Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 roku

Jak pamiętamy w 2022 roku otrzymaliśmy informację, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie. Pierwsza podwyżka płacy minimalnej miała miejsce w styczniu 2023 roku. Minimalne wynagrodzenie pracownika w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2022 roku wzrosło o 480 zł i wyniosło dokładnie 3490 zł brutto. Pamiętajmy również o wzroście minimalnej stawki godzinowej. która po podwyżce w styczniu 2023 roku wyniosła 22,80 zł brutto za godzinę pracy.

Kolejny wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie miał miejsce już od 1 lipca 2023 roku. O ile dokładnie wzrośnie płaca minimalna w stosunku do podwyżki z 1 stycznia 2023 roku? I o ile wzrośnie godzinowe minimalne wynagrodzenie pracownika?

Spis treści:

Co to jest płaca minimalna?

Płacę minimalną definiujemy jako najniższą kwotę, którą pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami prawa. Innymi słowy, jest to minimalne dopuszczalne wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na pełen wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Pracodawca nie ma prawa wypłacać pracownikowi wynagrodzenia niższego niż obowiązująca krajowa stawka minimalnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie minimalne to również ważny wskaźnik, decydujący nie tylko o zarobkach najniżej uposażonych pracowników, ale również m.in. kwocie wolnej od zajęć, wysokości niektórych dodatków czy zaliczek oraz oczywiście minimalnej stawki godzinowej.

Co to jest przeciętne wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie to inaczej mówiąc średnia krajowa. Jest to podstawowy miernik poziomu zarobków w Polsce. Obliczana jest poprzez podzielenie sumy zarobków wszystkich pracowników, którzy pozostają w stosunku pracy przez ich liczbę.

Co wchodzi w skład kwoty minimalnego wynagrodzenia?

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, że minimalne wynagrodzenie pracowników składa się z kilku elementów. Głównym elementem jest oczywiście wynagrodzenie zasadnicze, które może przyjmować różne formy, w zależności od zajmowanego stanowiska i specyfiki pracy w danej firmie lub instytucji. Wysokość tego wynagrodzenia może być określana w wymiarach:

 • miesięcznym,
 • akordowym,
 • prowizyjnym,
 • godzinowym.

Kolejnymi składnikami minimalnego wynagrodzenia mogą być dodatki do wynagrodzenia zasadniczego. Mogą to być dodatkowe środki finansowe przyznawane za długi staż pracy w danej firmie, trudne warunki pracy lub pełnione dodatkowe obowiązki przez pracownika. Wynagrodzenie zasadnicze może również być zwiększone poprzez nagrody i premie, które zostały określone w regulaminie, a także przez dodatek wyrównawczy, który jest przewidziany dla osób, na przykład, cierpiących na chorobę zawodową. Wszystkie te elementy muszą sumować się do kwoty wynoszącej przynajmniej tyle, ile obowiązująca minimalna krajowa płaca.

Czym różni się minimalne wynagrodzenie od wynagrodzenia zasadniczego?

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi główny i obligatoryjny składnik pensji, zazwyczaj określany jako miesięczna stawka, do której nie wlicza się dodatków, premii itp. Ważne jest zauważyć, że wynagrodzenie zasadnicze nie musi być identyczne z płacą minimalną. Ntaomiast jeśli mówimy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, mówimy o wynagrodzeniu zasadniczym ale także o wszelkich wydatkach, które pracodawca wypłaca pracownikowi jak np. premie.

Czego nie można wliczać do minimalnej pensji?

Kwota najniższego wynagrodzenia nie obejmuje pewnych dodatków, które powinny być wypłacane oddzielnie, poza minimalną pensją. Przykładowe dodatki to:

 • odprawy,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za pracę wykonywaną w porze nocnej,
 • świadczenia otrzymywane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Warto również zauważyć, że jeśli w danym miesiącu wyliczenia wynikające z rozkładu pracy wskazują na niższą kwotę wynagrodzenia niż minimalna krajowa, pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie pracownika do minimalnej stawki krajowej. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, pracodawca działałby niezgodnie z prawem.

kadrowe-srody-bezplatny-webinar

 

Na co wpływa wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia każdorazowo przyczynia się również do wzrostu innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, które są obliczane na tej podstawie. Od lipca 2023r. nastąpi także wzrost między innymi w następujących obszarach:

 • wynagrodzenie za czas przestoju;
 • dodatek za pracę wykonywaną w porze nocnej;
 • kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń;
 • kwota minimalnego odszkodowania, które przysługuje pracownikowi w przypadku naruszenia zasady równego traktowania lub stosowania mobbingu;
 • kwota maksymalnej wysokości odprawy pieniężnej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie pracuje z powodu ustalonego rozkładu czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Ile od 1 lipca 2023 roku wyniesie pensja minimalna?

1 lipca 2023 roku czeka nas kolejna podwyżka płacy minimalnej. Wzrośnie ona dokładnie o 110 zł w porównani z obecnie obowiązującą stawką minimalnego wynagrodzenia i tym samym wyniesie 3600 zł brutto. Oznacza to, że od 1 lipca 2023 roku na umowie o pracę pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma ponad 2780 zł netto.

Ile wyniesie stawka godzinowa od 1 lipca 2023 roku?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pracownika od 1 lipca 2023 roku wiąże się również z podwyżką minimalnej stawki godzinowej. Nowa minimalna stawka godzinowa wyniesie dokładnie 23,50 zł brutto, co oznacza wzrost o 70 gr w porównaniu do obecnej stawki godzinowej. Przeliczając na wynagrodzenie netto, minimalne wynagrodzenie godzinowe od 1 lipca 2023 roku wyniesie 21 zł.

Wynagrodzenie minimalne w Polsce

Interesujący jest fakt, iż zgodnie z danymi GUS, w Polsce wynagrodzenie minimalne otrzymuje około 1,5 miliona pracowników.  Stanowi to zatem na chwilę obecną około 13% ogółu zatrudnionych. Niestety, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, ten wskaźnik jest zdecydowanie wyższy. Według Eurofound, przeciętnie co dziesiąty pracownik zatrudniony w Unii Europejskiej otrzymuje minimalne wynagrodzenie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a ulga dla młodych

Jedną z głównych ulg podatkowych, które są dostępne dla osób wchodzących na rynek pracy, jest tzw. zerowy PIT dla młodych. Dzięki funkcjonowaniu tej ulgi, osoby poniżej 26. roku życia, które osiągają dochody z umów o pracę lub umów zlecenie, i jednocześnie nie przekraczają progu podatkowego, są zwolnione z płacenia podatku dochodowego.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.