Kurs podstaw rachunkowości budżetowej – kurs online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym 4-dniowym kursie online z zakresu rachunkowości budżetowej od postaw, podczas którego w praktyczny sposób zostaną omówione zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością budżetową.

  Celem naszego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami rachunkowości budżetowej od podstaw oraz zasadami polityki finansów publicznych. Nasz kurs podstaw rachunkowości budżetowej to także podniesienie kwalifikacji, które pozwolą na samodzielne wykonywanie pracy na stanowiskach związanych z księgowością budżetową.

  Nasz 4-dniowy kurs skierowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących, chcących usystematyzować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

  Program szkolenia

  DZIEŃ PIERWSZY: Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej

  1. Podstawy prawne (ustawy, rozporządzenie, dokumenty wewnętrzne)
  2. Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych
  3. Metoda memoriałowa i metoda kasowa
  4. Polityka rachunkowości – zasady tworzenia z uwzględnieniem specyfiki jednostek
  5. Księgi rachunkowe i dowody księgowe (dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne, jak zweryfikować poprawność faktury)
  6. Środki trwałe (definicja, ustalenie wartości, wycena, zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru) likwidacja środków trwałych, zaniechane inwestycje)
  7. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  8. Dyscyplina finansów publicznych

  DZIEŃ DRUGI: Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  1. Podstawowe pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody
  2. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek
  3. Ewidencja rozrachunków i rozliczeń
  4. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych
  5. Ewidencja wyniku wykonania budżetu

  DZIEŃ TRZECI: Rachunkowość jednostki budżetowej

  1. Korespondencja kont jednostek budżetowych w układzie planu kont (majątek trwały, środki pieniężne, rozrachunki, materiały i towary, koszty według rodzajów, koszty według typów działalności, produkty, przychody i koszty ich uzyskania, fundusze, rezerwy, wynik finansowy)
  2. Konta pozabilansowe
  3. Ewidencja dochodów i wydatków (przykłady księgowań)
  4. Ewidencja kosztów i przychodów, zaangażowanie (przykłady księgowań)
  5. Ustalenie i podział wyniku finansowego
  6. Rachunek dochodów jednostek budżetowych

  DZIEŃ CZWARTY: Klasyfikacja budżetowa i sprawozdawczość

  1. Klasyfikacja paragrafów dochodów
  2. Klasyfikacja paragrafów wydatków
  3. Sprawozdawczość budżetowa (zasady wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb30S, Rb-34S)
  4. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (zasady wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z)
  5. Sprawozdawczość finansowa (bilans; rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – powiązanie z ewidencją księgową; informacja dodatkowa)