Rachunkowość jednostek oświatowych 2023r. z uwzględnieniem zmian w sprawozdawczości budżetowej 2023. Nowe terminy i formy składnia sprawozdań budżetowych – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Poniższe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi terminami i formami składania sprawozdań budżetowych w 2023 roku przez jednostki oświatowe z uwzględnieniem zmian w sprawozdawczości budżetowej w 2023 roku.

  Prowadząca szkolenie omówi zagadnienia dotyczące VAT-u w jednostkach oświatowych, opłat za posiłki, wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych, a także Wydzielonego Rachunku Dochodów.

  Poruszy też kwestie terminów i form składania sprawozdań budżetowych w świetle rozporządzenia z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz nowelizacji rozporządzenia ze stycznia 2023 roku. Omówione zostaną także najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów i wydatków oraz inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

   

  Program szkolenia

  1. VAT w oświaciew świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.

  2.Opłaty za posiłki (zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych niepedagogicznych w przedszkolu i szkole, ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD, Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu).

  3.Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych(opodatkowanie w zakresie VAT, opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe, przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych).

  4.Wydzielony Rachunek Dochodów (co powinna zawiera uchwała o utworzeniu WRD przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S).

  5.Sprawozdawczość budżetowa w oświacie – terminy i formy składania sprawozdań budżetowych w świetle rozporządzenia z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz nowelizacji rozporządzenia ze stycznia 2023 r.; w jaki sposób wykazywać wpłaty od rodziców za posiłki oraz opiekę nad dzieckiem z terminem płatności w kolejnym miesiącu;

  6. Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:

  • najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów i wydatków (§ 069 „Wpływy z różnych opłat”, § 083 „Wpływy z usług”, § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”)
  • najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (wynagrodzenia oraz inne wydatki wynikające ze stosunku pracy, materiały i wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na wyjazdy służbowe, jak ujmować koszty szkoleń i konferencji, paragrafy inwestycyjne – ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 000 zł)

  7. Środki trwałe w jednostkach oświatowych(dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych, ustalenie wartości środka trwałego, aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).

  8. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych (w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji, potwierdzenie sald, weryfikacja sald, jak przeprowadzić inwentaryzację w dobie pandemii COVID-19, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji).