Teczka osobowa pracownika bez tajemnic – najnowsze zmiany stanowiska Ministerstwa Pracy UODO oraz PIP – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Na szkoleniu dotyczącym prowadzenia teczek osobowych pracowników, szczegółowo omówione zostaną wszystkie aspekty związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

  Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej – w tym omówienie w których częściach dokumentacji należy gromadzić dokumenty w zależności od ich rodzaju, jak również zwrócenie uwagi na jej prawidłowe przechowywanie i archiwizację.

  W trakcie szkolenia omówione zostaną także zagadnienia dotyczące m.in. zakresu danych i informacji, których podania można wymagać od kandydata do pracy, informowania kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu danych osobowych, zakresu danych, których pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy, zasad postepowania w przypadku nieterminowego odbioru dokumentacji pracowniczej, czy zakresu dokumentacji wchodzącej w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.

   

  Program szkolenia

  1. Jakich dokumentów/danych może żądać pracodawca od kandydata do pracy:

  • Zakres danych i informacji, których podania można wymagać w takim kwestionariuszu (stanowiska uodo i ministerstwa pracy),
  • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
  • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych
  • Kiedy pracodawca może zatrudnić pracownika bez konieczności przeprowadzenie badań profilaktycznych
  • Badania wstępne profilaktyczne można skierować przed podpisaniem umowy o pracę czy po
  • Szkolenie wstępne ogólne bhp a podpisanie umowy, kiedy należy je przeprowadzić
  • Sytuacje w których można przyjąć do pracy pracownika bez przeprowadzania wstępnych badań profilaktycznych – rodzaj i postać dokumentów jakie należy w związku z tym zgromadzić,
  • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
  • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
  • Czy można przechowywać cv w części a akt osobowych pracownika?
  • Co zrobić w cv nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

  2. Dane i dokumenty pozyskiwane od pracownika:

  • Zakres danych, których pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy z uwzględnieniem:
  • Jakie dane może zawierać kwestionariusz danych osobowych pracownika,
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko mrpips i uodo),
  • Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja kp,
  • Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.
  • Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!
  • Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.
  • Czy można odbierać od pracownika dane czy jest on niepełnosprawny?
  • Jakie dane pracodawca może legalnie zgłosić do zus, co wypełniać w zus zua?

  3. Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym akt osobowych papierowa czy elektroniczna – najważniejsze zagadnienia praktyczne:

  • Akta osobowe – czy można prowadzić jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej
  • Kiedy i jaka dokumentację pracowniczą może pracodawca prowadzić jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej,
  • Obowiązki pracodawcy w przypadku zmiany prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną lub odwrotnie, obowiązek informacyjny i termin realizacji
  • Zasady postępowania w przypadku nieterminowego odbioru dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązek informacyjny pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w przypadku zmiany formy prowadzenia akt osobowych
  • W jakim terminie pracownicy i byli pracownicy mogą odebrać dokumentację (akta osobowe) prowadzone w wersji przed zmianą
  • Digitalizacja dokumentacji pracowniczej i przechowywanie metadanych,

  4. Dokumenty przechowywane w części a i b akt osobowych:

  • Czy w części a akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy z poprzednich okresów zatrudnienia pracownika
  • Świadectwa pracy dostarczone w trakcie zatrudnienia przechowujemy w części a czy b akt osobowych pracownika
  • Czy jest obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej świadczenia pracy zdalnej w aktach osobowych
  • Polecenie pracodawcy pracy zdalnej – w aktach osobowych
  • Wniosek pracownika o świadczenie pracy zdalnej w aktach osobowych
  • Czy dokumenty płacowe przechowujemy w aktach osobowych
  • Dokumentacja komornicza w aktach osobowych pracownika czy oddzielnie
  • Czy katalog dokumentów w części a i b jest katalogiem zamkniętym
  • Dokumenty i dane gromadzone się na potrzeby ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (stanowisko uodo) oraz zasady i miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku z potraceniami komorniczymi (stanowisko mrpips),
  • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
  • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracu
  • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
  • Gdzie należy przechowywć deklaracji zus oraz dokumentów podatkowych (stanowisko mrpips),
  • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
  • Gdzie należy przechowywać dokumentację ppk i jaki jest okres przechowywania.

  5. Dokumenty gromadzone w części c akt osobowych, ze szczególnym omówieniem świadectwa pracy, w tym:

  • Jaka dokumentację należy przechowywać w aktach osobowych w związku z ustaniem zatrudnienia pracownika,
  • Dokumenty gromadzone w związku z obowiązkiem wydania świadectwa pracy (wnioski o sprostowanie świadectwa pracy, wnioski o uzupełnienie świadectwa pracy, potwierdzenie wysłania świadectwa pracy pocztą),
  • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
  • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą
  • Dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy,
  • Zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. Zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),

  6. Zasady gromadzenia dokumentów w części d akt osobowych (stanowisko mrpips), w tym:

  • Zasady układania dokumentów, w przypadku gdy pracownik zostanie ukarany więcej niż jedną karą porządkową,
  • Zasady usuwania dokumentów z części d akt osobowych (stanowisko mrpips),
  • Czy należy kolejno numerować podczęści d1,d2 – obowiązek czy dobrowolność pracodawcy

  7. Zakres dokumentów wchodzących w skład pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności:

  • Zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
  • Wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu
  • Gdzie przechowujemy wnioski o udzielenie urlopu okolicznościowego
  • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych
  • Czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
  • Grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko mrpips
  • Ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko mrpips

  8. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy, w tym:

  • Przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,
  • Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem mrpips,