Jak poprawnie przygotować dokumentację kadrową w związku ze zmianami w kodeksie pracy w 2023r.? Omówienie wzorów procedur - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online jest prowadzone w formie 3-4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Po szkoleniu natomiast otrzymują Państwo w ciągu 24H link do nagrania szkolenia, co daje możliwość ponownego zapoznania się z jego treścią. Nagranie jest aktywne przez 24H.

  Szkolenie online zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę bez konieczności wyjazdu na szkolenie. Podczas 3-4 godzinnego spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

  Korzyści ze szkolenia online:

  • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
  • widzisz i słyszysz eksperta,
  • widzisz prezentację,
  • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
  • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
  • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),
  • po szkoleniu otrzymujesz dostęp do nagrania wideo, dzięki temu możesz ponownie obejrzeć szkolenie w dowolnym momencie. Otrzymasz również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

  Program szkolenia

  I. Regulamin pracy zdalnej:

  1) Wskazanie jakie są wymogi formalne do wprowadzenia pracy zdalnej

  2) Omówienie i wskazanie jakie grupy pracowników mogą świadczyć pracę w formie zdalnej

  3) Omówienie propozycji zapisów w regulaminach lub porozumieniach dotyczących pracy zdalnej

  4) Nakreślenie zasad i obowiązków pracodawcy przy ustalaniu ryczałtów lub ekwiwalentów dla pracowników za koszty ponoszone lub prognozowane w związku z pracą zdalną

  5) Wskazanie jakie wymogi dotyczą opracowania dokumentacji w zakresie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu pracy zdalnej

  6) Omówienie zagadnień dotyczących postępowania powypadkowego po zgłoszeniu pracownika wykonującego pracę zdalną

  7) Zwrócenie uwagi w jakich warunkach praca zdalna jest zakazana

  II. Procedura kontroli trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu:

  1) Omówienie jakie są wymogi formalne wprowadzenia i funkcjonowania procedury kontroli trzeźwości i/lub innych środków działających podobnie do alkoholu.

  2) Wskazanie zasad funkcjonowania zespołu lub osob kontrolujących pracowników

  3) Opisanie jakie uprawnienia ma pracodawca oraz pracownik lub inna osoba świadcząca pracę w przypadku konieczności zawezwania innych publicznych organów kontrolnych

  4) Nakreślenie wymogów formalnych umożliwiających kontrolowanie innych środków niż alkohol.

  5) Zwrócenie uwagi na możliwość kontroli innych osób niż pracownicy, którzy świadczą pracę na rzecz pracodawcy.

  III. Opracowanie rozszerzonej informacji o dodatkowych warunkach wykonywania pracy zgodnie z propozycjami dotyczącymi zmian w art. 29 § 3 KP:

  Po nowelizacji pracodawca będzie zobowiązany, pod groźbą otrzymania mandatu karnego w wysokości od 1000 zł, poinformować pracownika o :

  • a) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • b) obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
  • c) przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
  • d) przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
  • e) zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
  • f) w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
  • g) w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
  • h) innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
  • i) wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o procedurach jego przyznawania i ustalania,
  • j) obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposób ustalania takich okresów wypowiedzenia,
  • k) prawie pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, w szczególności o liczbie przysługujących pracownikowi dni szkoleń w roku kalendarzowym oraz o polityce szkoleniowej pracodawcy,
  • l) układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,
  • m) w przypadku, gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianiu nieobecności w pracy;