Zatrudnianie cudzoziemców - krok po kroku

Zatrudnianie cudzoziemców - krok po kroku

Spis treści:

 1. Jak zatrudnić osoby z Ukrainy - instrukcja krok po kroku
 2. Na jakich umowach cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce?
 3. Procedura oświadczenia powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy
 4. Instrukcja procedury oświadczeniowej
 5. Czy obcokrajowiec posiadający status uchodźcy może legalnie pracować w Polsce?

Jak zatrudnić osoby z Ukrainy - instrukcja krok po kroku

Obywatele Ukrainy od kilku lat podejmują zatrudnienie na terenie naszego kraju. Natomiast w obecnej sytuacji, w kontekście wydarzeń, które mają miejsce na terenie Ukrainy, jeszcze większa ilość pracodawców chce zatrudnić w swojej firmie osoby przybywające z zagranicy. Pracodawcy muszą jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach w drodze zatrudnienia, które muszą być spełnione, aby cała procedura była w 100% legalna. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa pełną instrukcję zatrudniania osób przybywających z Ukrainy.

Na jakich umowach cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce?

W tym momencie, cudzoziemcy mają trzy warianty legalnego wykonywania pracy. Pierwszym z nich jest zawarcie tradycyjnej umowy o pracę, drugim zawarcie umowy cywilnoprawnej w tym również umowy zlecenia, agencyjnej lub o dzieło, a ostatnim wariantem jest pełnienie funkcji w zarządach osób prywatnych.

Procedura oświadczenia powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy

Najprostszym i najszybszym sposobem legalizacji zatrudniania cudzoziemca jest procedura oświadczeniowa. Daje ona możliwość w prosty sposób zatrudnienia danej osoby na dane stanowisko, bez wcześniejszej konieczności weryfikacji rynku pracy.

Dzięki procedurze oświadczeniowej, w Polsce na jej podstawie pracę mogą wykonywać obywatele: Ukrainy, Armenii, Mołdawii oraz Gruzji. W tym momencie czas wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Przy zatrudnianiu obywateli innych państw należy pamiętać, że na podstawie oświadczenia nie można zatrudniać do prac sezonowych. Prace wykluczone związane są z rolnictwem, zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwem, łowiectwem i leśnictwem.

Instrukcja procedury oświadczeniowej

Krok 1

Aby pracodawca mógł poprawnie sporządzić oraz złożyć oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, potrzebne mu będą informacje takie jak:

 1. Dane pracodawcy: nazwa lub imię i nazwisko, NIP, REGON, adres;
 2. Dane cudzoziemca: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dokument podróży (seria i numer, data wydania i data ważności dokumentu);
 3. Informacje o powierzanej pracy: stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy, nazwa i kod zawodu, symbol PKD, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia brutto, okres wykonywania pracy;

Oświadczenie nie będzie ważne bez dokumentów takich jak:

 1. Ważny dowód osobisty lub inny dokument, który może potwierdzić tożsamość;
 2. Kopia wszystkich wypełnionych storn ważnego dokumentu tożsamości lub podróży;
 3. Dowodu wpłaty za wpis do ewidencji oświadczeń;

Krok 2

Podmiot zatrudniający po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych dokumentów musi udać się do właściwego urzędu pracy. W czasie pandemii proces składania dokumentów odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.praca.gov.pl

Po wejściu na www. stronę internetową, pracodawca ma do wyboru dwa warianty oświadczenia Pierwszy z nich to wariant PSZ-OPWP natomiast drugi to PSZ-OPWPA. Pracodawca zobowiązany jest do:

 1. Wybrania z listy właściwy podmiot;
 2. Wypełnienia druku;
 3. Podpięcia zeskanowanych dokumentów;
 4. Podpisania się podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym;
 5. Wysłania dokumentu;

Oświadczenie automatycznie zostanie wysłane do rozpatrzenia przez starostę. Może on również ubiegać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Krajowej Administracji Skarbowej o informacje takie jak: przychody i dochody pracodawcy, sposób opodatkowania, zaległości podatkowe i ubezpieczeniowe. Może także pozyskać informację od Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej o niekaralności.

Krok 3

Powiatowy Urząd Pracy na pozytywne lub negatywne rozpatrzenie sprawy ma 7 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie taka informacja zostanie wpisana przez PUP do ewidencji. W niektórych przypadkach procedura rozpatrywania wniosku może przedłużyć się do 30 dni, jeżeli nastąpi konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.

Powiatowy Urząd Pracy zatwierdzi wniosek wyłącznie w momencie, kiedy wszystkie warunki będą spełnione.

 1. Cudzoziemiec posiada obywatelstwo, które jest wymienione w rozporządzeniu o włączeniach podmiotowych lub o zawodach;
 2. Powierzona praca nie będzie praca sezonowa;
 3. Wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe niż pracowników, którzy wykonują taką samą lub podobną pracę.

Krok 4

Pracodawcy po otrzymaniu negatywnego rozpatrzenia oświadczenia przysługuje prawo do odwołania. Może ono nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania odmowy. Minister ds. pracy po otrzymaniu odwołania się od decyzji ma trzy możliwości:

 1. Utrzymanie zaskarżonej decyzji;
 2. Uchylenie w całości lub w części decyzji odmownej;
 3. Umorzenie postepowania odwoławczego;

Pracodawca, który otrzyma pozytywne rozpatrzenie oświadczenia ma obowiązek w ciągu 7 dni o poinformowaniu Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu przez cudzoziemca zatrudnienia. Jeśli jednak pracownik nie stawi się w pracy, pracodawca również zobowiązany jest poinformować o tym fakcie PUP w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy wpisanej w oświadczeniu.

Krok 5

W przypadku gdy po zatrudnieniu dojdzie do zmiany warunków pracy, które zostały zawarte w oświadczeniu, pracodawca powinien wypełnić nowe oświadczenie. Nie ma jednak takiej konieczności w momencie:

 1. Zmiany siedzimy lub miejsca pobytu;
 2. Zmiany nazwy prawnej pracodawcy;
 3. Całkowitej lub częściowej zmiany kierownictwa;
 4. Zawarcia umowy o pracę;

Czy obcokrajowiec posiadający status uchodźcy może legalnie pracować w Polsce?

Obcokrajowcy posiadający status uchodźcy, nadany w Rzeczpospolitej Polskiej lub którym udzielono ochrony uzupełniającej mogą legalnie pracować w Polsce, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia o pracę. W takim przypadku pracodawca może zatrudnić taką osobę dokładne tak samo jak obywatela Polski, pod warunkiem weryfikacji potwierdzającej status cudzoziemca. Poznaj szkolenia z umów cywilnoprawnych dostępne na naszej stronie!

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.