Prawo pracy dla kadry zarządzającej z uwzględnieniem zmian planowanych w związku z wejściem w życie dyrektywy Work-Life-Balance - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  I. RODO JAKIE ZASTOSOWANIE MA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ:

  • Zakres danych i informacji, których podania można wymagać w kwestionariuszu kandydata i kwestionariuszu pracownika
  • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika w zależności od formy zatrudnienia (jst, kn, kp)
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • Jaki powinna być sformułowana zgoda i jak długo jest ważna do przetwarzania danych osobowych
  • Czy można tworzyć katalogi przechowywania aplikacji kandydatów do pracy
  • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych – obowiązek czy dobrowolność
  • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
  • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
  • Czy można przechowywać cv w części a akt osobowych pracownika?
  • Co zrobić w cv nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
  • Zakres danych jakich może żądać pracodawca od pracownika, czy musi być zgoda pracownika , czy pracodawca ma obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych pracownika
  • Przetwarzanie danych osobowych w praktyce w działach hr,

  II. UMOWY O PRACĘ – JAK NIE POPEŁNIĆ BŁĘDU:

  • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
  • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
  • Czy musimy zgłaszać umowy na czas określony do PIP i dlaczego
  • Czy przedłużenie umowy do dnia urlopu też wliczamy do limitu 3 i 33
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),
  • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
  • Jakie skutki zawarcia umowy o prace przy brakach formalnych
  • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę
  • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów
  • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić
  • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
  • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.
  • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne

  III. ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA W TRAKCIE TRWANIA STOSUNKU PRACY:

  • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
  •  Zasady zawierania porozumień zmieniających,
  • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
  • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
  • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
  •  Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów);
  •  Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych;
  •  Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia).
  • Kiedy pracodawca może powierzyć i na jak długo pracownikowi wykonywanie innej pracy
  • Jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi

  IV. PRAKTYCZNE ELEMENTY ROZWIĄZYWANIA UMÓW PRZEZ PRACODAWCĘ:

  • Sposoby ustania stosunku pracy.
  • Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
  • Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
  • Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć
  • Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
  • Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
  • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
  • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
  • Obowiązki konsultacyjne
  • Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
  • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
  • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
  • Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
  • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
  • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej
  • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej
  • Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych
  • Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty
  • Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę
  • Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

  V. NOWE ZASADY OCHRONY TRWAŁOŚCI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH I OPIEKUŃCZYCH PO ZMIANIE PRZEPISÓW.

  VI. ZMIANY W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ, A TAKŻE ZMIANY WARUNKÓW ZATRUDNIENIA:

  • Jakie zmiany dotyczące umów na okres próbny zostaną wprowadzone?
  • Jakie zmiany doprecyzowujące treść umowy o pracę zostaną wprowadzone?
  • Czy delegalizacja zakazu lub ograniczania dodatkowego zatrudnienia będzie miała wpływ na zawieranie umów o zakazie konkurencji lub na ograniczenia w zatrudnieniu wynikające z pragmatyk?
  • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia? Jak pracodawca będzie musiał zareagować na taki wniosek?
  • Czy niezareagowanie na wniosek o zmianę warunków zatrudnienia będzie wykroczeniem?
  • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?

  VII. NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC PRACOWNIKÓW:

  • O ile dodatkowych punktów zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”? Czy pracujący zdalnie będą mieli dłuższe informacje?
  • Czy trzeba będzie informować o polityce szkoleniowej i procedurach awansu u danego pracodawcy?
  • W jaki sposób trzeba będzie przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia?
  • Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
  • Czy nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?

  VIII. ŚWIADECTWO PRACY BEZ PROBLEMU:

  • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
  • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
  • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
  • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
  • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
  • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
  • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
  • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
  • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia

  I. CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC:

  • Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty
  • Wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu
  • Zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
  • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych
  • Czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
  • Grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko mrpips
  • Ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko mrpips
  • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • Sposoby zlecania pracy nadliczbowej
  • Kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
  • Czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
  • Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
  • Interpretacja mrpips dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
  • Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
  • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
  • Czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny

  II. URLOPY WYPOCZYNKOWE – NAJWAZNIEJSZE ASPEKTY:

  • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
  • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
  • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
  • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
  • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
  • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
  • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
  • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
  • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
  • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
  • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia)

  III. ZMIANY W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH I OPIEKUŃCZYCH:

  • W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
  • W jakich sytuacjach można będzie skorzystać z tego urlopu?
  • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop? Jakie informacje trzeba będzie podać we wniosku?
  • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
  • Czy możliwa będzie rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
  • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba czy hospitalizacja pracownika?
  • Jak długo będzie przysługiwało prawo do urlopu opiekuńczego?
  • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?
  • Czy naruszenie przepisów o urlopie opiekuńczym będzie wykroczeniem?

  IV. NOWE ZWOLNIENIE OD PRACY Z POWODU PILNYCH SPRAW RODZINNYCH:

  • Kiedy będzie można skorzystać z tego zwolnienia?
  • Czy konieczny będzie wniosek? Jaka będzie postać wniosku?
  • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
  • Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych?
  • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
  • Czy nieudzielenie zwolnienia będzie wykroczeniem?
  • Nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat

  V. NOWA INSTYTUCJA PRAWA PRACY – ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY, W TYM:

  • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?
  • Jakie przesłanki będzie musiał spełniać pracownik, żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
  • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy, jakie dane będą musiał być w nim zawarte, w jakim terminie będzie musiał być złożony?
  • Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosku i jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca?
  • Jak długo będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?
  • Czy naruszanie przepisów o elastycznej organizacji pracy będzie wykroczeniem?

  VI. ZMIANY W PRZEPISACH O URLOPIE RODZICIELSKIM:

  • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany?
  • Jakie będą skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
  • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
  • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
  • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
  • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
  • Na jakich zasadach wykorzysta urlop rodzicielski pracownik, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed wejściem w życie zmian?
  • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym?

  VII. DOPRECYZOWANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE RELACJI MIĘDZY OBNIŻENIEM WYMIARU ETATU W OKRESIE UPRAWNIENIA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

  • Jak długo pracownik będzie mógł korzystać z obniżenia wymiaru etatu, gdy najpierw był na urlopie wychowawczym, a jak długo będzie mógł korzystać z urlopu wychowawczego, gdy najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru etatu?
  • Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów

  VIII. ZASADY STOSOWANIA PRACY ZDALNEJ NA PODSTAWIE NOWYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY:

  • Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną jako element organizacji pracy, w tym zatrudnionym pierwotnie do pracy stacjonarnej?
  • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej?
  • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej? Czy pracownik będzie mógł wrócić do pracy stacjonarnej i na jakich zasadach?
  • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie pracy zdalnej, w tym zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
  • W jakich sytuacjach pracownik będzie składał wniosek o pracę zdalną, które pracodawca będzie musiał co do zasady uwzględnić?
  • Jakie dokumenty trzeba będzie wręczyć pracującemu zdalnie i jakie od niego pobrać?
  • Czym będzie praca zdalna okazjonalna i na jakich zasadach pracownicy będą mogli z niej korzystać?

  IX. NOWE ZASADY KONTROLI OBECNOŚCI ALKOHOLU I ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU:

  • Jakie kategorie pracodawców będą mogły wprowadzić kontrolę prewencyjną trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
  • W jakim akcie normatywnym trzeba będzie zapisać regulacje dotyczące takiej kontroli i co trzeba będzie w nich przewidzieć?
  • Jakie obowiązki informacyjne związane z kontrolą będą spoczywały na pracodawcy?
  • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna?
  • Jaki powinien być wynik kontroli, żeby wyciągnąć konsekwencje prawne wobec pracownika?
  • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie?
  • Czy w związku z nowymi regulacjami zmieni się katalog kar porządkowych? Czy trzeba będzie coś zmienić w regulaminie pracy?
  • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?

  X.  JAKIE ZASADY PRAWNE BĘDĄ DOTYCZYŁ ZGŁOSZEŃ OD SYGNALISTÓW?