Planowanie i rozliczanie czasu pracy dla praktyków - praca na przykładach - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2024r. - praktyczne szkolenie

  Podczas naszego szkolenia dowiesz się jak zgodnie z obowiązującymi przepisami planować i rozliczac czas pracy w 2024r.  Szkolenie dotyczące rozliczania czasu pracy w kontekście przepisów Kodeksu Pracy w Polsce ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego monitorowania, rejestrowania i rozliczania czasu pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zrozumienie tych przepisów jest niezbędne dla pracodawców oraz osób odpowiedzialnych za obszar zasobów ludzkich w firmach, aby uniknąć naruszeń prawa oraz zapewnić sprawiedliwe i zgodne z prawem warunki pracy.

  Planowanie czasu pracy - czego dowiesz się na szkoleniu?

  Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy, w tym definicji czasu pracy, norm czasu pracy, nadgodzin, oraz dni wolnych od pracy. Za główny cel szkolenia obraliśmy usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu planowania oraz rozliczania czasu pracy. Podczas warsztatu omówimy różnorodne systemy czasu pracy, możliwość wydłużonych okresów rozliczeniowych oraz dostosowane indywidualnie rozkłady czasu pracy.

  Czas pracy 2024r. - o czym musisz pamiętać w 2024r.?

  Nasze szkolenie dotyczące czasu pracy w 2024r. obejmuje wszystkie aktualne przepisy dotyczące czasu pracy. Poruszamy praktyczne kwestie doby pracowniczej, tygodnia pracy, okresu rozliczeniowego czasu pracy. Krok pi kroku przeprowadzamy uczestnika szkolenia online po  aspektach planowania oraz rozliczania czasu pracy. Otrzymasz cenne wskazówki, dowiesz się jak uniknąc nieprawidłowości i jak sprawnie i bezbłędnie roliczac czas pracy.

  Program szkolenia

  1. Podstawowe definicje czasu pracy

  • Najważniejsze zapisy w regulaminie pracy dotyczące czasu pracy
  • Od kiedy naliczamy czas pracy w zakładzie pracy
  • Czy podpis na liście obecności zaliczany jest do już jako czas pracy
  • Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.)
  • Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy
  • Aktywności zawodowe pracownika zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki

  2. Doba pracownicza

  • Doba pracownicza a doba astrologiczna
  • Planowanie pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej
  • Nadgodziny a doba pracownicza
  • Doba pracownicza a limit godzin do przepracowania
  • Odpoczynek dobowy a równoważenie odpoczynku dobowego – stanowisko PIP
  • Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
  • Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
  • Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – przykłady
  • Odpoczynki dobowe w grafikach czasu pracy

  3. Tydzień

  • Zasady planowania czasu pracy w tygodniu
  • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a rekompensata nadgodzin
  • Od kiedy liczymy tydzień w zakładzie pracy
  • Tydzień pracy a pracownik zatrudniony w połowie tygodnia lub w połowie okresu rozliczeniowego czasu pracy
  • Odpoczynki tygodniowe czy należy zawsze udzielić odpoczynku 35 godzin
  • Odpoczynek tygodniowy w różnych systemach czasu pracy
  • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
  • Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy

  4. Okres rozliczeniowy czasu pracy

  • Zasady wprowadzania okresu rozliczeniowego czasu pracy
  • Od czego jest uzależniona długość okresu rozliczeniowego czasu pracy
  • Planowanie czasem pracy w okresie rozliczeniowym?
  • Naruszenie przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik
  • Dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach..
  • Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
  • Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
  • Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.
  • Obliczanie limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym.

  5. Planowanie czasu pracy

  • Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na
  • Dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
  • Okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzeni
  • Indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
  • Elastyczna organizacja czasu pracy:
   – rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania
   – ruchomy rozkład czasu pracy
   – kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy
   – jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy
   – rozkłady indywidualne.
  • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
  • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
  • Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
  • Ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
  • Zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
  • Jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
  • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
  • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
  • Dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)
  • Ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika
  • Czy pracownik kadr odpowiada za ewidencje czasu pracy czy kierownik ?Kogo ukarze PIP za błędne sporządzanie ewidencji czasu pracy
  • Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
  • Czy pracownikom zarządzającym i kierownikom ewidencjonować godziny nadliczbowe?
  • Czy jest coś takiego jak nienormowany czas pracy?
  • Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
  • Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
  • Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?

  6. Rozliczanie czasu pracy pracownika:

  • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
  • Rozliczanie nadgodzin w różnych systemach czasu pracy
  • Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
  • Czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
  • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
  • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
  • Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

  7. Wyjścia prywatne – a czas pracy pracownika

  • Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
  • Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
  • Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
  • Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
  • Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
  • Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych.
  • Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?
  • Czy pracownik może odpracować nadgodziny przed rozpoczęciem pracy.

  8. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:

  • Odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
  • Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)