Profesjonalny księgowy w JST i jednostkach podległych - 4 dni szkoleniowe! - kurs online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przedstawiamy Ci 4-dniowy kurs online profesjonalnego księgowego Jednostek Samorządu Terytorialnego. Kurs trwa cztery dni szkoleniowe, a każdy z dni szkoleniowych trwa około 4 godzin zegarowych.

  Pierwszego dnia kursu, nasza wykładowczyni pani Magdalena Grotkiewicz, omówi podstawowe zasady rachunkowości budżetowej - w tym ustawy, rozporządzenia oraz księgi i dowody rachunkowe. Poruszy także tematykę związaną ze środkami trwałymi, zasadami gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, czy dyscypliny finansów publicznych.

  Drugi dzień kursu online zostanie poświęcony na omówienie rachunkowości budżetu JST , rozliczania VATu w JST oraz prawidłowym przeprowadzaniu inwentaryzacji w jednostkach.

  W trzecim dniu kursu zapoznasz się z rachunkowością jednostki budżetowej, zasadami tworzenia i działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatkami niewygasającymi. Poznasz także zasady działania Samorządowych Zakładów Budżetowych.

  Czwarty dzień kursu online dotyczył będzie omówienia kwestii związanych z klasyfikacją budżetową i jej najnowszymi zmianami oraz zmian w sprawozdawczości budżetowej.

   

  Program szkolenia

  DZIEŃ PIERWSZY:

  1. Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej (podstawy prawne – ustawy, rozporządzenie, dokumenty wewnętrzne; definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych; polityka rachunkowości – zasady tworzenia z uwzględnieniem specyfiki jednostek; księgi rachunkowe i dowody księgowe –dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne, jak zweryfikować poprawność faktury).

  2. Środki trwałe (definicja, ustalenie wartości, wycena, zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru) likwidacja środków trwałych, zaniechane inwestycje).

  3. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

  4. Dyscyplina finansów publicznych (zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kary).

  DZIEŃ DRUGI:

  1. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego (podstawowe pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody; ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek; ewidencja rozrachunków i rozliczeń; ewidencja dochodów i wydatków budżetowych; ewidencja wyniku wykonania budżetu).

  2. VAT w JST (jak naliczyć VAT w JST, jak zaksięgować VAT w JST, centralizacja VAT, split payment).

  3. Inwentaryzacja w JST (cele inwentaryzacji, zakres odpowiedzialności kierownika jednostki, częstotliwość i metody przeprowadzania inwentaryzacji, kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej, spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja – którą metodę wybrać).

  DZIEŃ TRZECI:

  1. Rachunkowość jednostki budżetowej (korespondencja kont jednostek budżetowych w układzie planu kont – majątek trwały, środki pieniężne, rozrachunki, materiały i towary, koszty według rodzajów, koszty według typów działalności, produkty, przychody i koszty ich uzyskania, fundusze, rezerwy, wynik finansowy).

  2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązek tworzenia ZFŚS w JST; ewidencja księgowa i rozliczenie na koniec roku).

  3. Wydatki niewygasające.

  4. Samorządowy Zakład Budżetowy (specyfika działania jednostek; zasady finansowania, nadwyżka środków obrotowych – zasady obliczania i zwrotu).

  DZIEŃ CZWARTY:

  1. Klasyfikacja budżetowa (klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków, SMUP).

  2. Sprawozdawczość:

  • sprawozdawczość budżetowa – zasady wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb30S, Rb-34S
  • sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z
  • sprawozdawczość finansowa – bilans; rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; powiązanie z ewidencją księgową; informacja dodatkowa