Ewidencja czasu pracy nauczycieli

Ewidencja czasu pracy nauczycieli

Przepisy dotyczące ewidencjonowania czasu pracy uwzględniają również zmiany w czasie pracy nauczycieli. Przy rozliczaniu czasu pracy nauczycieli należy pamiętać jednak o specyfice rozliczania wynikającej z Karty Nauczyciela. Bez względu na to w jaki sposób prowadzona jest ewidencja musi ona przedstawiać rzeczywisty, przepracowany przez nauczyciela czas pracy.

Spis treści:

Ile godzin i jak liczyć?

Przy założeniu, że nauczyciela obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 tygodniowo. W tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć (tj. pensum) zalicza się:

 1. Zajęcia dydaktyczne;
 2. Zajęcia wychowawcze;
 3. Zajęcia opiekuńcze;

Wszystkie z ww. zajęć muszą być prowadzone bezpośrednio z uczniami, wychowankami lub na ich rzecz. Obowiązkiem nauczyciela objętego Kodeksem Nauczyciela jest również realizowanie innych czynności i zajęć wynikających z zadań statusowych szkoły oraz czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Obowiązujące obecnie przepisy nie regulują dobowego wymiaru czasu pracy nauczyciela. Jednak biorąc pod uwagę, że łącznie w tygodniu nauczyciel powinien przepracować 40 godzin dla celów ustalenia uprawnień do urlopu wypoczynkowego można przyjąć, że średnio na dzień nauczyciel powinien przepracować 8 godzin.

Podsumowując, zgodnie z art. 42 ust. 7a Kodeksu Nauczyciela w dziennikach są rejestrowane i rozliczane zajęcia realizowane w ramach pensum, czyli prowadzone bezpośrednio z uczniami.

Szkolenie online – awans zawodowy nauczycieli

Czego nie wliczamy w ewidencję czasu pracy?

Jak informuje nas art. 149 § 1 Kodeksu Pracy nie rozlicza się zajęć i czynności, które nie są jedną ze składnikowych pensum, ponieważ o etatowym wymiarze czasu pracy przesądzają zajęcia zaliczane do pensum.

Zmiana informacji zawieranych w ewidencji czasu pracy.

W ewidencji czasu pracy należy podać informację takie jak:

 1. Liczba godzi przepracowanych w porze nocnej;
 2. Dni wolne od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia;
 3. Rodzaj i wymiar zwolnień od pracy;
 4. Rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy;
 5. Wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy;

W ewidencji ww. informacji należy załączyć dokumenty takie jak:

 1. Wnioski o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych;
 2. Wnioski dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 67e Karty Nauczyciela);
 3. Dokumenty związane z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy (art. 42c Karty Nauczyciela);
 4. Zgody nauczyciela opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na zatrudnianie w godzinach ponadwymiarowych, w porze nocnej, delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 Kodeksu pracy);
 5. Zgody nauczycielki w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w godzinach ponadwymiarowych (art. 178 § 1 Kodeksu pracy, art. 35 ust. 4 Karty Nauczyciela).

Szkolenie online urlop wypoczynkowy nauczycieli

A co z wycieczkami?

Jeśli wycieczki szkolne są wpisane w statusowe zadania szkoły, nauczyciele są zobowiązani do zorganizowania i uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez szkołę. Zgodę na zorganizowanie wycieczki szkolnej wyraża dyrektor szkoły po zatwierdzeniu karty wycieczki. Zgodnie z kartą wycieczki, początkiem wycieczki jest wyjazd, a końcem - powrót dzieci do szkoły, a więc czas pracy nauczyciela realizującego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach wycieczki szkolnej, jest taki sam jak czas tej wycieczki.

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą naszych godzinnych szkoleń, które skierowane są do placówek oświatowych.

Znajdą tam Państwo m.in szkolenia dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli, oraz nasze TOP szkolenie "Programy rządowe "Poznaj Polskę", "Laboratoria przyszłości"".

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.