Zmiany w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przedstawiamy Państwu szkolenie online dotyczące zmian w podatku VAT, uwzględniające specyfikę jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie skupi Państwa uwagę na kwestiach dotyczących ogólnych zasad rozliczania podatku VAT w gminach (w tym mechanizm podatku VAT i zakres opodatkowania), a także zasad obliczania prewspółczynnika i proporcji podatku VAT.

  Na szkoleniu omówione zostanie rozliczanie podatku VAT od sprzedaży węgla, istota refaktur i wątpliwości związane z refakturą mediów oraz zasady dokumentowania korekt ,,in minus''.

  Prowadzący szkolenie w szczegółowy sposób omówi także wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych i systemu KSeF.

   

  Program szkolenia

  1. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin:

  • Gmina jako szczególny rodzaj podatnika
  • Zakres opodatkowania podatkiem VAT w gminach
  • Mechanizm podatku VAT
  • Zwolnienia z podatku VAT w gminach
  • Zasady liczenia prewspółczynnika i proporcji
  • Pozostałe zagadnienia

  2. Rozliczenie VAT od sprzedaży węgla:

  • Zasady rozliczania podatku od zakupu węgla
  • Czy należy stosować prewspółczynnik?
  • Zwolnienie z kas fiskalnych
  • Pozostałe zagadnienia

  3. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy:

  • Istota refaktury
  • Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
  • Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów
  • Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawką VAT?
  • Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin.
  • Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach.

  4. e-Faktura (KSef) w gminach:

  -Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych:

  • wystawianie faktur w sposób dobrowolny od 1 stycznia 2022 r.
  • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych,
  • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy,
  • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,

  -Krajowy System e-Faktur:

  • zasady działania KSeF,
  • dostęp do faktur w systemie KSeF,
  • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF.

  -Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem specyfiki JST:

  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • korekta faktury ustrukturyzowanej,
  • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia,
  • zakres faktur objętych KSeF,
  • dostosowanie systemu finansowo-księgowego JST do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

  -Rodzaje faktur wystawianych w KSeF przez JST:

  • faktury zaliczkowe,
  • faktury korygujące,
  • noty korygujące,
  • faktury VAT marża,
  • faktury uproszczone,
  • faktury do paragonów,
  • paragony jako faktury uproszczone,
  • faktura VAT RR.

  -Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana:

  • data sprzedaży,
  • data wystawienia
  • numeracja faktur a KSeF,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
  • numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
  • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
  • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
  • stawka podatku
  • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
  • sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
  • wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
  • faktura w przypadku cen urzędowych
  • faktury walutowe

  -Faktura zaliczkowa:

  • kiedy wystawiamy fakturę zaliczkową
  • dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
  • faktura proforma a faktura zaliczkowa.

  -Terminy wystawienia faktur:

  • zasada ogólna,
  • termin wstawienia faktur zaliczkowych,
  • termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych,
  • termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasing) i media,
  • refakturowanie

  -Dokumenty korygujące w systemie KSeF:

  • faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
  • nota korygująca: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
  • problem anulowania faktury

  -Prezentacja na przykładzie wystawienia e-faktury na platformie KSeF

  5. Zasady dokumentowania korekt „in minus” – ujęcie praktyczne z punktu widzenia specyfiki gmin:

  • Brak obowiązku potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej
  • Zasady dokonywania „uzgodnień” korekt
  • Obowiązek posiadania dokumentacji przez wystawcę faktury
  • Dokumentacja „dorozumiana”
  • Moment ujęcia w JPK obniżenia podatku należnego VAT
  • Zasady korekty podatku naliczonego VAT przez nabywcę
  • Brak obowiązku posiadania faktury korygującej przez nabywcę
  • Objaśnienia podatkowe w zakresie SLIM VAT – istotne zagadnienia z punktu widzenia gmin
  • Korekty „in minus” w pliku JPK
  • Praktyczne problemy związane z korygowania faktur z punktu widzenia specyfiki gmin.

  6. Grupa VAT w gminach:

  • Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
  • Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
  • Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT?
  • Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin – powiązania finansowe, powiązania ekonomiczne, powiązania organizacyjne
  • Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT
  • Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
  • Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
  • Rozliczanie podatku naliczonego VAT
  • Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
  • Grupa VAT a tzw. „Biała Lista”
  • Zasady tworzenia Grupy VAT
  • Rola przedstawiciela Grupy VAT
  • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
  • Rejestracja Grupy VAT
  • Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
  • Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
  • Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
  • Pliki JPK w Grupie VAT
  • Utrata statusu Grupy VAT – konsekwencje podatkowe
  • Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych

  7. SLIM VAT 3 w gminach:

  • Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
  • Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
  • Stawki sankcyjne VAT – zmiany zasad stosowania
  • Zmiany w zasadach fakturowania- faktura zaliczkowa, korekty faktur
  • Mały podatnik – zmiana progu
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – doprecyzowanie przepisów
  • Zmiany transakcjach wewnątrzwspólnotowych
  • Zmiany w zasadach rozliczeń mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
  • Korekta przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych
  • Doprecyzowanie pakietu e-commerce
  • Korekta przepisów w zakresie 15 – dniowego zwrotu podatku
  • Pozostałe zmiany