Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Jak wiemy, na każdej osobie wykonującej zawód nauczyciela, spoczywa ogromna odpowiedzialność za wiedzę i doświadczenie, które zostaną przekazane młodemu pokoleniu. Ta odpowiedzialność może jednak odbić się na zdrowiu psychicznym, jak i również na zdrowiu fizycznym każdego nauczyciela. W związku z tym, Karta Nauczyciela – której podlega każdy nauczyciel – przewidziała sytuacje, w które nauczyciel będzie mógł wykorzystać dodatkowy przywilej jakim jest urlop dla poratowania zdrowia.

Spis treści:

 1. Podstawa prawna urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela
 2. Komu należy się urlop dla poratowania zdrowia?
 3. Co muszę zrobić, aby móc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?
 4. Czy dyrektor może odmówić udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?
 5. Jak wygląda procedura otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia?
 6. Jakie są rodzaj urlopów dla poratowania zdrowia?
 7. Ile razy można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?
 8. Urlop dla poratowania zdrowia a wynagrodzenie?

Podstawa prawna urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela

Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela: „Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia: w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

Komu należy się urlop dla poratowania zdrowia?

Osoby będące w stosunku pracy na podstawie podpisanej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony posiadają liczne obowiązki, ale również przywileje, które zgodnie z polskim prawem spisane są w Kodeksie Pracy. Osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela w publicznej szkole lub przedszkolu dodatkowo podlegają przepisom, które umieszczone są w Karcie Nauczyciela. Jednym z takich przywilejów jest urlop zdrowotny, który jest pewnego rodzaju przerwą od pracy. Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje tylko nauczycielom, żadna inna grupa pracowników nie ma możliwości skorzystania z tego typu przywileju. Jeśli nauczyciel nie ma możliwości wykonywania pracy wskutek choroby, może zgłosić dyrektorowi informację o potrzebie skorzystania z urlopu. Urlop ten przysługuje wyłączenie nauczycielom, którzy:

 • Przepracowali nieprzerwanie 7 lat;
 • Byli zatrudnieni na nie mniej niż ½ etatu;
 • Ich umowa była podpisana na czas nieokreślony;

Warto również wspomnieć o tym, że prawo do urlopu dla poratowania zdrowia dodatkowo posiadają również:

 • Nauczyciele akademiccy – ich staż nie powinien być krótszy niż pięć lat, a czas jednorazowego trwania urlopu zdrowotnego może trwać dłużej niż pół roku;
 • Sędziowie oraz prokuratorzy – zgodę na skorzystanie z tego przywileju musi zatwierdzić aktualny minister zdrowia, a czas wypoczynku zdrowotnego nie może być dłuższy niż pół roku;
 • Policjanci – wniosek o urlop zdrowotny w przypadku policjantów zatwierdza komendant, czas trwania wypoczynku nie może przekraczać pół roku;

Co muszę zrobić, aby móc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Nauczyciel chcący skorzystać z przysługującego mu przywileju jakim jest urlop dla poratowania zdrowia, musi złożyć odpowiedni wniosek o jego udzielenie. Bez tego wniosku nie jest to możliwe. Co prawda jeszcze nie został sporządzony fizyczny dokument, który nauczyciel ubiegający się o przyznanie urlopu powinien wypełnić. Wystarczy, że nauczyciel sporządzi taką prośbę na piśmie i wyrazi w niej wolę skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Czy dyrektor może odmówić udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jest wiążący dla dyrektora szkoły. Jednakże dyrektor ma prawo odmówić udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia tylko w sytuacji, jeżeli nauczyciel nie spełnia co najmniej jednego z wymienionych warunków. W innym przypadku dyrektor powinien albo udzielić takiego urlopu swojemu nauczycielowi albo złożyć odwołanie do przedłożonego przez nauczyciela orzeczenia lekarskiego.

Jak wygląda procedura otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia?

Procedura, dzięki której nauczyciel może otrzymać urlop dla poratowania zdrowia wygląda następująco:

 1. Nauczyciel składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia;
 2. Jeśli nauczyciel spełnia warunki formalne (np. staż pracy), dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, wydaje skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy; koszty badań ponosi szkoła;
 3. Lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia; w orzeczeniu określa czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia;
 4. Nauczyciel przekazuje orzeczenie dyrektorowi szkoły;
 5. Dyrektor szkoły udziela urlopu lub - jeśli kwestionuje orzeczenie - składa w terminie 14 dni odwołanie;

Jakie są rodzaj urlopów dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia może zostać udzielony:

 1. W celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej;
 2. W celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę;
 3. Na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Ile razy można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Nauczyciel w okresie całego swojego zatrudnienia, może wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia przez nie więcej niż 3 lata. Jeden urlop nie może trwać dłużej niż rok. Jeśli jednak nauczycielowi brakuje mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury, to nie może iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Można go wysłać na urlop zdrowotny maksymalnie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia a wynagrodzenie

Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia przez cały okres urlopu otrzymuje:

 1. Comiesięczne wynagrodzenie;
 2. Dodatek za wysługę lat;
 3. Inne świadczenia pracownicze, w tym dodatek związany z zatrudnieniem na terenach wiejskich;

Zawód nauczyciela jest bardzo trudny i wymagający. Aby osoba pracująca na tym stanowisku mogła cieszyć się zdrowiem, Karta Nauczyciela umożliwia mu skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, który daje szansę na pełną regenerację.

Poznaj szkolenia dla nauczycieli, które zwiększą ich kompetencje podczas wykonywanej pracy!