Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia w 2023 - nowy obowiązek pracodawców. Zmiany przepisów dotyczące nowych zasad informowania pracowników - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W związku z planowaną nowelizacją Kodeksu Pracy z 26 kwietnia 2023 r. rozszerzona zostaną obowiązkowe, szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia, które pracodawca jest obowiązany przekazać każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi.

  Czym jest obowiązek informacji pracownika o warunkach zatrudnienia?

  Wedle przepisów prawa pracy obowiązkiem pracodawcy po podpisaniu umowy o pracę jest dostarczenie pracownikowi szczegółowych informacji dotyczących warunków zatrudnienia w miejscu pracy. Te informacje powinny zostać przekazane pracownikowi w ciągu maksymalnie 7 dni od daty, kiedy pracownik zostanie dopuszczony do rozpoczęcia pracy, nawet jeśli sam rozpoczęcie pracy przewidziane jest na późniejszy termin. Ponadto istotne jest, aby w trakcie trwania umowy o pracę, gdy następują zmiany w jej kluczowych aspektach, pracodawca niezwłocznie poinformować pracownika o nowych warunkach. Powinny one zawierać informacje o wynagrodzeniu za pracę, 

  Czego dowiesz się na szkoleniu "Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia w 2023"?

  W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie online, które poszerzy Państwa wiedzę z zakresu obowiązkowej informacji związanej z zatrudnianiem pracowników po zmianach. Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z nowymi obowiązkami pracodawcy oraz konsekwencjami w momencie przekazania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia.

  Informacje o warunkach zatrudnienia 2023 – fachowe szkolenia Centrum Verte

  Prowadząca szkolenie Pani Adriana Głuchowska w praktyczny sposób przedstawia przykładową dokumentację o warunkach zatrudnienia w zakładzie, w którym funkcjonuje regulamin pracy, oraz wyszczególni zmiany takie jak: zasady zatrudniania na okres próbny, oraz na czas określony, treść informacji o warunkach zatrudnienia, terminy na przekazanie informacji pracownikom, sposób i formę przekazania informacji pracownikom.

  Sprawdź również nasze szkolenia z akt osobowych lub inne szkolenia z kadr i płac.

  Program szkolenia

  1. Zmiany przepisów dotyczące zakresu obowiązkowej informacji związanej z zatrudnieniem nowych pracowników, a dotyczące:

  • treść informacji o warunkach zatrudnienia
  • termin na przekazanie informacji pracownikom
  • sposób i forma przekazywania pracownikowi informacji
  • obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy
  • przysługujące pracownikowi przerwy w pracy
  • przysługujący pracownikowi dobowy i tygodniowy odpoczynek
  • zasady dotyczące przerw w godzinach nadliczbowych i rekompensata
  • zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę – w przypadku pracy zmianowej
  • zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy – w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy
  • składniki wynagrodzenia inne niż określone w umowie o pracę oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe
  • wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności wypoczynkowego oraz procedur jego przyznawania i ustalania
  • obowiązująca procedura rozwiązywania stosunku pracy – w tym wymogi formalne, długość okresów wypowiedzenia oraz termin odwołania się do sądu pracy
  • prawo pracownika do szkoleń – ogólne zasady polityki szkoleniowej pracodawcy
  • układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe, którym pracodawca jest objęty
  • obowiązek poinformowania pracowników o nazwie instytucji, do której wpływają składki na ubezpieczenia społeczne
  • obowiązek informowania o każdorazowej zmianie adresu siedziby pracodawcy.

  2. Obowiązki pracodawcy, w przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów:

  • uzupełnienie (zaktualizowanie) stosowanych przez pracodawcę informacji
  • termin na uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia.

  3. Jak będzie wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?

  4. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej:

  • o określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną
  • wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w miejscu  wykonywania pracy zdalnej.

  5. Skutki dla pracodawcy nieprzekazania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowych informacji.

  6. Przedstawienie i omówienie przykładowej nowej informacji o warunkach zatrudnienia w zakładzie, w którym funkcjonuje regulamin pracy.

  7. Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników:

  • nowe zasady zatrudniania na okres próbny
  • nowe zasady zatrudniania na czas określony
  • możliwość jednoczesnego zatrudniania na podstawie wielu umów o pracę
  • nowa treść umowy o pracę – jakie nowe elementy się pojawią?
  • jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
  • zatrudnianie w niepełnym wymiarze- nowe zasady
  • szkolenia a czas pracy – nowe zasady
  • wnioski pracownika o zmianę warunków pracy i płacy – kiedy pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem?
  • zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia oraz prawo do złożenia wniosku o bezpieczne warunki pracy
  • zapewnienie prawa pracownika do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub do wykonywania pracy na określonym stanowisku
  • w jakich przypadkach będzie niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
  • czy każde wypowiedzenie będzie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?
  • możliwość zaskarżenia powodów zwolnienia pracownika do sądu
  • w jaki sposób pracodawca będzie musiał informować o polityce awansowania pracowników?
  • jakie zmiany zostaną wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
  • jakie wnioski i dokumenty będą mogły być składane elektronicznie?

  8. Konsultacje, pytania i  dyskusja.