Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

Umowa o pracę tymczasową – Jaki to rodzaj umowy? Czy umowa o pracę tymczasową wlicza się do stażu pracy? Czy przysługuje na niej prawo do zwolnienia lekarskiego? Kto płaci za składki zdrowotne na umowie tymczasowej? Sprawdziliśmy dla Państwa zasady obowiązujące przy zatrudnieniu na umowę o pracę tymczasową. Odpowiedzi znajdują się w tekście poniżej.

 1. Co to znaczy umowa o pracę tymczasową?
 2. Czym różni się umowa o pracę, od umowy o pracę tymczasową?
 3. Praca tymczasowa, czy liczy się do stażu pracy?
 4. Umowa tymczasowa, a zwolnienie lekarskie
 5. Umowa tymczasowa, a ciąża
 6. Składki na umowie o pracę tymczasową – kto płaci ZUS za pracownika tymczasowego?
 7. Umowa o pracę tymczasową, ile może trwać?
 8. Ile zarabia pracownik tymczasowy?
 9. Pytania i odpowiedzi

Co to znaczy umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową przewiduje zatrudnienie pracownika, do wykonania konkretnej pracy, na określony umową czas. Najczęściej jest to praca o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym. Umowę o pracę tymczasową można zastosować także w sytuacjach, kiedy wykonanie zadania w terminie, przez pracowników pracodawcy użytkownika danej firmy, zatrudnionych w niej na stałe nie byłoby możliwe oraz gdy obowiązki wykonywane są w ramach zastępstwa tymczasowego, za nieobecnego pracownika.

Regulacje dotyczące zasad zatrudnienia pracownika na umowę o pracę tymczasową jasno opisuje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Czym różni się umowa o pracę, od umowy o pracę tymczasową?

Różnica pomiędzy umową o pracę a umową o pracę tymczasową wynika z różności podmiotu zlecającego pracę. W umowie o pracę najczęściej występuje stosunek pracodawca-pracownik, natomiast w umowie o pracę tymczasową relacja ta występuje pomiędzy trzema podmiotami: pracodawcą użytkownikiem, czyli stroną zlecającą wykonanie danej pracy agencji pracy tymczasowej, która odpowiada za zatrudnienie pracownika do jej wykonania.

Przytoczona wcześniej ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608 określa także zasady zatrudnienia pracownika tymczasowego oraz jasno opisuje podmioty występujące w związku art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. pracodawca użytkownik – pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie;
 2. pracownik tymczasowy – pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika;”

Praca tymczasowa, czy liczy się do stażu pracy?

Praca tymczasowa jest wliczana do stażu pracy, w przypadku, kiedy wykonywana jest w na zasadzie umowy o pracę. Tego typu umowa gwarantuje pracownikowi ujęcie przepracowanego okresu w stażu pracy. Dodatkowo ustawa (z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608, Art. 18a,1.) reguluje obowiązek wydania przez agencję pracy tymczasowej pracownikowi świadectwa pracy za okres, w którym była wykonywana, wraz z określeniem terminu wydania takiego dokumentu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, o okoliczności, w której praca tymczasowa zostaje zlecona na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy-zlecenia. Tego typu stosunek pracy nie podlega Kodeksowi Pracy, przez co nie wlicza się do stażu pracy.

Zatem warunkiem wliczenia pracy tymczasowej do stażu pracy jest umowa o pracę.

Szkolenie-online-Szczegółowe-informacje-o-warunkach-zatrudnienia-w=2023

Umowa tymczasowa, a zwolnienie lekarskie

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę tymczasową posiada prawo do świadczenia chorobowego, co za tym idzie może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. W ustawie regulującej zasady funkcjonowania umowy o pracę tymczasową (z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608, Art. 5) wskazane jest, że pracownik tymczasowy nie jest objęty w tym obszarze odrębnymi przepisami prawa, przez co dotyczą go takie same regulacje, jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Obowiązywać będą tu przepisy Kodeksu Pracy, czyli takie same zasady korzystania ze świadczenia chorobowego, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na czas stały. Pracownik tymczasowy może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w czasie niezdolności do pracy wskutek choroby, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. (Dla pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia, niezdolność do pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy wynosi łącznie do 14 dni w ciągu roku). W każdym przypadku pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba, że przepisy prawa u danego pracodawcy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Umowa tymczasowa, a ciąża

Podobnie, jak w przypadku zwolnienia lekarskiego, pracownice będące w ciąży objęte są regulacjami prawnymi wynikającymi z Kodeksu Pracy (Art. 177), dlatego pracodawca ma obowiązek stosować się do zapisów w nim zawartych:

 • Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego (z wyłączeniem sytuacji, kiedy pracownica zatrudniona jest na okres krótszy niż miesiąc lub zwolnienie wynika z jej winy).
 • Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu.

Warto podkreślić, że pracodawca ma obowiązek przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy nastąpiłoby po 3 miesiącu ciąży, zatem przepisy te nie będą obowiązywały, jeśli to rozporządzenie nie zostanie spełnione.

Składki na umowie o pracę tymczasową – kto płaci ZUS za pracownika tymczasowego?

Ze względu na trójstronność umów zawieranych w trybie umowy o pracę tymczasową, płatnikiem składek pracowników, zatrudnionych w ten sposób nie jest sam pracodawca, a agencja pracy tymczasowej. Na niej ciąży obowiązek pokrycia kosztów zatrudnienia, w tym zgłoszenie do ZUS. Dotyczy to również sytuacji, kiedy praca wykonywana jest za granicą.

Umowa o pracę tymczasową gwarantuje pracownikowi odprowadzenie wszystkich składek ZUS tzn. emerytalną, chorobową, rentową oraz wypadkową.

Umowa o pracę tymczasową, ile może trwać?

Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, umowa o pracę tymczasową powinna być zawierana zawsze na czas określony. Wyznaczają to wyraźnie, wytyczne z umowy (z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608, Art. 7, Art. 20) dotyczące czasu pracy u jednego pracodawcy użytkownika, przez danego pracownika.

Agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do wykonania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy na okres, który nie przekracza łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym kolejnych 36 miesięcy.

KADROWE-ŚRODY-NAJWIĘKSZY-CYKL BEZPŁATNYCH-WEBINARÓW-W-POLSCE!

Ile zarabia pracownik tymczasowy?

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego, wypłacane jest przez agencję pracy tymczasowej. To ona w porozumieniu z pracodawcą użytkownikiem ustala stawkę wynagrodzenia. Pracodawca użytkownik ma obowiązek przedstawienia agencji tymczasowej siatki płac obowiązującej w jego zakładzie pracy. W oparciu o ustawę (z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608, Art. 15.1.) pracownik tymczasowy zatrudniony na podobnym stanowisku powinien być traktowany na równi z pracownikami zatrudnionymi w danej firmie na stałe, w zakresie warunków pracy, jak i innych warunków zatrudnienia.

Warto również pamiętać, że wynagrodzenie pracownika tymczasowego, nie może być niższe, niż ustalone przez rząd, roczne wynagrodzenie minimalne.

Pytania i odpowiedzi

Co to znaczy umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową przewiduje zatrudnienie pracownika na dany okres, określony umową. Najczęściej jest to praca o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym.

Czym różni się umowa o pracę, od umowy o pracę tymczasową?

Różnica pomiędzy umową o pracę a umową o pracę tymczasową wynika z różności podmiotu zlecającego pracę. W umowie o pracę tymczasową stosunek pracy występuje pomiędzy trzema podmiotami: pracodawcą użytkownikiem, czyli stroną zlecającą wykonanie danej pracy agencji pracy tymczasowej, która odpowiada za zatrudnienie pracownika do jej wykonania.

Praca tymczasowa, czy liczy się do stażu pracy?

Tak, praca tymczasowa wlicza się do stażu pracy. Pod warunkiem że została zawarta na podstawie umowy o pracę.

Czy pracując na umowie tymczasowej można skorzystać z L4?

Tak, pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę tymczasową może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

Umowa tymczasowa, a ciąża.

Podobnie, jak w przypadku zwolnienia lekarskiego, pracownice będące w ciąży mają prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu.

Kto płaci ZUS za pracownika tymczasowego? 

Płatnikiem składek jest agencja pracy tymczasowej. Na niej ciąży obowiązek pokrycia kosztów zatrudnienia, w tym zgłoszenie do ZUS.

Umowa o pracę tymczasową, ile może trwać? 

Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy

Ile zarabia pracownik tymczasowy? 

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego, nie może być niższe niż ustalone przez rząd, roczne wynagrodzenie minimalne. Wynagrodzenie pracownika tymczasowego, wypłacane jest przez agencję pracy tymczasowej. To ona w porozumieniu z pracodawcą użytkownikiem ustala stawkę wynagrodzenia.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.