Emerytury mundurowe w 2023 roku

Emerytury mundurowe w 2023 roku

Jakie zmiany przewiduje MSWiA w kwestii emerytur mundurowych? Jak dokonać obliczeń wysokości emerytury wojskowej? Po ilu latach mundurowi mogą udać się na emeryturę? Wszystkie najnowsze informacje związane z emeryturą mundurową znajdują się w niniejszym artykule. Sprawdź czy posiadasz aktualne informacje.

  1. Emerytury mundurowe - zmiany w 2023 roku
  2. Przeliczenie emerytury mundurowej
  3. Emerytura mundurowa po 15 latach
  4. Wysokość emerytury wojskowej po 15 latach
  5. Kiedy nabieramy prawa do pełnej emerytury mundurowej

Emerytury mundurowe - zmiany w 2023 roku

Rozmowy z MSWiA zapowiadają w tym roku wprowadzenie szeregu rozwiązań, których głównym założeniem jest usprawnienie funkcjonowania służby mundurowej w Polsce. Jednym z najważniejszych celów jest stworzenie takich warunków, by doświadczeni mundurowi jak najdłużej pełnili służbę.

Ponadto uzgodniono, że waloryzacja uposażeń przeznaczonych dla służb mundurowych, które podlegają bezpośrednio MSWiA wchodzi w życie dokładnie 1 marca 2023. Bez względu na te ustalenia najpóźniej do 10 miesiąca tego roku funkcjonariusze mają otrzymać waloryzację w wysokości całorocznego świadczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że te zmiany pozbawią wielu funkcjonariuszy prawa do otrzymania podwyżek.

Przeliczenie emerytury mundurowej

Projekt jaki został opracowany przez MSWiA dotyczący nowelizacji ustawy dotyczącej emerytury dla takich służb jak: Policja, ABW, AW, CBA, SG, SKW, SWW, Służby celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, PSP, SOP, Służby Więziennej oraz innych wybranych ustaw. Regulacje dotyczą wyżej wymienionych funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby pierwszy raz po 1 stycznia 1999 roku i przed 1 października 2003 roku (warunkiem jest także posiadanie minimum 25 lat służby), pozwala na wliczenie do emerytury podjętej pracy cywilnej.

Informacje podane w maju ubiegłego roku przez MSWiA podczas zorganizowanego spotkania ze związkowcami, mówią, że funkcjonariusze w momencie przechodzenia na emeryturę będą mogli wybrać jedno z dwóch rozwiązań.

  • Pierwsza opcja zakłada doliczenie pracy wykonywanej w cywilu przez funkcjonariuszy do emerytury mundurowej, co oznacza w tym przypadku pobieranie wyłącznie emerytury mundurowej.
  • Druga opcja uwzględnia niedoliczanie przez funkcjonariuszy pracy cywilnej i tym samych zachowanie prawa do pobierania dwóch emerytur. Pierwszą z nich jest emerytura mundurowa, drugą zaś emerytura pobierana z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Emerytura z ZUS będzie związana z wykonywaniem pracy cywilnej, jeśli funkcjonariusze spełnią warunek posiadania wieku 60-65 lat.

sklep-verte-centrum-szkolen

Emerytura mundurowa po 15 latach (policja)

Uzasadnienie do omawianych w niniejszym artykule zmian nawiązuje także do warunków otrzymania emerytury po upływie 15 lat dla służb policyjnych. Dokładne regulacje oraz ustalanie wysokości policyjnej emerytury dla policjantów sprawujących służbę po raz pierwszy od 1 stycznia 1999 roku, znajdują się w artykule 15 a dotyczącym ustawy zaopatrzeniowej. W myśl tych regulacji emerytura dla funkcjonariuszy stanowiących wyżej wymienioną grupę, musi zostać obliczona wyłącznie za okres sprawowania służby dodając do tego okresy trwające równolegle ze służbą. Ostateczny rozrachunek powinien uwzględniać zatem 40% podstawy za 15 lat służby i analogicznie ma wzrastać o 2,6% podstawy wymiaru sprawowanej służby za każdy kolejny rok jej wykonywania.

W regulacjach podkreślono także, że ostateczna wysokość emerytury policyjnej, jaka będzie obliczana w myśl opisanych zasad, może ulegać podwyżce w wysokości: 2%, 1% lub 0,5% od podstawowego wymiaru służby, jaka była pełniona w warunkach szczególnych. Przewiduje się także podwyżkę w wysokości 15% podstawowego wymiaru, w przypadku, gdy funkcjonariusz będący na emeryturze posiada także aktualne orzeczenie o niepełnosprawności powstałej w wyniku pełnienia służby.

Wysokość emerytury wojskowej po 15 latach

Pierwsze prawo do pobierania emerytury wojskowej zyskuje żołnierz, który w momencie uzyskania oficjalnego zwolnienia ze służby wojskowej, posiada straż służby w wysokości 15 lat, odbytego w Wojsku Polskim. W ten okres należy także wliczyć pobierany urlop wychowawczy, który nie przekracza 3 lat.

Wysokość emerytury wojskowej jest głównie uzależniona od ilości lat jakie dany żołnierz spędził w wojsku oraz od okresu w jakim rozpoczął sprawowanie służby. Przepisy wskazują, że emerytura wojskowa wynosi:

  • Po odbyciu 15 lat służby – 40% od jej podstawowego wymiaru oraz podwyżce w wysokości 2,6% za każdy kolejny rok służby. Ponadto wyliczyć w ten sposób emeryturę może żołnierz, który aktywnie sprawował służbę przed 2 stycznia 1999 roku oraz po raz pierwszy został przyjęty do służby po 1 stycznia 1999 roku i przed 1 października 2003 roku.
  • Po odbyciu 25 lat służby – 60% od jej podstawowego wymiaru oraz podwyżce w wysokości 3% za każdy kolejny rok służby. Powołanie do służby wojskowej musiało nastąpić po 31 grudnia 2012 roku.

Należy także w tym miejscu zaznaczyć, że maksymalna kwota pobieranej podwyżki za kolejne lata sprawowanej służby nie może przekroczyć 75% podstawowego wymiaru emerytury.

Ile można dorobić na emeryturze mundurowej 2023

Mundurowi na emeryturze posiadają prawo do dorabiania, jednak jest ono regulowane przez prawo. Oznacza to, że mundurowi posiadający przychody w wysokości 130% wynagrodzenia przeciętnego przypadającego na kwartał w danym roku kalendarzowym, zgodnie z informacjami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego otrzymają emeryturę zmniejszoną o 25%.

Jeśli natomiast mundurowy uzyska na emeryturze zarobki przekraczające 70% przeciętnego wynagrodzenia obliczanego w skali miesiąca, lecz mniejszego niż 130%, musi uwzględnić pomniejszenie emerytury o kwotę, jaka przekroczyła wyznaczony limit, ale nie więcej niż 25%.

platforma-edukacyjna-kadry-verte

Kiedy nabieramy prawa do pełnej emerytury mundurowej

Żołnierze zawodowi podlegają nieco innym regulacjom związanym z uzyskaniem emerytury, gdyż po zwolnieniu z jej wykonywania przysługuje im emerytura wojskowa. Prawo do jej otrzymywania zyskuje każdy żołnierz, który zakończył obowiązkowy okres sprawowania służby lub w trakcie jej wykonywania otrzymał status całkowitej niezdolności do służby. W przypadku śmierci żołnierza, który jednocześnie był jedynym żywicielem swojej rodziny, takie prawo otrzymują członkowie jego rodziny.

Zmiany w regulacjach jakie nastąpiły 1 stycznia 2013 roku, pozwalają na przejście na emeryturę po 15 latach służby tym, którzy odbywali ją do końca 2012 roku. Z kolei w lipcu 2019 roku dokonano kolejnych zmian w zasadach przejścia na emeryturę, funkcjonariusze rozpoczynający służbę w 2013 roku, mają prawo do emerytury po przepracowaniu 25 lat.

Pytania i odpowiedzi

Jak przeliczyć emeryturę mundurową? Należy wziąć pod uwagę datę przystąpienia do służby, całkowity czas sprawowania służby oraz wliczyć np. urlop wychowawczy.  

Ile lat pracy do emerytury mundurowej? W zależności od sprawowanej służby między 15 a 25 lat z uwzględnieniem, że moment odejścia od służby jest kluczowym jeśli chodzi o wysokość pobieranej emerytury.

Emerytura mundurowa po 15 latach (policja) Ostateczny rozrachunek powinien uwzględniać 40% podstawy za 15 lat służby i analogicznie ma wzrastać o 2,6% podstawy wymiaru sprawowanej służby za każdy kolejny rok jej wykonywania.

Wysokość emerytury wojskowej po 15 latach - 40% od jej podstawowego wymiaru oraz podwyżce w wysokości 2,6% za każdy kolejny rok służby.

Ile można dorobić na emeryturze mundurowej 2023 – Uzyskane na emeryturze zarobki przekraczające 70% przeciętnego wynagrodzenia obliczanego w skali miesiąca, lecz mniejszego niż 130%, należy uwzględnić pomniejszenie emerytury o kwotę, jaka przekroczyła wyznaczony limit, ale nie więcej niż 25%.

Kiedy nabieramy prawa do pełnej emerytury mundurowej - Zmiany w regulacjach jakie nastąpiły 1 stycznia 2013 roku, pozwalają na przejście na emeryturę po 15 latach służby tym, którzy odbywali ją do końca 2012 roku. Z kolei w lipcu 2019 roku dokonano kolejnych zmian w zasadach przejścia na emeryturę, funkcjonariusze rozpoczynający służbę w 2013 roku, mają prawo do emerytury po przepracowaniu 25 lat.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.