystawienia e-faktury na platformie KSeF

6. Zasady dokumentowania korekt „in minus” – ujęcie praktyczne z punktu widzenia specyfiki gmin:

 • Brak obowiązku potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej
 • Zasady dokonywania „uzgodnień” korekt
 • Obowiązek posiadania dokumentacji przez wystawcę faktury
 • Dokumentacja „dorozumiana”
 • Moment ujęcia w JPK obniżenia podatku należnego VAT
 • Zasady korekty podatku naliczonego VAT przez nabywcę
 • Brak obowiązku posiadania faktury korygującej przez nabywcę
 • Objaśnienia podatkowe w zakresie SLIM VAT – istotne zagadnienia z punktu widzenia gmin
 • Korekty „in minus” w pliku JPK
 • Praktyczne problemy związane z korygowania faktur z punktu widzenia specyfiki gmin.

7. Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze.

8. Grupa VAT w gminach:

 • Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
 • Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
 • Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT?
 • Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin (powiązania finansowe, powiązania ekonomiczne, powiązania organizacyjne)
 • Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT
 • Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
 • Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
 • Rozliczanie podatku naliczonego VAT
 • Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
 • Grupa VAT a tzw. „Biała Lista”
 • Zasady tworzenia Grupy VAT
 • Rola przedstawiciela Grupy VAT
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Rejestracja Grupy VAT
 • Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
 • Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
 • Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
 • Pliki JPK w Grupie VAT
 • Utrata statusu Grupy VAT – konsekwencje podatkowe
 • Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych

9. SLIM VAT 3 w gminach:

 • Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 • Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 • Stawki sankcyjne VAT – zmiany zasad stosowania
 • Zmiany w zasadach fakturowania – faktura zaliczkowa i korekty faktur
 • Mały podatnik – zmiana progu
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – doprecyzowanie przepisów
 • Zmiany transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • Zmiany w zasadach rozliczeń mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
 • Korekta przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych
 • Doprecyzowanie pakietu e-commerce
 • Korekta przepisów w zakresie 15 – dniowego zwrotu podatku
 • Pozostałe zmiany

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody