Kompendium wiedzy kadrowego - podsumowanie zmian po rewolucyjnej nowelizacji Kodeksu Pracy. Zmiany w prawie pracy w 2024 roku - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Ostatnie miejsca

Terminy szkolenia:

 • 24.06.2024r. godz. 10.00.
 • 25.07.2024r. godz. 10.00.
 • 20.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Proponujemy Państwu udział w pełnowymiarowym szkoleniu online, które jest obszernym kompendium wiedzy kadrowego w 2024 roku.

Kompendium wiedzy kadrowego w 2024 roku - szkolenie online

Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników, poprawnego zawierania umów o pracę, rozliczania czasu pracy, najważniejszych aspektów dotyczących urlopów wypoczynkowych czy wystawiania świadectw prac po zmianach.
Zostanie omówiony także obowiązek wdrożenia unijnej Dyrektywy Work-Life-Balance i jej wpływ na zmiany w Kodeksie Pracy w 2024 roku.

Zapisz się również na szkolenia z prawa pracy.

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • wniosek pracownika o objęcie go ruchomym czasem pracy
 • wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika  uprawnionego do elastycznej organizacji pracy
 • wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
 • wniosek o udzielenie dodatkowych dni wolnych
 • wniosek o zmianę formy zatrudnienia
 • wniosek o zastosowanie systemu pracy weekendowej
 • wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego
 • wzór informacji do umowy o warunkach zatrudnienia
 • wniosek o rozwiązanie umowy o pracę
 • wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika  uprawnionego do elastycznej organizacji pracy
 • wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
 • wzór polecenia pracy zdalnej
 • wniosek o uzgodnienia dotyczące wykonywania pracy zdalnej
 • wzór świadectwa pracy
 • wzór wniosku o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej
 • wzór umowy powierzenia danych osobowych
 • wzór powierzenia pracownikowi innej pracy
 • wzór porozumienia w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy
 • wzór skierowania na badania lekarskie
 • wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego i zagrożeniami na stanowisku pracy
 • wzór oświadczenia o zastosowaniu monitoringu w miejscu pracy
 • wzór klauzuli informacyjnej RODO
 • wzór ewidencji godzin wykonywania umowy zlecenia
 • wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • wzór porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia
 • wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika

1. ZMIANY W PRAWIE PRACY I WYNAGRODZENIACH ROK 2024

 • Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku
 • Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w 2024 roku
 • Wpływ zmian minimalnego wynagrodzenia na inne składniki wynagrodzenia
 • Wysokość innych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest zależna od płacy minimalnej

2. NAJWAZNIEJSZE ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W 2024 ROKU

 • Zmiany w zakresie dodatkowej ochrony pracownika
 • Zmiany w zakresie zwolnienia kosztów sądowych
 • Wzrost kwot wolnych od potrąceń
 • Obowiązki pracodawcy – ustawa o sygnalistach

3. JAK PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA KROK PO KROKU

 • Badania profilaktyczne, rodzaj badań i terminy przeprowadzenia badań
 • Skierowanie na badania lekarskie – jak długo jest ważne, jakie elementy powinno zawierać
 • Szkolenia bhp – z jaką częstotliwością należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe
 • Zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy w związku z wykonywanymi zadaniami
 • Środki ochrony indywidualnej

4. NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

 • Umowy o pracę jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu
 • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
 • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością.
 • Uprawnienia pracownika w związku rozwiązaniem umowy o pracę na okres próbny – jakie prawa mu przysługują
 • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika
 • Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia obowiązek czy dobrowolność
 • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność
 • Czy nie wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jak tak to jakie
 • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
 • Czy musimy zgłaszać wszystkie umowy o pracę zawarte na  czas określony do PIP i dlaczego
 • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP
 • Praktyczne wskazówki przy podawaniu przyczyny przy wypowiadaniu umów zawartych na czas określony
 • Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
 • Czy jest obowiązek konsultacyjny ze związkami zawodowymi
 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),

5. ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA W TRAKCIE TRWANIA STOSUNKU PRACY.

 • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
 • Zasady zawierania porozumień zmieniających,
 • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
 • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
 • Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów);

6. PRAKTYCZNE ELEMENTY ROZWIĄZYWANIA UMÓW PRZEZ PRACODAWCĘ.

 • Sposoby ustania stosunku pracy.
 • Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
 • Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
 • Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć
 • Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
 • Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
 • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
 • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
 • Obowiązki konsultacyjne
 • Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
 • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
 • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
 • Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
 • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
 • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej

7. ŚWIADECTWO PRACY PO ZMIANACH W 2023 ROKU

 • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
 • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
 • Nowy wzór świadectwa pracy
 • Gdzie wpisujemy informację dotyczące siły wyższej, urlopu opiekuńczego czy pracy zdalnej okazjonalnej w świadectwie pracy

8. ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – A, B, C, D, E?
 • Kiedy należy uzupełnić akta osobowe o dodatkową część E
 • Czy dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery E1, E2 i kolejne?
 • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
 • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?
 • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
 • W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami
 • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione
 • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata
 • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
 • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
 • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
 • Gdzie należy przechowywać deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych (stanowisko MRPiPS),
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację PPK i jaki jest okres przechowywania.
 • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
 • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą

9. URLOPY WYPOCZYNKOWE – DODATKOWE DNI WOLNE 

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
 • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
 • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
 • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
 • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
 • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
 • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
 • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),
 • Urlopy okolicznościowe – zasady udzielania
 • Gdzie przechowywać wnioski dotyczące udzielania urlopu okolicznościowego
 • Urlop opiekuńczy zasady udzielania urlopu opiekuńczego, gdzie przechowujemy wnioski, zasady udzielania urlopu pracownikowi
 • Czy pracodawca jest zobowiązany każdorazowo udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego
 • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
 • Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
 • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

10. ZMIANY W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH I OPIEKUŃCZYCH

 • Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4
 • Uprawnienia rodziców dziecka do lat 8
 • Zasady udzielania opieki nad dzieckiem  do lat 14
 • Elastyczna organizacja czasu pracy – uprawnienia rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 roku życia

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody