Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej – Zasady przyznawania

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej – Zasady przyznawania

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym przysługuje pracownikom, którzy posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami, urlop dodatkowy jest przyznawany, jeżeli wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika nie przekracza 26 dni roboczych w roku kalendarzowym. Sprawdź, na jakich zasadach przyznawany jest urlop dodatkowy osobom z niepełnosprawnością. 

Spis treści:

Na jakich zasadach przyznawany jest dodatkowy urlop wypoczynkowy osobom niepełnosprawnym i ile dni wynosi?

Zasady, na jakich przyznawany jest dodatkowy urlop wypoczynkowy osobom niepełnosprawnym opisane, zostały w art. 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami w wymienionej ustawie, dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikom, którzy posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Kliknij grafikę poniżej i dowiedz się więcej na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych:

dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

W jakim wymiarze przysługuje dodatkowy urlop pracownikowi?

Należy tutaj podkreślić, że urlop ten przysługuje w wymiarze 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym. Pracodawca udziela urlopu dodatkowego na takich samych zasadach jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Co do zasady osobom z niepełnosprawnością przysługuje:

  • 30 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik zatrudniony jest mniej niż 10 lat,
  • 36 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Komu nie przysługuje dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?

Warto tutaj zauważyć, że dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobom, których wymiar urlopu wypoczynkowego przekracza 26 dni. Taką grupą zawodową są np. nauczyciele. Co więcej, dodatkowy urlop nie przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które uprawnione są do urlopu dodatkowego na odrębnych przepisach. 

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym nabywa prawo do urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku po dniu, w którym lekarz orzecznik przyznał jeden ze wspomnianych stopni niepełnosprawności.

Jak udzielić dodatkowego urlopu osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Jak już wspomniano, osoba z niepełnosprawnością prawo do pierwszego dodatkowego urlopu nabywa po przepracowaniu roku od momentu, w którym lekarz orzekł stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Należy tutaj podkreślić, że pracownik ten nabywa prawo do urlopu dodatkowego, nawet jeżeli nie był on w pracy z powodu choroby, urlopu rodzicielskiego, urlopu rehabilitacyjnego lub urlopu macierzyńskiego. Aby nabyć prawo do omawianego urlopu, należy posiadać umowę o pracę.  

Należy wiedzieć, że w latach kolejnych, pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, nabywa prawo do urlopu dodatkowego na zasadach ogólnych, które dotyczą urlopu wypoczynkowego.

Więcej na temat czasu pracy w 2024 roku dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij w grafikę i poznaj jego program:

dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

Dodatkowe 10 dni urlopu - jak rozliczyć?

Aby urlop pracownika niepełnosprawnego był prawidłowo rozliczany w sposób proporcjonalny do długości zatrudnienia, należy osobno obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego i wymiar urlopu dodatkowego. Urlop dodatkowy udzielany jest na podstawie przepisów Kodeksu pracy dotyczących urlopu.

  • Urlop udzielany jest w wymiarze liczby godzin, która odpowiada pełnej liczbie zaplanowanych do przepracowania danego dnia godzin w rozkładzie czasu pracy.
  • Urlop przeliczany jest na godziny. Przyjmuje się, że za dzień urlopu liczba godzin odpowiada normie czasu pracy, która obowiązuje pracownika.
  • Urlop dodatkowy, w przypadku osób, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy, przeliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w dalszym etapie przelicza się go na godziny.

Do kiedy należy wykorzystać wymiar urlopu dodatkowego udzielanego osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Należy podkreślić, że dodatkowy urlop osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, to urlop wypoczynkowy, który rozliczany jest na zasadach ogólnych, które stosuje się w przypadku urlopu wypoczynkowego wynikającego z Kodeksu pracy. Co za tym idzie, niewykorzystany urlop przechodzi na rok kolejny. Obowiązkiem pracownika jest realizacja urlopu do końca września następnego roku. W przypadku zakończenia świadczenia stosunku pracy w danym miejscu niewykorzystany urlop rozliczany jest w postaci ekwiwalentu pieniężnego.

Więcej na temat obowiązków pracodawcy wobec osób z niepełnosprawnością dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj jego program:

Utrata i zmiana stopnia niepełnosprawności a prawo do urlopu dodatkowego – zasady

W przypadku pracowników niepełnosprawnych lekarz orzec może zmianę stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki lub jego całkowitą utratę. W takim przypadku osoba z niepełnosprawnością nie traci prawa do urlopu, do którego nabyła prawo przed utratą stopnia niepełnosprawności lub zmianą stopnia niepełnosprawności. 

Jak to wygląda w praktyce? Pracownik od 10 lat posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, dlatego obecnie przysługuje mu prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni. Na początku tego roku lekarz zmienił decyzję dotyczącą stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki. Mimo tego, w roku obecnym, pracownik nadal uprawniony jest do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni. Prawo do urlopu dodatkowego straci w kolejnym roku.

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.