PFRON wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - zmiany od lipca 2024

PFRON wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - zmiany od lipca 2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało nowelizację przepisów dotyczących ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ustawy zakłada wzrost miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, które finansowane jest ze środków PFRON. Zapowiadane zmiany mają wejść w życie w lipcu 2024 roku. 

Spis treści:

Założenia i cele projektu nowelizacji przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2024 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad projektem ustawy, który wprowadzić ma zmiany w obecnie obowiązującej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym celem nowelizacji przepisów jest wzrost miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie ma być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON. Należy podkreślić, że ostatnie zmiany w zakresie wysokości omawianego dofinansowania wprowadzone zostały 14 grudnia 2022 roku. Od tego czasu płaca minimalna znacznie wzrosła, a wysokość dofinansowanie nie uległa zmianie. Warto tutaj zauważyć, że płaca minimalna na koniec 2022 roku wynosiła 3010 zł, zaś w lipcu 2024 wynosić ma 4300 zł. 

Więcej na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami dowiesz się ze:

Nowelizacja przepisów na wysokość dofinansowanie z PFRON

Autor projektu – Łukasz Krasoń (Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnością), podkreśla, że nowelizacja przepisów ma zwiększyć miesięczną wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, które finansowane ma być ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), ale także, zmianie ma ulec, wysokość dotacji celowej, która pochodzić ma z budżetu państwa.  

Brak reakcji oraz podwyższenia dofinansowania dla pracujących osób z niepełnosprawnością negatywnie wpływa na zatrudnienie wspomnianej grupy osób. Co więcej, osoby te narażone są na ryzyko utraty pracy. Warto tutaj podkreślić, że aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jest bardzo ważna i pozytywnie wpływa na ich funkcjonowanie każdego dnia. W przypadku osób z niepełnosprawnością podejmowanie pracy zarobkowej pozytywnie wpływa na jakość życia.

Podwyższenie wysokości wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – proponowane kwoty dofinansowania

Nowelizacja przepisów zakłada podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego z PFRON. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosić ma:

 • 2760 zł – dla osób z niepełnosprawnością o znacznym stopniu niepełnosprawności (obecnie wysokość dofinansowania wynosi 2400 zł),
 • 1550 zł – dla osób z niepełnosprawnością o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (obecnie jest to 1350 zł),
 • 575 zł – dla osób z niepełnosprawnością o lekkim stopniu niepełnosprawności (obecnie jest to 500 zł).

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną też mogą dostać dofinansowanie z PFRON

Projekt ustawy zakłada, że dodatkowo dla osób z niepełnosprawnością, u których stwierdzono chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję (czyli osób ze schorzeniami szczególnymi) oraz osób niewidomych powyższe kwoty dofinansowania zostaną podniesione do:

 • 1380 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do grupy osób o znacznej niepełnosprawności (obecnie jest to 1200 zł),
 • 1035 zł – dla osób z niepełnosprawnością o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (obecnie jest to 900 zł),
 • 690 zł – dla osób z niepełnosprawnością o lekkim stopniu niepełnosprawności (obecnie jest to 600 zł).

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością w podwyższonej kwocie ma obowiązywać od lipca 2024 roku.

Zmiany w przepisach dotyczące dotacji celowej na PFRON – założenia

Nowelizacja przepisów ma wprowadzić nie tylko dofinansowanie wynagrodzeń, ale również również zmiany w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie PFRON. Mowa tutaj o zadaniu, jakim jest wspieranie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie to wyrażone jest dofinansowaniem do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością. 

Projekt ustawy zakłada, że zastąpiona zostać ma sztywno ustalona wysokość dotacji PFRON, która wynosi 30% zaplanowanych wydatków na realizację omawianego zadania w danym roku, na ustalenie dofinansowania w wysokości do 30% tej kwoty. 

Projekt nowelizacji przepisów zakłada, że w kolejnych latach wymiar wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami nie powinien być niższy niż w roku 2024.

Termin planowanych podwyżek dofinansowań do PFRON w 2024 roku w celu pokrycia potrzeb osób niepełnosprawnych

Podwyżki dofinansowań PFRON, które omówione zostały w dzisiejszej publikacji, mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów, a następnie skierowane do Sejmu w II kwartale tego roku. Planuje się, że podwyżki obowiązywać będą począwszy od lipca 2024 roku. 

Więcej na temat obowiązków pracodawcy osób niepełnosprawnych dowiesz się ze:

Jak ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników?

Aby uzyskać dofinansowanie najpierw, należy zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Zatrudnienie to musi być zgodne z warunkami prawa pracy. Należy tutaj zauważyć, że aby móc ubiegać się o dofinansowanie, osoba z niepełnosprawnością musi zostać zatrudniona na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Kolejnym krokiem, aby otrzymać dofinansowanie, jest wypłata pierwszego wynagrodzenia, a następnie zebranie wymaganych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność pracownika. Pracodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie. Przesłać należy wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz odpowiednimi formularzami do 25 dnia miesiąca, po miesiącu, którego wniosek dotyczy. Przedsiębiorca z niepełnosprawnością, który prowadzi działalność gospodarczą, przesyła do PFRON wniosek Wn-U-G z odpowiednimi załącznikami. 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością wypłacanych ze środków PFRON oraz dowiedzieć się jak krok po kroku złożyć wniosek o dofinansowanie, śledź nasze najnowsze publikacje.

 

Edyta Sieradzka
Edyta Sieradzka

Trener

Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, wykładowca i specjalista na szkoleniach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz w zakresie rozliczeń z PFRON dotyczących pomocy publicznej.

Specjalizuje się w m.in. dofinansowaniu wynagrodzeń, refundacji składek ZUS z PFRON, SODiR, pomocy publicznej, pomocy de minimis, ZFRON, IPR, ulgach we wpłatach na PFRON, sprawozdawczości w PFRON, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Polsce, prawie zamówień publicznych, funduszach unijnych, systemach zarządzania jakością, zagadnieniach księgowości w ZPChr.