Udzielanie i planowanie urlopu wypoczynkowego w 2024 roku według Kodeksu Pracy

Udzielanie i planowanie urlopu wypoczynkowego w 2024 roku według Kodeksu Pracy

Urlop wypoczynkowy to czas, który pracownik ma prawo wykorzystać na odpoczynek i relaks, ma na celu zapewnienie pracownikowi regeneracji i realizacji prywatnych potrzeb i zainteresowań. Dokładne regulacje dotyczące urlopu możemy znaleźć w Kodeksie Pracy. Warto zwrócić uwagę, że urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, powołanie, mianowanie oraz zatrudnienie na spółdzielczą umowę o pracę. Chcesz poznać zasady na udzielanie i planowanie urlopu w 2024 roku? Nie przestawaj czytać!

Spis treści:

Urlop wypoczynkowy na umowie zlecenie - przykład

Pan Roman od 01.03.2024 r. jest zatrudniony na umowę zlecenie. Chciałby wziąć urlop wypoczynkowy 03.04.2024 r. Niestety, panu Romanowi urlop wypoczynkowy nie przysługuje, jest zatrudniony w ramach umowy cywilnoprawnej, którą reguluje Kodeks Cywilny.

Udzielanie urlopu według Kodeksu Pracy

Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”.

Staż pracy pracownika i okresy nauki, a planowanie urlopu w 2024 roku

Można podkreślić, że do stażu urlopowego zaliczamy okresy nauki, jeżeli nie pokrywają się z okresem zatrudnienia. Oczywiście wybieramy opcję korzystną dla pracownika.

Wymiar czasu pracy i urlopu według Kodeksu Pracy 2024

Art. 155. Kodeks Pracy

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

5) szkoły policealnej - 6 lat,

6) szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu

Udzielenie urlopu i sporządzenie planu urlopowego dla osób doszkalających się - przykład

Pani Ania pracuje na umowę o pracę od 01.2018 r. do chwili obecnej. Zrobiła w międzyczasie Szkołę Policealną na kierunku Technik Administracji w latach 2020-2022. Pani Ania nie uzyska dodatkowych 6 lat stażu urlopowego, ponieważ okres zatrudnienia pokrywa się z okresem nauki.

Termin urlopu (wolne od pracy) w przypadku studiowania

Pani Karolina zrobiła studia magisterskie, a następnie rozpoczęła pracę na umowę o pracę, nie pracowała wcześniej w żadnej firmie. Staż urlopowy, jaki będzie miała naliczony u nowego pracodawcy to 8 lat do stażu urlopowego.

Wymiar urlopu (dni wolnych w 2024 r)

Wymiar urlopu pracownika zależy od wielu czynników, takich jak długość stażu pracy, umowa o pracę, pozostałe regulacje. Minimalny wymiar urlopu wynosi 20 dni, dla które osób mają staż pracy do 10 lat, za to osoby ze stażem pracy co najmniej 10-letnim mogą liczyć na 26 dni urlopu.

Plan urlopu a staż pracy

20 dni urlopu wypoczynkowego = staż pracy poniżej 10 lat pracy

26 dni urlopu wypoczynkowego = co najmniej 10 lat pracy

Przykład.

Pan Jerzy zrobił studia magisterskie w latach 2008-2013, zaczął pracę na umowę o pracę od 2016 roku do chwili obecnej. W tym przypadku liczymy 8 lat za ukończenie szkoły wyższej i prawie 8 lat pracy. Panu Jerzemu należy się wymiar 26 dni urlopu.

Pamiętajmy, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy pomiędzy zatrudnieniem u innych pracodawców. Tak stanowi art. 154(1) Kodeksu Pracy.

Przykład.

Pani Mariola pracowała na umowę o pracę od 02.01.2012 - 31.12.2016, a następnie po kilku latach przerwy wróciła do pracy w roku 02.01.2020-31.12.2023. Okres zatrudnienia dla Pani Marioli wyniesie 9 lat.

Plan urlopowy - planowanie urlopu

Powszechną metodą ustalania urlopów w firmie jest stworzenie planu urlopów. Może być on przedstawiony w dowolny sposób e-mailem, rozporządzeniem, przedstawiony na zebraniu. Warto jednak zaznaczyć, że plan urlopów jest wiążący dla obu stron, pracownika i pracodawcy.

Pracodawca tworząc plan urlopowy, powinien wziąć pod uwagę wnioski pracowników, ale jednocześnie fakt zapewnienia prawidłowego toku pracy w firmie. Oczywiście plan może ulec modyfikacji ze względu na sytuacje losowe, na które pracownik nie ma wpływu.

Art.165 Kodeks Pracy

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe w ramach pasywnej rezerwy, stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie albo stawienia się do pełnienia służby w aktywnej rezerwie, na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Pamiętajmy, że w planie urlopowym nie rozpisujemy 4 dni urlopu na żądanie.

Do kiedy plan urlopowy musi być stworzony? Zalecaną datą jest czas do 31.12

Warto zaznaczyć, że Kodeks Pracy nie reguluje kwestii w sprawie konkretnego terminu. Nie zawsze plan urlopów jest wprowadzony w firmie, w takich przypadkach zgodę na to musi wyrazić zakładowa organizacja związkowa, dotyczy to także pracodawców, u których taka organizacja nie funkcjonuje.

Pracodawca, który nie wprowadzi w swojej firmie planu urlopów, powinien indywidualnie ustalać datę urlopu z pracownikiem.

Ważne!

Art.163 (1) Kodeks Pracy

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Planowanie urlopu - podstawa prawna:

* Kodeks Pracy- art.153-173

Agnieszka Pietrzak
Agnieszka Pietrzak

Trener

Inspektor ds. kadr i płac, ukończone studia w zakresie administracji publicznej. Autorka tekstów branżowych dla znanych redakcji kadrowo-płacowych. Aktywnie działający Członek Stowarzyszenia Specjalistów Kadr i Płac. Znana w social mediach jako Mobilna Kadrowa, z pasją przekazuje wiedzę pracownikom i pracodawcom.