Instrukcja kancelaryjna – prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Celem szkolenia dotyczącego instrukcji kancelaryjnej jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

  Szkolenie online z prowadzenia dokumentacji pracowniczej

  Prowadzący szkolenie szczegółowo omówi podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją pracowniczą z uwzględnieniem omówienia przepisów archiwalnych, przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją pracowniczą oraz wytycznych Naczelnej Deklaracji Archiwów Państwowych związanych z dokumentacją.

  Na szkoleniu poruszone zostaną także zagadnienia związane z miejscem dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce oraz archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Szkolenie zakończy się odpowiedziami na zadane przez Państwa pytania.

  Sprawdź również nasze szkolenia z prawa pracy dla firm.

   

  Program szkolenia

  I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce:

  1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce:

  • Przepisy archiwalne
  • Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją pracowniczą
  • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

  II. Miejsce dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce:

  1. System kancelaryjny.

  2. Dokumentacja aktowa, tworząca i nie tworząca akt sprawy – znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza.

  3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i ujęcie w nim zmian sposobu postępowania z dokumentacja pracowniczą po 1 stycznia 2019 r.

  4. Prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej

  • pojęcie dokumentacji pracowniczej i jego implikacje
  • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
  • obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

  5. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji pracowniczej

  • dokumentacja pracownicza jako dokumentacja niearchiwalna – B10 czy B50?
  • dokumentacja pracownicza jako materiały archiwalne – kiedy?
  • kryteria zmian okresów przechowywania dokumentacji i sposobu ich obliczania

  6. Akta osobowe – papierowe, czy elektroniczne, zawartość.

  7. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zbiorcza, czy indywidualna?

  III. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej:

  1. Przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych.

  2. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej do archiwum zakładowego

  • porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
  • opisywanie teczek – specyfika dokumentacji pracowniczej
  • sporządzanie ewidencji

  3. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego.

  4. Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).

  5. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji.

  6. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie.

  7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.

  8. Brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania – szczególne wymogi w zakresie brakowania dokumentacji pracowniczej.

  9. Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych.

  IV. Dyskusja:

  1. Pytania uczestników.