Planowane zmiany w Kodeksie Pracy - pytania i odpowiedzi

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Planowanych zmianach w Kodeksie Pracy.

15 września odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie z cykl Porozmawiajmy o..., na którym to Pani Kalina Kaczmarek odpowiedziała na Wasze pytania dotyczące planowanych zmian w Kodeksie Pracy. Jesteście ciekawi jakie pytanie zostały zadane na spotkaniu? Sprawdźcie!

Planowane zmian w Kodeksie Pracy - w pytaniach i odpowiedziach.

1.Czy wprowadzona dyrektywa Work-Life-Balance daje przyzwolenie pracownikowi na wykorzystanie dodatkowych dni wolnych, które wynikają z wprowadzenia unijnych przepisów?

Jak wiemy przepisy krajowe dotyczące wprowadzenia przepisów wynikających z dyrektywy, która mówi nam o przeznaczeniu dodatkowych dni wolnych w nagłych sytuacjach jeszcze nie weszły w życie. Natomiast unijne przepisy, które hierarchicznie są ważniejsze niż przepisy krajowe już tak. W związku z tym korzystanie z dodatkowych dni wolnych wynikających z dyrektywy Work-Life-Balance w mojej opinii jest jak najbardziej dopuszczalne.

2. Czy po wprowadzonych zmianach w Kodeksie Pracy pojawi się nowy wzór świadectwa pracy?

W związku z planowanymi zmianami w Kodeksie Pracy, najprawdopodobniej zostanie wprowadzony nowy wzór świadectwa pracy, niestety nie jest to jeszcze informacja potwierdzona.

3. Czy po wejściu nowych przepisów odnośnie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości należy zaktualizować regulaminy zakładowy?

W tym przypadku można pozostawić aktualnie obowiązujący regulamin zakładowy i dopisać nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości lub stworzyć całkowicie nowy regulamin zakładowy z uwzględnieniem zmian, które zostaną wprowadzone.

4. Czy pracownik – ojciec, może wykorzystać 9 tygodni urlopu rodzicielskiego zaraz po urodzeniu się dziecka. Czy będzie mógł z niego skorzystać, gdy matka dziecka nie pracuje?

Jak najbardziej, ojciec dziecka będzie mógł wykorzystać 9 tygodni przysługującego mu urlopu rodzicielskiego zaraz po urodzeniu się dziecka.

5. Czy po wejściu przepisów krajowych pracodawca będzie musiał udzielić 2 dni wolnych w związku z siłą wyższą?

Tak, pracodawca będzie zobligowany udzielić pracownikowi, który wystosuje odpowiedni wniosek 2 dni urlopu w związku sytuacją spowodowana siłą wyższą.

6. Czy zmiany w urlopie rodzicielskim oraz urlopie macierzyńskim zaczną obowiązywać po wprowadzeniu przepisów krajowych, czy powinniśmy wprowadzić zmiany już teraz w związku z wprowadzonymi przepisami unijnymi?

Na dzień dzisiejszy, jeżeli nasz pracownik korzysta z urlopu macierzyńskiego czy też urlopu rodzicielskiego, jest on przyznawany na dotychczas obowiązujących zasadach.

Szkolenie online – zmiany w kodeksie pracy 2023 roku

7. Czy zmiany w pracy zdalnej będą skutkowały wypłatą ekwiwalentu za używanie własnego komputera do celów służbowych oraz zużycia prądu? Jeżeli tak, to w jaki sposób będzie przebiegało rozliczanie?

Wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnego komputera oraz zużycia prądu będzie przebiegała dokładnie tak samo jak w przypadku wypłaty za pranie odzieży roboczej.

8. Czy nową informację na temat warunków zatrudniania musimy przekazać wszystkim pracownikom czy tylko nowo zatrudnionym?

Pracownikom, którzy są u nas zatrudnieni do momentu wejścia w życie nowych przepisów, nową informację będziemy musieli przekazać wyłącznie po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od pracownika. Natomiast nowozatrudnionym pracownikom będziemy musieli udzielić już nowej informacji.

9. Jak po zmianach w Kodeksie Pracy będą wyglądały nowe zasady zawierania umów na okres próbny?

Po wejściu w życie planowanych zmian w Kodeksie Pracy nie będzie już można zawrzeć umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem, na to samo stanowisko. Dodatkowo wprowadzono zapis mówiący nam o tym, że jeżeli strony dojdą do porozumienia to będzie można w treści takiej umowy na okres próbny przedłużyć ją o każdą nieobecność usprawiedliwioną.

10. Czy informację o warunkach zatrudnienia dajemy również nowym nauczycielom?

Tak, informację o warunkach zatrudnienia dajemy również nauczycielom.

11. Czy od 1 stycznia 2023 r. trzeba będzie umotywować wypowiedzenie umowy na czas określony?

Tak, jeżeli od 1 stycznia 2023 r. planowane zmiany w Kodeksie Pracy wejdą w życie, pracodawca będzie zobowiązany wyjaśnić okoliczności wręczenia wypowiedzenia.

12. Jeśli zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony (3 miesiące) to kolejna podpisana umowa może być umową na czas nieokreślony na obojętną ilość miesięcy? Czy powinniśmy kolejną umowę podpisać zgodnie z nowymi zasadami?

Kolejna umowa, która będzie zawierana na czas nieokreślony, powinna wzorować się na wciąż obowiązujących przepisach.

13. Kiedy powinniśmy uzasadnić zakończenie umowy na czas nieokreślony?

Jeżeli umowa rozwiązuje się z upływem czasu na jaki była zawarta, na czas określony, nie musimy podawać przyczyny nieprzedłużenia umowy. Przyczynę rozwiązania umowy musimy jednak podać, gdy rozwiązujemy umowę na czas określony.

14. Czy każdy regulamin powinien być skonsultowany ze związkami zawodowymi, jeśli są one w zakładzie?

Tak, jeżeli w naszym zakładzie pracy funkcjonują związki zawodowe, nowy regulamin musi być ustalony wspólnie.

15. A co w przypadku, gdy związki zawodowe nie godzą się z pewnymi przepisami w regulaminach, a pracodawca nie chce ustąpić?

Jeżeli związki zawodowe w ciągu 30 dni nie dojdą do porozumienia, przepisy zawarte w regulaminie ustala pracodawca. Jeśli natomiast związki zawodowe wspólnie stwierdzą o odrzuceniu propozycji pracodawcy, niestety pracodawca nie ma prawa wprowadzić odrzuconego przepisu w życie.

16. Jeżeli w firmie nie ma założenia szkoleniowego na dany rok to uwzględniamy wtedy tylko szkolenie BHP?

Tak, uwzględniane są tylko szkolenia dotyczące BHP.

Szkolenie online zmiany w kodeksie pracy

17. Co w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym. Czy powinniśmy przekazać im informacje o przerwach?

Jeżeli pracownicy są zatrudnieni na umowę o prace powinni zostać poinformowani o przerwach.

18. Co, jeżeli miejscem pracy pracownika jest miejsce zamieszkania, czy w takim przypadku pracuje on zdalnie? Czy po wprowadzeniu planowanych zmian w Kodeksie Pracy będzie on musiał otrzymywać zwrot kosztów?

Jeżeli pracownik pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy i jego miejscem świadczenia pracy jest jego miejsce zamieszania, po wprowadzeniu nowych przepisów powinniśmy dokonać zwrotu kosztów.

19 Co w sytuacji, kiedy pracownik dostaje wypowiedzenie umowy na czas określony w grudniu 2022 r. Natomiast bieg wypowiedzenia zaczyna się już w 2023 r., czy w takiej sytuacji należy podać powód wypowiedzenia?

W takiej sytuacji, nie jesteśmy zobowiązani podać powodu zwolnienie, ponieważ zwolnienie nastąpiło przed wejściem nowych przepisów w życie.

20. Czy każdy regulamin musi być zatwierdzony przez związki zawodowe? Czy tylko regulaminy pracy?

Związki zawodowe muszą zatwierdzić każdy regulamin.

21. Czy 9 tygodni urlopu dla ojca po urodzeniu dziecka będzie urlopem obowiązkowym i czy ten urlop musi zostać wykorzystany ciągiem?

Nie, 9 tygodni urlopu dla ojca nie jest urlopem obowiązkowym i nie musi on zostać wykorzystany na raz. Urlop musi zostać wykorzystany do 6 roku życia dziecka. A jeżeli ojciec nie wykorzysta przysługującego mu urlopu – przepada. Urlop nie może być również przekazany matce dziecka.

22. Czy istnieje przepis, który wskazuje jak często w samorządzie powinno się zorganizować pracownikowi szkolenie z pierwszej pomocy?

Żadne przepisy nie uwzględniają częstotliwości przeprowadzania szkoleń dotyczących pierwszej pomocy.

23. Czy urlop rodzicielski (9 tygodni dla ojca) jest płatny w 100%?

9 tygodniowy urlop dla ojca jest płatny w 70%.

24. Czy w nowych przepisach uwzględniono politykę antymbobbingową?

Planowana nowelizacja nie uwzględnia polityki antymobbingowej.

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.