Profesjonalny księgowy w JST i jednostkach podległych - 4 dni szkoleniowe! - kurs online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 31.01.2024r., 7.02.2024r., 14.02.2024r., 21.02.2024r., godz. 10.00

Cena szkolenia:

1600 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Przedstawiamy Ci 4-dniowy kurs online profesjonalnego księgowego Jednostek Samorządu Terytorialnego. Kurs trwa cztery dni szkoleniowe, a każdy z dni szkoleniowych trwa około 4 godzin zegarowych.

Pierwszego dnia kursu, nasza wykładowczyni pani Magdalena Grotkiewicz, omówi podstawowe zasady rachunkowości budżetowej - w tym ustawy, rozporządzenia oraz księgi i dowody rachunkowe. Poruszy także tematykę związaną ze środkami trwałymi, zasadami gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, czy dyscypliny finansów publicznych.

Drugi dzień kursu online zostanie poświęcony na omówienie rachunkowości budżetu JST , rozliczania VATu w JST oraz prawidłowym przeprowadzaniu inwentaryzacji w jednostkach.

W trzecim dniu kursu zapoznasz się z rachunkowością jednostki budżetowej, zasadami tworzenia i działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatkami niewygasającymi. Poznasz także zasady działania Samorządowych Zakładów Budżetowych.

Czwarty dzień kursu online dotyczył będzie omówienia kwestii związanych z klasyfikacją budżetową i jej najnowszymi zmianami oraz zmian w sprawozdawczości budżetowej.

 

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY:

1. Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej (podstawy prawne – ustawy, rozporządzenie, dokumenty wewnętrzne; definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych; polityka rachunkowości – zasady tworzenia z uwzględnieniem specyfiki jednostek; księgi rachunkowe i dowody księgowe –dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne, jak zweryfikować poprawność faktury).

2. Środki trwałe (definicja, ustalenie wartości, wycena, zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru) likwidacja środków trwałych, zaniechane inwestycje).

3. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

4. Dyscyplina finansów publicznych (zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kary).

DZIEŃ DRUGI:

1. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego (podstawowe pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody; ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek; ewidencja rozrachunków i rozliczeń; ewidencja dochodów i wydatków budżetowych; ewidencja wyniku wykonania budżetu).

2. VAT w JST (jak naliczyć VAT w JST, jak zaksięgować VAT w JST, centralizacja VAT, split payment).

3. Inwentaryzacja w JST (cele inwentaryzacji, zakres odpowiedzialności kierownika jednostki, częstotliwość i metody przeprowadzania inwentaryzacji, kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej, spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja – którą metodę wybrać).

DZIEŃ TRZECI:

1. Rachunkowość jednostki budżetowej (korespondencja kont jednostek budżetowych w układzie planu kont – majątek trwały, środki pieniężne, rozrachunki, materiały i towary, koszty według rodzajów, koszty według typów działalności, produkty, przychody i koszty ich uzyskania, fundusze, rezerwy, wynik finansowy).

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązek tworzenia ZFŚS w JST; ewidencja księgowa i rozliczenie na koniec roku).

3. Wydatki niewygasające.

4. Samorządowy Zakład Budżetowy (specyfika działania jednostek; zasady finansowania, nadwyżka środków obrotowych – zasady obliczania i zwrotu).

DZIEŃ CZWARTY:

1. Klasyfikacja budżetowa (klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków, SMUP).

2. Sprawozdawczość:

 • sprawozdawczość budżetowa – zasady wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb30S, Rb-34S
 • sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z
 • sprawozdawczość finansowa – bilans; rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; powiązanie z ewidencją księgową; informacja dodatkowa

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody