Co to jest PIT-40A?

Co to jest PIT-40A?

Spis treści:

Jak rozliczyć PIT dla emeryta. PIT40A/11A za 2022r?

PIT-40A/PIT-11A jest najważniejszym drukiem dla każdego emeryta i rencisty. Na koniec lutego 2023r. każdy świadczeniobiorca powinien otrzymać PIT40A/11A od organu rentowego a po jego uzyskaniu osoba otrzymująca PIT powinna podjąć decyzję czy rozliczenie PIT za rok 2022 r. złoży samodzielnie, czy dokument ten pozostanie automatyczną roczną deklaracją podatkową.

Co to jest PIT40A/11A?

PIT40A/11A jest kluczowym dokumentem jaki emeryt lub rencista otrzymuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten może stanowić dla podatnika roczną deklarację podatkową, bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji, jednak przy założeniu spełnienia określonych warunków.

Osoba, która otrzymuje świadczenie od ZUS i nie uzyskała w roku podatkowym innych przychodów nie korzysta również z przysługujących jej odliczeń i ulg podatkowych, nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania (w przypadku małżonków) lub ulg jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie uzyskuje dochodów z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów za granicą, które są zwolnione z podatku w Polsce i nie ma obowiązku ponownego doliczenie kwot wcześniej odliczonych, nie musi składać do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT. To właśnie Zakłady Ubezpieczeń Społecznych są zobowiązane do sporządzenia deklaracji rocznej PIT40A/11A i przy założeniu spełnienia powyższych warunków jest on traktowany jako roczna deklaracja podatkowa.

Jeśli natomiast świadczeniobiorca uzyskuje inne źródła przychodów lub nie spełnia powyższych warunków np. chciałby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ma obowiązek rozliczenia PIT-37 lub PIT-36. Dokumenty te należy złożyć do Urzędu Skarbowego lub dokonać rozliczenia w formie online w odpowiednim programie podatkowym. Wypełniane są one właśnie na podstawie otrzymanego od organu rentowego formularza PIT 40A/PIT 11A. Jeżeli natomiast podatnik nie dokona samodzielnie rozliczenia podatkowego zgodnie z terminem ustawowym, PIT40 staje się roczną deklaracją podatkową.

Co ważne PIT40A jest wystawiany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie i nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków w tej kwestii.

Jaka jest różnica między PIT 40A a 11A?

PIT-40A oraz PIT-11A sporządzone są na jednym formularzu. O tym, czy otrzymaliśmy PIT-11A (informację o dochodach), czy PIT-40A (roczne, gotowe obliczenie podatku) świadczy pozycja, która nie została skreślona w tytule oraz nagłówku PIT.

PIT-11A to zestaw danych o świadczeniach uzyskanych w zeszłym roku, informacja o dochodach wypłacanych z organów rentowych (ZUS, KRUS), takich jak emerytury, renty, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Jeden egzemplarz trafia do świadczeniobiorcy, drugi dokument wysyłany jest do urzędu skarbowego, mimo to jednak taki druk nie jest rocznym rozliczeniem podatku. Osoby, które otrzymały PIT-11A zamiast PIT-40A, mają dwie możliwości- mogą wypełnić PIT samemu lub poczekać do 30 kwietnia, aż rozliczy ich urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT.

PIT-40A to natomiast roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Dokument ten otrzymają osoby pobierające emeryturę lub rentę, które nie otrzymują zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego. Dokument ten zawiera w sobie zarówno informację dla emeryta, jak i rozliczenie dla urzędu skarbowego.

kadrowe-srody-bezplatny-webinar

Korekta PIT40A – czy jest możliwa?

Po otrzymaniu PIT40A z organu rentowego podatnik nie możliwości dokonania korekt zeznania. Można natomiast potraktować roczne obliczenie podatku przygotowane przez ZUS lub KRUS jako informację i na jej podstawie dokonać własnego rozliczenia w formie deklaracji PIT. Termin złożenia zeznania podatkowego to koniec kwietnia roku następującego po danym roku, za który się rozlicza - w 2023 roku jest to termin do 2 kwietnia. Po tym terminie podatnik nie ma już możliwości korekty lub ponownego złożenia deklaracji podatkowej.

Z jakich ulg można skorzystać otrzymując PIT40A?

Osoba, która otrzymuje PIT40A może skorzystać z następujących ulg:

  • Ulga na dziecko
  • Ulga na internet
  • Ulga rehabilitacyjna
  • Ulga termomodernizacyjna
  • Ulga abolicyjna
  • Ulga na zabytki
  • Ulga dla inwestujących w ASI
  • Odliczenie darowizn
  • Wpłaty na IKZE

Należy jednak pamiętać, że w przypadku korzystania z ulg podatkowych konieczne jest złożenie rozliczenia podatkowego PIT36 lub PIT37.

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w PIT40A?

Odpowiedzialność za błędy dokonane w PIT40A ponosi płatnik i dotyczy to zarówno podatku niedobrany jak również podatku pobrany i niewpłaconego. To również on podlega odpowiedzialności karnej skarbowej za wszelkie błędy w złożonym zeznaniu. W tym przypadku odpowiedzialność omija podatnika.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.