System Monitorowania Usług Publicznych

System Monitorowania Usług Publicznych

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest Systemowi Monitorowania Usług Publicznych i temu co oznacza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dowiedzą się Państwo wszystkiego o systemie SMUP, dla kogo powstaje, w jaki sposób i jakiej usługi są monitorowane.

Spis treści:

Wszystko o systemie

Głównym celem Systemu Monitorowania Usług Publicznych jest dostarczenie Jednostkom Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji, która pozwoli na ocenę usług świadczonych na poziomie lokalnym. Do wystawienia oceny usług pod uwagę brane są dwa czynniki: zasoby statystyki publicznej oraz dane z ewidencji, rejestrów i innych rozproszonych źródeł gromadzonych przez administrację. Permanentnym celem jest zbudowanie trwałego systemu, który pozwoli na optymalizację świadczonych usług, za których dostarczenie jest odpowiedzialna administracja publiczna.

Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych jest innowacyjnym przedsięwzięciem, który wymaga dużej odpowiedzialności, integralności i współpracy między gronem ekspertów a przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej. Znaczne korzyści wynikające z optymalizacji procesów realizacji usług, które dostarczane są przez samorząd terytorialny są kołem napędowym stworzenia systemu. System ma za zadanie optymalizację podejmowanych działań (niekiedy błędnych działań) przez samorządy w celu rozsądnego podejmowania i realizowania projektów, opartych na dowodach. Ze wstępnych oszacować ekspertów, JST w skali roku miałby zaoszczędzić od 1% do 2% wydatków w skali roku, co w skali kraju przekłada się na oszczędność od 2 mld do nawet 4 mld.

Benchmarking czyli analiza porównawcza

Założeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych jest możliwość analizy porównawczej między Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Benchmarking jest to nic innego jak porównywanie swojej jednostki z konkurentem. Polega na wybraniu jednej jednostki, na której będziemy się wzorować, poprzez analizowanie i wdrażanie rozwiązań konkurencji w całości lub w części. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.18 POWER, ma za zadanie wspieranie samorządów w wymianie doświadczeń na temat skutecznych rozwiązań zarządczych.

Sposoby użycia systemu

Założeniem jest, iż użytkownicy SMUP będą wykorzystywać system m.in. poprzez:

 1. przeglądanie danych o usługach oraz informacji objaśniających, zawierających m.in. wskazówki interpretacyjne:
 2. wizualizację danych (wskaźników i zmiennych) na wykresach i mapach (tworzenie własnych wizualizacji);
 3. pobieranie danych i informacji objaśniających, w tym w celu dalszego ich przetwarzania na własnym urządzeniu;
 4. dokonywanie operacji na danych w ramach systemu (sortowanie, filtrowanie, sumowanie, itp.);
 5. dokonywanie analiz porównawczych z wykorzystaniem benchmarkingu;

SMUP będzie służył dwóm kategoriom użytkowników:

 1. opinii publicznej, która poszukuje gotowej informacji na temat usług publicznych;
 2. profesjonalistom korzystającym z niego w celu dokonania pogłębionej analizy usług publicznych;

Cały system ma być przystosowany do potrzeb dwóch grup – podstawowej i zaawansowanej. Osoby, należące do grupy podstawowej będą mogły korzystać z systemu poprzez wgląd do najważniejszych informacji pozwalających na ogólną ocenę usług publicznych. Natomiast osoby, które należą do grupy zaawansowanej będą miały możliwość dogłębnej analizy z wykorzystaniem wszystkich funkcji systemu.

Czym jest repozytorium dobrych praktyk?

Repozytorium będzie składało się z dwóch elementów:

 1. Bazy Wiedzy znajdującej się w portalu SMUP. Znaleźć tam będzie można analizy dotyczące kluczowych usług, reprezentowanych dla poszczególnych obszarów, z wykorzystaniem systemu.
 2. Baza Dobrych Praktyk Zarządczych będzie zbudowana na podstawie zgromadzonych materiałów w portalu dobrepraktyki.pl. BDPZ służyć będzie do analizy danych zawartych w SMUP w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Dla kogo przeznaczony będzie System Monitorowania Usług Publicznych?

SMUP skierowany jest do jednostek, które są dostawcami usług publicznych, ale i też do odbiorców oraz osób i instytucji, którym wiedza o świadczonych usługach potrzebna jest do realizacji celów gospodarczych lub osobistych. Do grupy tej należą:

 1. Przedsiębiorcy;
 2. Administracja publiczna;
 3. Społeczeństwo oraz organizacje obywatelskie;
 4. Środowiska naukowe i eksperckie;

Jak monitorujemy usługi?

Jak mówi nam definicja zawarta w „Koncepcji wykonawczej Systemu Monitorowania Usług Publicznych” usługa publiczna jest usługą, która dostarcza dobra materialne i niematerialne, za które odpowiedzialna jest władza publiczna.

W celu dokładnego opisu danej usługi powstały cztery kryteria, które umożliwiają nam dokładną segmentację i opis:

 1. Ilość;
 2. Jakość;
 3. Dostępność;
 4. Efektywność finansowa;

Obszary monitorowanych usług:

 1. Edukacja – powszechne usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego związane z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych;
 2. Lokalna polityka społeczna – działania Jednostek Samorządu Terytorialnego których celem jest poprawa jakości życia społecznego i socjalnego mieszkańców;
 3. Kultura i rekreacja – usługi realizowane przez administrację publiczną w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców;
 4. Drogownictwo i transport – usługi dotyczące dowozów szkolnych i przedszkolnych oraz system rowerów publicznych. zakres tematyczny związany z infrastrukturą drogową i publicznym transportem zbiorowym;
 5. Ochrona środowiska – opracowanie odpowiedniego planu zagospodarowania przestrzeni tak aby środowisko naturalne w żaden sposób nie ucierpiało podczas realizowanych działań;
 6. Gospodarowanie nieruchomościami – obejmuje obszar czynności związanych z kształtowaniem polityki Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zagospodarowania nieruchomościami;
 7. Inwestycje i budownictwo – usługi publiczne niezbędne do przygotowania i zrealizowania planów inwestorów prywatnych i publicznych z zakresu planowania przestrzennego oraz do stworzenia odpowiednich warunków do realizacji inwestycji;
 8. Geodezja i kartografia – usługi związane z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 9. Podatki i opłaty lokalne – w tym obszarze zostały ujęte wszystkie sprawy finansowe, które są niezbędne w celu realizacji pozostałych ośmiu usług.