Teczka osobowa pracownika bez tajemnic po zmianach w 2023r. Nowe obowiązki pracodawcy – szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia oraz akta osobowe część E akt osobowych – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 27.05.2024r. godz. 10.00.
 • 28.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie „Teczka osobowa pracownika bez tajemnic po zmianach w 2023 roku” omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu Pracy.

Teczka osobowa pracownika - Co zmieniło się w 2023 roku?

Nowelizacja Kodeksu pracy odnośnie dokumentacji osobowej pracownika wprowadziła różne zmiany w prowadzenia akt osobowych pracownika. Przede wszystkim zmiany w aktach pracowniczych dotyczą badań trzeźwości oraz pracy zdalnej, co skutkuje koniecznością modyfikacji dokumentacji pracowniczej. Nowe dokumenty mające charakter informacyjny, będą przechowywane w części B akt osobowych. Ponadto, do Kodeksu pracy zostanie dodana części akt osobowych oznaczonych literą E, w której gromadzona będzie dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości.

Jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej? Ile przechowywać akta? – bądź na bieżąco ze szkoleniami Verte

Składanie akt osobowych pracownika wymaga od pracodawcy znajomości aktualnych przepisów prawa pracy, które konkretnie określają części teczek osobowych oraz ich zawartość. Dokumentacja dotycząca pracy jest niezwykle ważnym elementem zatrudnienia niezależnie od rodzaju pracy pracownika zatrudnionego w firmie. Akta osobowe są niezbędne, dlatego ich znajomość jest tak ważna w kontekście pracy na stanowisku ds. kadr i płac. Odpowiednio prowadzona teczka osobowa pracownika, to zadanie gdzie stałe doszkalanie, związane z ciągłymi zmianami kodeksu pracy jest po prostu obowiązkowe. Jeśli szukasz odpowiedniego szkolenia, na pewno zainteresuje Cię oferta naszej firmy.

Prowadzenie akt osobowych pracownika – czy szkolenia kadr i płac są ważne?

Prowadzenie akt osobowych pracowników stanowi kluczową część obowiązków każdego specjalisty ds. kadr i płac. Dlatego właśnie szkolenia z dokumentacji pracownika są doskonałą okazją do podniesienia Twoich kompetencji oraz aktualizację posiadanej wiedzy. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć skorzystanie z tych szkoleń:

 1. Aktualizacja wiedzy – szkolenia pozwalają zapoznać się z najnowszymi przepisami i praktykami dotyczącymi prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracownika.
 2. Efektywność – dobrze przygotowane szkolenia pozwolą Ci opanować najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia akt pracowniczych. Nauczymy się organizować dokumentację w sposób klarowny, skuteczny i zgodny z wymogami. Zwiększy to naszą efektywność pracy, a także minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.
 3. Bezpieczeństwo informacji – prowadzenie akt osobowych wiąże się z przechowywaniem informacji dotyczących pracowników. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach dowiesz się jak dbać o bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z przepisami o dotyczących danych osobowych.
 4. Rozwój – nowe umiejętności są kluczowe dla rozwoju zawodowego, dlatego korzystając z tych szkoleń, masz możliwość zwiększyć swoją wartość na rynku pracy. Szczególnie w zakresie spraw dotyczących dokumentacji pracowniczej i przepisów prawa.

Teczka osobowa pracownika 2024 – szkolenie online z nowych obowiązków pracodawcy – akta osobowe w 2024 roku

Celem szkolenia pt. "Teczka osobowa pracownika w 2024 roku" jest omówienie najważniejszych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również zwrócenie uwagi na jej prawidłowe przechowywanie. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. zakresu danych i informacji, których podania można wymagać od kandydata do pracy, informowania kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu danych osobowych, zakresu danych, których pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy, zasad postępowania w przypadku nieterminowego odbioru dokumentacji pracowniczej czy zakresu dokumentacji wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.

Podczas szkolenia omówimy również zmiany w aktach osobowych – w tym w części B akt osobowych w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 roku oraz nową część E akt osobowych.

Zapisz się również na szkolenia z akt osobowych.

Program szkolenia

1. Jakich dokumentów/danych może żądać pracodawca od kandydata do pracy:

 • Zakres danych i informacji, których podania można wymagać w takim kwestionariuszu (stanowiska uodo i ministerstwa pracy),
 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych
 • Kiedy pracodawca może zatrudnić pracownika bez konieczności przeprowadzenie badań profilaktycznych
 • Badania wstępne profilaktyczne można skierować przed podpisaniem umowy o pracę czy po
 • Szkolenie wstępne ogólne bhp a podpisanie umowy, kiedy należy je przeprowadzić
 • Sytuacje, w których można przyjąć do pracy pracownika bez przeprowadzania wstępnych badań profilaktycznych – rodzaj i postać dokumentów jakie należy w związku z tym zgromadzić,
 • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
 • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
 • Czy można przechowywać cv w części a akt osobowych pracownika?
 • Co zrobić w cv nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

2. Dane i dokumenty pozyskiwane od pracownika:

 • Zakres danych, których pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy z uwzględnieniem:
 • Jakie dane może zawierać kwestionariusz danych osobowych pracownika,
 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo (stanowisko mrpips i uodo),
 • Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja kp,
 • Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.
 • Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!
 • Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.
 • Czy można odbierać od pracownika dane, czy jest on niepełnosprawny?
 • Jakie dane pracodawca może legalnie zgłosić do zus, co wypełniać w zus zua?

3. Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym akt osobowych papierowa czy elektroniczna – najważniejsze zagadnienia praktyczne:

 • Akta osobowe – czy można prowadzić jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej
 • Kiedy i jaka dokumentację pracowniczą może pracodawca prowadzić jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej,
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zmiany prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną lub odwrotnie, obowiązek informacyjny i termin realizacji
 • Zasady postępowania w przypadku nieterminowego odbioru dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w przypadku zmiany formy prowadzenia akt osobowych
 • W jakim terminie pracownicy i byli pracownicy, mogą odebrać dokumentację (akta osobowe) prowadzone w wersji przed zmianą
 • Digitalizacja dokumentacji pracowniczej i przechowywanie metadanych,

4. Dokumenty przechowywane w części A i B akt osobowych – nowe dokumenty w części E:

 • Czy w części a akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy z poprzednich okresów zatrudnienia pracownika
 • Świadectwa pracy dostarczone w trakcie zatrudnienia przechowujemy w części a czy b akt osobowych pracownika
 • Czy jest obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej świadczenia pracy zdalnej w aktach osobowych
 • Polecenie pracodawcy pracy zdalnej – w aktach osobowych
 • Wniosek pracownika o świadczenie pracy zdalnej w aktach osobowych
 • Czy dokumenty płacowe przechowujemy w aktach osobowych
 • Dokumentacja komornicza w aktach osobowych pracownika czy oddzielnie
 • Czy katalog dokumentów w części a i b jest katalogiem zamkniętym
 • Dokumenty i dane gromadzone się na potrzeby ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (stanowisko uodo) oraz zasady i miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku z potraceniami komorniczymi (stanowisko mrpips),
 • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
 • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
 • Wniosek o wyrażenie lub niewyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
 • Gdzie należy przechowywać deklaracje ZUS oraz dokumenty podatkowe (stanowisko mrpips),
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację ppk i jaki jest okres przechowywania.

5. Dokumenty gromadzone w części c akt osobowych, ze szczególnym omówieniem świadectwa pracy, w tym:

 • Jaka dokumentację należy przechowywać w aktach osobowych w związku z ustaniem zatrudnienia pracownika,
 • Dokumenty gromadzone w związku z obowiązkiem wydania świadectwa pracy (wnioski o sprostowanie świadectwa pracy, wnioski o uzupełnienie świadectwa pracy, potwierdzenie wysłania świadectwa pracy pocztą),
 • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
 • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą
 • Dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy,
 • Zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. Zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),

6. Zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych (stanowisko mrpips), w tym:

 • Zasady układania dokumentów, w przypadku gdy pracownik zostanie ukarany więcej niż jedną karą porządkową,
 • Zasady usuwania dokumentów z części d akt osobowych (stanowisko mrpips),
 • Czy należy kolejno numerować podczęści d1,d2 – obowiązek czy dobrowolność pracodawcy

7. Nowa część E akt osobowych:

 • Jakie dokumenty należy przechowywać w części E?
 • Czy zawsze mamy obowiązek tworzyć 5 – częściowe akta osobowe?

8. Zakres dokumentów wchodzących w skład pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności:

 • Zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
 • Wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu
 • Gdzie przechowujemy wnioski o udzielenie urlopu okolicznościowego
 • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy, a nie w aktach osobowych
 • Czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
 • Grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko mrpips
 • Ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko mrpips

9. Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia:

 • O jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
 • Czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej, czy elektronicznej i na jakich zasadach?
 • Czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?
 • Czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia, czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?

10. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy, w tym:

 • Przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,
 • Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem mrpips,

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody