Kompendium wiedzy kadrowego - 6 miesięcy po rewolucyjnej nowelizacji Kodeksu Pracy - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 18.12.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Proponujemy Państwu udział w pełnowymiarowym szkoleniu online, które jest obszernym kompendium wiedzy kadrowego w 2023 roku.

Kompendium wiedzy kadrowego w 2023 roku - szkolenie online

Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników, poprawnego zawierania umów o pracę, rozliczania czasu pracy, najważniejszych aspektów dotyczących urlopów wypoczynkowych czy wystawiania świadectw prac po zmianach.
Zostanie omówiony także obowiązek wdrożenia unijnej Dyrektywy Work-Life-Balance i jej wpływ na zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 roku.

Zapisz się również na szkolenia z prawa pracy.

Program szkolenia

1. Akta osobowe – zmiany w 2023 roku:

 • Nowość – nowa część E akt osobowych obejmująca dokumentację związaną z kontrolą trzeźwości
 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Nowe dokumenty związane z pracą zdalną oraz korzystaniem z uprawnień, które wynikają z dyrektywy dotyczącej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa Nr 2019/1152) oraz dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158).
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu ministra rodzony, pracy i polityki społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
 • Czy dokumenty znajdujące się w części d akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery d1, d2 i kolejne?
 • Czy w części c akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
 • W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami
 • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione
 • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata
 • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
 • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
 • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
 • Gdzie należy przechowywać deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych (stanowisko mrpips),
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację PPK i jaki jest okres przechowywania.
 • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
 • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą
 • Dokumenty związane z ppk w aktach osobowych czy osobno
 • Jak często należy aktualizować oświadczenia dotyczące ulg zgodnie z polskim ładem
 • Kiedy mamy obowiązek przekazać pracownikowi pit -2
 • Jak długo jest ważne złożone przez pracownika  oświadczenie pit-2
 • Oświadczenie pit – 2 składa pracownik czy kandydat na pracownika
 • Stanowisko ministerstwa w sprawie przechowywania  pit w aktach osobowych
 • Dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy
 • Zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. Zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),
 • Przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,
 • Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem mrpips,

2. Umowy o pracę – jak nie popełniać błędów:

 • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
 • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
 • Czy musimy zgłaszać umowy na czas określony do PIP i dlaczego
 • Czy przedłużenie umowy do dnia urlopu też wliczamy do limitu 3 i 33
 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),
 • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
 • Jakie skutki zawarcia umowy o prace przy brakach formalnych
 • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę
 • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów
 • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić
 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.
 • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne
 • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP
 • Sposoby zmiany treści stosunku pracy:
   • Wypowiedzenie zmieniające
   • Czasowe powierzenie innej pracy
   • Porozumienie zmieniające

3. Czas pracy bez tajemnic:

 • Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty
 • Wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu
 • Zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
 • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych
 • Czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
 • Grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko mrpips
 • Ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko mrpips
 • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • Sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • Kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
 • Czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
 • Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • Interpretacja mrpips dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
 • Czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny

4. Urlopy wypoczynkowe – najważniejsze aspekty:

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
 • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
 • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
 • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
 • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
 • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
 • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
 • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

5. Świadectwa pracy w 2023 roku:

 • Nowy wzór świadectwa pracy 2023r.
 • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
 • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia

6. Dyrektywa work-life-balance i jej wdrożenie:

 • Nowe przepisy w zakresie urlopu rodzicielskiego. (urlopy ojcowski, rodzicielski, macierzyńskie, itp.)
 • Obowiązki pracodawców

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody