Zmiany w Prawie Oświatowym 2023 - zakres zastosowania zmian Kodeksu Pracy do nauczycieli - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowe szkolenie online, w którym szczegółowo omówimy zmiany w prawie oświatowym jakie mają miejsce w 2023 roku.

  Podczas 4-godzinnego szkolenia online Pani Katarzyna Tincel, która posiada wieloletnie teoretyczne oraz praktyczne doświadczenie, omówi zagadnienia dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela, które nastąpią od 26 kwietnia 2023 roku. Poruszy także kwestie nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy od 26 kwietnia 2023 roku z zastosowaniem do nauczycieli, pracy zdalnej w szkole w świetle nowych regulacji obowiązujących od 7 kwietnia 2023 roku, kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu pracowników szkoły od 21 lutego 2023 roku.

   

  Program szkolenia

  I. ZMIANY KARTY NAUCZYCIELA OD 26.04.2023:

  1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem określone w k.p. przysługujące nauczycielowi

  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem uregulowane odrębnie w Karcie Nauczyciela
  • Omówienie zmienionych przepisów k.p. związanych z rodzicielstwem, które mają zastosowanie na nauczycieli

  2. Czy elastyczną organizację pracy stosuje się do nauczycieli?

  3. Nowy wniosek nauczyciela opiekującego się dzieckiem o obniżenie wymiaru czasu pracy

  4. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej dla nauczycieli – wymiar, wynagrodzenie, forma i treść wniosku

  • Co to jest siła wyższa?

  5. Nowy bezpłatny urlop opiekuńczy dla nauczycieli

  • Wymiar urlopu, zasady udzielania urlopu, kim jest członek rodziny, treść wniosku

  II. ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU PRACY OD 26.04.2023 I ICH ZASTOSOWANIE DO NAUCZYCIELI:

  1. Ochrona pracownika korzystającego z uprawnień

  2. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia:

  • Czy dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły może dorabiać?
  • Zakres zastosowania ustawy antykorupcyjnej

  3. Treść i forma umowy o pracę:

  • umowa o pracę na czas określony dla nauczyciela –  WZÓR.

  4. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – WZÓR DLA NAUCZYCIELI

  5. Postać papierowa lub elektroniczna a forma pisemna i elektroniczna – różnice

  6. Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę i o bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze warunki pracy:

  • Czy wniosek jest wiążący, czy dyrektor może odmówić?

  7. Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę

  • Co znaczy „przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia”?
  • Co oznacza „działanie mające skutek równoważny z  rozwiązaniem umowy o pracę”?

  8. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z uzasadnieniem i konsultacją związkową

  9. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

  10. Informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy

  11. Prawo do szkoleń

  12. Przerwy w pracy

  13. Nowe wykroczenia w k.p.

  III. PRACA ZDALNA W SZKOLE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI OD 7.04.2023:

  1. Definicja pracy zdalnej

  2. Różne podstawy wykonywania pracy zdalnej

  3. Porozumienie ze związkami lub regulamin pracy zdalnej:

  • Czy konieczne jest opracowanie regulaminu pracy zdalnej w szkole?
  • Tryb wprowadzania porozumienia lub regulaminu
  • Treść porozumienia lub regulaminu
  • W jakim trybie dokonać zmiany regulaminu pracy zdalnej – brak regulacji

  4. Tryby prowadzenia pracy zdalnej – gdy nie zawarto porozumienie ze związkami lub regulaminu pracy zdalnej

  5. Praca zdalna w porozumieniu zawartym z pracownikiem – treść porozumienia

  6. Praca zdalna na polecenie pracodawcy – treść polecenia

  7. Czy nauczyciel może wykonywać pracę zdalna?

  8. Pracownicy uprawnieni do złożenia wiążącego wniosku o pracę zdalną:

  • Czy wniosek nauczycielki w ciąży o pracę zdalną jest wiążący?
  • Jakie przesłanki uprawniają pracodawcę do odmowy wykonywania pracy zdalnej przez nauczycieli?

  9. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy:

  • Kto może złożyć taki wniosek
  • Ochrona dobrowolności pracy zdalnej

  10. Obowiązek zwrotu kosztów, „innych kosztów”, ekwiwalent pieniężny i ryczałt – gdzie określić zasady obliczania

  11. Obowiązki kadrowe wobec pracownika wykonującego pracę zdalną:

  • Oświadczenia pracownika – WZORY DOKUMENTÓW
  • Dodatkowy obowiązek informacyjny
  • Uzgodnienie z pracownikiem sposobu komunikacji

  12. Kontrole w pracy zdalnej:

  • Kontrole prowadzone zdalnie i w miejscu świadczenia pracy zdalnej
  • Zasady przeprowadzania kontroli miejscu świadczenia pracy zdalnej
  • Czy pracownik na pracy zdalnej okazjonalnej będzie objęty kontrolami?

  13. Przejazdy między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy u pracodawcy – kwalifikacja

  14. Prawo do świadczeń socjalnych i zapewnienie więzi między pracownikiem wykonującym pracę zdalną, a zakładem pracy

  15. Praca zdalna okazjonalna:

  • Wymiar w roku kalendarzowym, czy ustalać proporcjonalnie u danego pracodawcy, czy wpisywać do świadectwa pracy?

  IV. KONTROLE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW SZKOŁY OD 21.02.2023:

  1. Prewencyjne kontrole trzeźwości

  2. Przypadki uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy – czy pracodawca może sam badać?

  3. Czy w szkole można wprowadzić prewencyjne kontrole i wobec których pracowników?

  4. Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę

  5. Rodzaje urządzeń wykorzystywanych do kontroli trzeźwości u pracodawcy:

  • Kalibracja urządzeń
  • Wzorcowanie urządzeń

  6. Czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości u pracodawcy – Czy możliwa jest kontrola wyrywkowa, czy wszystkich pracowników każdego dnia?

  7. Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości – jaki poziom alkoholu jest dopuszczalny w pracy?

  8. Protokół z badania trzeźwości u pracodawcy – WZÓR

  • Kiedy dopuszczalne jest przetwarzanie informacji o wyniku badania?
  • Przez jaki okres przetwarzamy te informacje
  • W której części akt osobowych przechowujemy informacje o wyniku badania – NOWA CZĘŚC E AKT OSOBOWYCH

  9. Niedopuszczenie pracownika do pracy:

  • Nieobecność usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona?
  • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?

  10. Obowiązek pracodawcy poinformowania pracownika w razie niedopuszczania do pracy – forma informacji

  11. Przesłanki badania stanu trzeźwości pracownika przez Policję:

  • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu trzeźwości pracownika

  12. Metody badania stanu trzeźwości pracownika przez Policję

  • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi

  13. Informacja Policji z badania trzeźwości i zasady jej przetwarzania

  V. KONTROLE NA OBECNOŚC ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU PRACOWNIKÓW SZKOŁY OD 21.02.2023:

  1. Wykaz środków działających podobnie do alkoholu

  2. Metody dopuszczalnej kontroli przez pracodawcę

  3. Sposób przeprowadzania kontroli przez pracodawcę

  4. Przesłanki badania stanu po użyciu środków przez Policję:

  • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu po użyciu środków

  5. Metody badania stanu na obecność środków przez Policję:

  • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi lub moczu