Pracownicze Plany Kapitałowe - Szkolenie Zamknięte

Pracownicze Plany Kapitałowe krok po kroku w JST, jednostkach organizacyjnych i placówkach oświatowych.

Jak skutecznie wdrożyć i prowadzić PPK?

Jak uniknąć błędów?

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkolenia zamkniętego dla Państwa z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkolenia zamknięte realizujemy u Państwa w jednostce, dla Państwa pracowników i z dostosowaniem do Państwa specyfiki i potrzeb.

Szkolenie może zostać zrealizowane zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie online.

Zapytania na temat szkoleń zamkniętych bardzo prosimy kierować na:

numer telefonu 71 321 56 41 lub adres biuro@centrumverte.pl

Cena szkolenia jest uzależniona od liczby osób - 2500 -4000zł.

Cena uzależniona jest od formy szkolenia - online/ stacjonarne oraz od liczby osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 • rola jaką mają spełnić
 • inne formy oszczędzania na emeryturę
 • zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

2. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający (krok po kroku).

 • Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 • Wybór instytucji finansowej.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 • Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.

3. PPK – Wybór instytucji finansowej.

 • Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 • PPK – kryteria wyboru instytucji finansowej.
 • Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 • Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

4. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

 • Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).
 • Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK.
 • Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 • Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 • Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 • Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

5. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK w praktyce.

 • Ustalanie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 • Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw. okresie przejściowym.
 • Ponowne zatrudnienie a uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK – czy należy zawrzeć nową umowę o prowadzenie dla pracownika?
 • Do kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym.
 • Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która wcześniej złożyła deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK.

6. Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 • Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
 • Czy osoby 55 +mogą zostać zapisane do PPK automatycznie?
 • Jak postąpić w przypadku błędnego zapisania osoby zatrudnionej do PPK? Jakie roszczenia ma wobec pracodawcy osoba błędnie zapisana do PPK?
 • Na jaki dzień należy sprawdzić wiek osoby zatrudnionej, kiedy należy zapisać do PPK osoby przebywające na urlopach bezpłatnych?
 • Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 • Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 • Przynależność do kilku programów PPK.
 • Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 • Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 • Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 • Wznawianie wpłat na wniosek.

7. Obowiązki pracodawcy – wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych.

 • Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 • Ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK.
 • Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia.
 • Naliczanie wpłat do PPK dla osób:
  a) przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie,
  b) przebywających na zwolnieniach lekarskich,
  c) korzystających z urlopów bezpłatnych.
 • Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK – brak możliwości naliczania wpłaty pracownika.    b) złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
  c) zmiany wysokości wpłaty dodatkowej,
  d) rezygnacji z wpłaty dodatkowej.
 • Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.
 •  – sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK,
  – konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty,
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 • Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 • Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.

8. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika.

 • Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 • Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 • Rozporządzanie środkami przed osiągnięciem 60 roku życia – rezygnacja z PPK
 • Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK
 • Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK
 • Dziedziczenie środków PPK w przypadku śmierci uczestnika PPK

9. Nadzór na funkcjonowaniem PPK.

 • Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 • Ewidencje PPK i portal PPK.
 • Sankcje karne i podmioty kontrolne.

10. Rola pracodawcy – przy wdrażaniu PPK

 • Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia.
 • Zajęcia komornicze a naliczanie wpłat do PPK.
 • Raportowanie wpłat do PPK na ZUS RCA.
 • Naliczanie wpłat do PPK w przypadku śmierci pracownika.
 • RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer.
 • Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.
 • Konsekwencje dla pracodawcy z tytułu:
  a) zbyt późnego zawarcia umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK,
  b) błędnego ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  c) dokonania wpłaty do instytucji finansowej po terminie,
  d) opóźnienia w odprowadzeniu wpłaty do instytucji finansowej.
  e) czy pracodawca może zapłacić do instytucji zaległe wpłaty i potrącić je z wynagrodzenia pracownika?

12. Rola pracodawcy – po wdrożaniu PPK.

 • obowiązek informacyjny uczestników PPK przy zmianie instytucji finansowej
 • obowiązek informacyjny w sprawie dobrowolnego przystąpienia do PPK
 • obowiązki pracodawcy w przypadku złożenia przez nowego pracownika informacji o posiadanych PPK
 • rola pracodawcy a ponowne przystąpienie do PPK po upływie 4 lat
 • prawidłowe i terminowe naliczanie składek do PPK – nowe obowiązki pracodawcy
 • jak postąpić momencie zmiany przez uczestnika PPK zmiany wysokości deklarowanej składki, od kiedy obowiązuje zmiana
 • w którym momencie ma skutek prawny złożenie deklaracji rezygnacji przez uczestnika PPK i obowiązki pracodawcy
 • zasady współpracy pracodawcy z instytucją finansową w trakcie podpisania umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie