Zmiany w Prawie Oświatowym 2023 – zakres zastosowania zmian Kodeksu Pracy do nauczycieli – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 19.06.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowe szkolenie online, w którym szczegółowo omówimy zmiany w prawie oświatowym jakie mają miejsce w 2023 roku.

Podczas 4-godzinnego szkolenia online Pani Katarzyna Tincel, która posiada wieloletnie teoretyczne oraz praktyczne doświadczenie, omówi zagadnienia dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela, które nastąpią od 26 kwietnia 2023 roku. Poruszy także kwestie nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy od 26 kwietnia 2023 roku z zastosowaniem do nauczycieli, pracy zdalnej w szkole w świetle nowych regulacji obowiązujących od 7 kwietnia 2023 roku, kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu pracowników szkoły od 21 lutego 2023 roku.

 

Program szkolenia

I. ZMIANY KARTY NAUCZYCIELA OD 26.04.2023:

1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem określone w k.p. przysługujące nauczycielowi

 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem uregulowane odrębnie w Karcie Nauczyciela
 • Omówienie zmienionych przepisów k.p. związanych z rodzicielstwem, które mają zastosowanie na nauczycieli

2. Czy elastyczną organizację pracy stosuje się do nauczycieli?

3. Nowy wniosek nauczyciela opiekującego się dzieckiem o obniżenie wymiaru czasu pracy

4. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej dla nauczycieli – wymiar, wynagrodzenie, forma i treść wniosku

 • Co to jest siła wyższa?

5. Nowy bezpłatny urlop opiekuńczy dla nauczycieli

 • Wymiar urlopu, zasady udzielania urlopu, kim jest członek rodziny, treść wniosku

II. ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU PRACY OD 26.04.2023 I ICH ZASTOSOWANIE DO NAUCZYCIELI:

1. Ochrona pracownika korzystającego z uprawnień

2. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia:

 • Czy dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły może dorabiać?
 • Zakres zastosowania ustawy antykorupcyjnej

3. Treść i forma umowy o pracę:

 • umowa o pracę na czas określony dla nauczyciela –  WZÓR.

4. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – WZÓR DLA NAUCZYCIELI

5. Postać papierowa lub elektroniczna a forma pisemna i elektroniczna – różnice

6. Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę i o bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze warunki pracy:

 • Czy wniosek jest wiążący, czy dyrektor może odmówić?

7. Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę

 • Co znaczy „przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia”?
 • Co oznacza „działanie mające skutek równoważny z  rozwiązaniem umowy o pracę”?

8. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z uzasadnieniem i konsultacją związkową

9. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

10. Informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy

11. Prawo do szkoleń

12. Przerwy w pracy

13. Nowe wykroczenia w k.p.

III. PRACA ZDALNA W SZKOLE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI OD 7.04.2023:

1. Definicja pracy zdalnej

2. Różne podstawy wykonywania pracy zdalnej

3. Porozumienie ze związkami lub regulamin pracy zdalnej:

 • Czy konieczne jest opracowanie regulaminu pracy zdalnej w szkole?
 • Tryb wprowadzania porozumienia lub regulaminu
 • Treść porozumienia lub regulaminu
 • W jakim trybie dokonać zmiany regulaminu pracy zdalnej – brak regulacji

4. Tryby prowadzenia pracy zdalnej – gdy nie zawarto porozumienie ze związkami lub regulaminu pracy zdalnej

5. Praca zdalna w porozumieniu zawartym z pracownikiem – treść porozumienia

6. Praca zdalna na polecenie pracodawcy – treść polecenia

7. Czy nauczyciel może wykonywać pracę zdalna?

8. Pracownicy uprawnieni do złożenia wiążącego wniosku o pracę zdalną:

 • Czy wniosek nauczycielki w ciąży o pracę zdalną jest wiążący?
 • Jakie przesłanki uprawniają pracodawcę do odmowy wykonywania pracy zdalnej przez nauczycieli?

9. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy:

 • Kto może złożyć taki wniosek
 • Ochrona dobrowolności pracy zdalnej

10. Obowiązek zwrotu kosztów, „innych kosztów”, ekwiwalent pieniężny i ryczałt – gdzie określić zasady obliczania

11. Obowiązki kadrowe wobec pracownika wykonującego pracę zdalną:

 • Oświadczenia pracownika – WZORY DOKUMENTÓW
 • Dodatkowy obowiązek informacyjny
 • Uzgodnienie z pracownikiem sposobu komunikacji

12. Kontrole w pracy zdalnej:

 • Kontrole prowadzone zdalnie i w miejscu świadczenia pracy zdalnej
 • Zasady przeprowadzania kontroli miejscu świadczenia pracy zdalnej
 • Czy pracownik na pracy zdalnej okazjonalnej będzie objęty kontrolami?

13. Przejazdy między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy u pracodawcy – kwalifikacja

14. Prawo do świadczeń socjalnych i zapewnienie więzi między pracownikiem wykonującym pracę zdalną, a zakładem pracy

15. Praca zdalna okazjonalna:

 • Wymiar w roku kalendarzowym, czy ustalać proporcjonalnie u danego pracodawcy, czy wpisywać do świadectwa pracy?

IV. KONTROLE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW SZKOŁY OD 21.02.2023:

1. Prewencyjne kontrole trzeźwości

2. Przypadki uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy – czy pracodawca może sam badać?

3. Czy w szkole można wprowadzić prewencyjne kontrole i wobec których pracowników?

4. Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę

5. Rodzaje urządzeń wykorzystywanych do kontroli trzeźwości u pracodawcy:

 • Kalibracja urządzeń
 • Wzorcowanie urządzeń

6. Czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości u pracodawcy – Czy możliwa jest kontrola wyrywkowa, czy wszystkich pracowników każdego dnia?

7. Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości – jaki poziom alkoholu jest dopuszczalny w pracy?

8. Protokół z badania trzeźwości u pracodawcy – WZÓR

 • Kiedy dopuszczalne jest przetwarzanie informacji o wyniku badania?
 • Przez jaki okres przetwarzamy te informacje
 • W której części akt osobowych przechowujemy informacje o wyniku badania – NOWA CZĘŚC E AKT OSOBOWYCH

9. Niedopuszczenie pracownika do pracy:

 • Nieobecność usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona?
 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?

10. Obowiązek pracodawcy poinformowania pracownika w razie niedopuszczania do pracy – forma informacji

11. Przesłanki badania stanu trzeźwości pracownika przez Policję:

 • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu trzeźwości pracownika

12. Metody badania stanu trzeźwości pracownika przez Policję

 • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi

13. Informacja Policji z badania trzeźwości i zasady jej przetwarzania

V. KONTROLE NA OBECNOŚC ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU PRACOWNIKÓW SZKOŁY OD 21.02.2023:

1. Wykaz środków działających podobnie do alkoholu

2. Metody dopuszczalnej kontroli przez pracodawcę

3. Sposób przeprowadzania kontroli przez pracodawcę

4. Przesłanki badania stanu po użyciu środków przez Policję:

 • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu po użyciu środków

5. Metody badania stanu na obecność środków przez Policję:

 • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi lub moczu

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody