Akademia VAT 2024 - kompendium wiedzy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:

  • źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
  • zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
  • sprzeczność przepisów krajowych z prawem unijnym,
  • możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych,
  • sprzeczności regulacji krajowych z prawem unijnym w zakresie podatku VAT,
  • rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.

  2. Podatek od towarów i usług w Polsce:

  • źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
  • indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz instytucja objaśnień podatkowych,
  • organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
  • postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
  • rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.

  3. Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT:

  • obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
  • proces rejestracji (wymogi formalne oraz wizja lokalna organu podatkowego),
  • przesłanki odmowy rejestracji na potrzeby podatku VAT,
  • odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  • rejestr podatników VAT tzw. „Biała lista” oraz rejestry gospodarcze,
  • obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego, nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
  • konsekwencje podatkowe w przypadku braku weryfikacji podmiotu pod kątem podatku VAT na „Białej liście”.
  • dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w „Białej liście”.
  • nowelizacja jednorazowej wartość transakcji w ramach Polskiego Ładu,
  • mały podatnik – projekt SLIM VAT 3 w zakresie podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie,
  • szczególna procedura rejestracji Grupy VAT – nowa forma podatnika VAT.

  4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:

  • zasada powszechności podatku VAT,
  • czynności podlegające opodatkowaniu a czynności nieopodatkowane,
  • forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

  5. Podatnik podatku VAT:

  • pojęcie działalności gospodarczej,
  • przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
  • działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS a opodatkowanie VAT,
  • opodatkowanie, umów cywilnoprawnych – możliwości optymalizacji podatkowej,
  • podatnicy zagraniczni,
  • wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w miejsce odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (zakres podmiotowy i przedmiotowy),
  • zwolnienie podmiotowe z podatku VAT do kwoty 200 000 zł netto (nowe branże wykluczone ze zwolnienia),
  • zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT), w tym możliwość opodatkowania wybranych usług finansowych od 1 stycznia 2022 r. – zmiany wynikające z pakietu „Polski Ład”
  • organy władzy publicznej jako podatnik VAT
  • Grupy VAT jako nowa kategoria podatników VAT (od 1 stycznia 2023 r.) – zmiany wynikające z pakietu „Polski Ład”.

  6. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT:

  • przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
  • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  • czynności niestanowiące dostawy towarów oraz świadczenia usług,
  • opłaty publicznoprawne,
  • nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
  • ZFŚS,
  • spotkania służbowe,
  • promocja jednostki.

  7. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT:

  • pojęcie towaru,
  • dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
  • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych
  • warunki dostawy a moment dokonania dostawy towarów,
  • utrata towaru podczas transportu,
  • dostawy towarów o charakterze ciągłym,
  • moment dokonania dostawy towarów,
  • dostawa pakietowa,
  • dostawa towarów połączona z transportem,
  • sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
  • sprzedaż na próbę,
  • wieczyste użytkowanie gruntów,
  • leasing finansowy.

  8. Odpłatne świadczenie usług:

  • pojęcie świadczenia,
  • wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
  • czynności niestanowiące świadczenia usług,
  • usługi kompleksowe,
  • moment wykonania usługi,
  • usługi o charakterze ciągłym, usługi wykonywane etapowo,
  • refakturowanie usług.

  9. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:

  • darowizny,
  • przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
  • poczęstunek kontrahentów,
  • przekazania na rzecz pracowników,
  • imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe,
  • nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
  • akcje marketingowe,
  • sprzedaż premiowa,
  • prezenty o małej wartości (w tym zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT),
  • próbki.

  10. Ewidencja VAT (JPK_VAT):

  • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
  • jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
  • forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
  • zastąpienie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami JPK z deklaracją
  • zasady przesyłania nowych plików JPK_VAT,
  • zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej,
  • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi oraz rodzaje transakcji (GTU oraz klasyfikacja rodzaju transakcji) – w tym zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 oraz od 1 stycznia 2022,
  • specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej określonych czynności (pakiet e-commerce).
  • specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
  • zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).
  • klasyfikacja dowodów księgowych wprowadzanych do ewidencji VAT (JPK_VAT),
  • zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej,
  • wprowadzenie nowej sankcji 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości.
  • pozostałe zmiany wprowadzone w JPK od 1 lipca 2021 i 1 stycznia 2022 (w tym dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, transakcji z podmiotami powiązanymi, ulgi na złe długi, pakietu e-commerce, itp.)
  • deklaracje kwartalne dla podatników stosujących tzw. CIT estoński – zmiany wynikające z Pakietu „Polski Ład” od 1 stycznia 2022,
  • obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.

  11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:

  • stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 % oraz 0% na wybrane produkty),
  • nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
  • przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
  •  wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT, w tym zmiany wynikającego z Pakietu „Polski Ład” od 1 stycznia 2022
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
  • SLIM VAT – nowe regulacje dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego Wiążących Informacji Stawkowych oraz ograniczenia czasowe obowiązywania WIS-ów,
  • stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
  •  transakcje zwolnione przedmiotowo na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, m. in.:
   • nieruchomości,
   • usługi medyczne,
   • edukacja,
   • usługi finansowe (nowe regulacje w ramach Polskiego Ładu i związana z tym możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych),
   • najem na cele mieszkaniowe.

  12. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe:

  • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
  • data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
  • obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
  • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  • szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.
  • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa – Pakiet „Polski Ład” od 1 stycznia 2022