Statuty szkół i przedszkoli - co powinny zawierać, a czego należy unikać? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Statut szkoły/przedszkola/placówki oświatowej jest najważniejszym dokumentem prawa wewnętrznego, odzwierciedla ustrój szkoły/przedszkola, określa metody i formy działań stosowane w danej szkole/przedszkolu, zadania i cele odróżniające je od innych tego samego typu placówek. W ostatnim czasie trwa ożywiona dyskusja, dotycząca poprawności redagowania dokumentów regulujących prawo wewnątrzszkolne, uwzględniających prawa i obowiązki uczniów i wychowanków. To dokument, który także jest często brany pod uwagę podczas różnego rodzaju kontroli, w tym dotyczących zasadności i poprawności pobrania subwencji oświatowej oraz dotacji (dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych).

  Szkolenie ma na celu analizę wybranych obowiązkowych elementów statutu szkoły/przedszkola/placówki oświatowej i zaproponowanie konkretnych zapisów, które mogą być inspiracją przy tworzeniu własnego statutu. Podczas szkolenia wskazane zostaną przykłady niepoprawnych zapisów statutowych, które mogą nieść za sobą poważne konsekwencje.

  Program szkolenia

  1. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem – zasady techniki prawodawczej dotyczące opracowywania i nowelizacji statutu szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.

  2. Obowiązkowe zapisy w statucie szkoły/przedszkola/placówki oświatowej – jakie zapisy są dozwolone, a jakich należy unikać.

  3. Analiza wybranych obowiązkowych elementów statutu, między innymi:

  • organy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej i ich kompetencje,
  • organizacja pracy,
  • tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
  • zasady przyprowadzania i odbierania dzieci,
  • organizacja placówki,
  • skreślenie dziecka (ucznia) z listy,
  • zakres zadań nauczycieli i innych pracowników.

  4. Uwzględnienie w obowiązujących statutach szkół/przedszkoli szczególnych rozwiązań, wynikających min. z:

  • czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczących;
  • organizacją kształcenia i wsparcia uczniów rodziców cudzoziemców.

  5. Najczęściej popełniane błędy dotyczące zapisów w statutach szkół/przedszkoli – przykłady orzeczeń sądowych.