Rodzaje umów o pracę w 2022r.

Rodzaje umów o pracę w 2022r.

W dzisiejszych czasach mamy możliwość skorzystania z kilku form zawarcia umów o prace. Kandydat aplikujący do nowej pracy już na samym początku jest informowany o rodzaju umowy jaką proponuje mu pracodawca. Naświetla mu w ten sposób warunki pracy i płacy oraz wszystkie inne kwestie związane z różnicami zawieranej umowy. Dzięki różnymi rodzajom umów, każdy pracodawca i pracobiorca mogą dopasować swoje warunki do danej umowy.

Spis treści:

Rodzaje umów o pracę

W Polsce mamy do czynienia z czterema wariantami zawierania umów o prace: umowa o prace na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o prace zawarta na okres próbny oraz umowa na czas wykonywania pracy.

Umowa o prace to jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Zawierana jest w przypadku, gdy pracodawca oraz pracobiorca dojdą do konsensusu w kwestiach warunków zatrudnienia. Umowa o pracę określa: strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Szczegółowo określa również: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie należne a jej wykonanie, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę na czas określony

Jest to umowa zawierana na określony czas, dlatego też w treści umowy powinien znaleźć się termin jej rozwiązania. Umowę na czas określony między tym samym pracownikiem i pracodawcą można zawrzeć maksymalnie 3 razy a suma miesięcy pracy nie może przekraczać 33. Jeśli obie strony chcą podjąć dalsze współprace, kolejna umowa musi być umową na czas nieokreślony. Jeśli jednak czas zawarcia umowy przekracza 33 miesiące lub będzie to 4 umowa na czas określony automatycznie umowa z dniem upływu 33 miesięcy lub z dniem podpisania 4 umowa staje się umową na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Jest to najczęściej stosowana umowa o pracę. Jej czas trwania nie jest objęty w żadne ramy czasowe. Umowa zapewnia pracownikowi wszystkie uprawnienia zawarte w Kodeksie pracy takie jak: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, ochronę wynagrodzeń oraz czasu pracy, stałość stosunku pracy, pełne prawa urlopowe.

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa ta jest stworzona w celu oceny zdolności pracownika do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz do oceny warunków pracy przez pracobiorcę. Jest zawierana na czas nieokreślony lub określony, ale nie dłuższy niż 3 miesiące i jest rozwiązywana z określonym dniem.

Szkolenie online rodzaje zatrudnienia

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać poprzez: porozumienie stron, oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia a także z upływem czasu, na który umowa była zawarta.

Jak długo trwa okres wypowiedzenia?

W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony lub określony wynosi:

  • 2 tygodnie – okres zatrudnienia poniżej 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – okres zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy, ale nie więcej niż 3 lata;
  • 3 mieniące – okres zatrudnienie powyżej 3 lat;

 

W przypadku umowy zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni – okres zatrudnienia do 2 tygodni;
  • 1 tydzień – okres zatrudnienia co najmniej 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie – okres zatrudnienia na 3 miesiące;

Umowa na czas wykonywania pracy

Jest to umowa zawierana nie na dany okres, ale trwa do końca powierzonego zadania. Najczęściej jest zawierana, gdy strony nie mogą konkretnie określić czasu, w którym może być wykonana praca. Wiąże się z nią jedna ryzyko, że termin przewidzianej realizacji będzie krótszy lub dłuższy.

Tak jak w poprzednich umowach występuję określony czas odstąpienia od umowy, w przypadku umowy na czas wykonywania pracy nie ma przewidzianego okresu wypowiedzenia. Ustawodawca nie przewidział takiej możliwości z wyjątkiem sytuacji, w których: następuje likwidacja lub zostaje ogłoszona upadłość pracodawcy, następuje redukcja zwolnień w ramach zwolnień grupowych, wtedy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. W przypadku rozwiązania tego rodzaju umowy o pracę, pracownikowi przysługuje tylko odszkodowanie.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.