Obieg, archiwizacja dokumentacji oraz funkcjonowanie archiwum zakładowego - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online dotyczące archiwizacji dokumentacji i funkcjonowania archiwum zakładowego, wyjaśni uczestnikom kwestie kategoryzacji dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie oraz obieg dokumentacji w podmiocie z uwzględnieniem systemu kancelaryjnego i wykonywania czynności kancelaryjnych.

  Na szkoleniu wykładowca poruszy także tematykę przekazywania i przechowywania dokumentacji związanej z zakończonymi sprawami podmiotu oraz standardy ich porządkowania i ewidencjonowania. Uczestnicy dowiedzą się jak powinien być zorganizowany i przystosowany lokal przeznaczony na archiwum oraz jak powinny być zabezpieczone dokumenty znajdujące się w nim.

  Poruszone zostaną także kwestie dotyczące wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz postępowania w przypadku likwidacji podmiotu.

  Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych prowadzących i zdających dokumentację.

   

  Program szkolenia

  1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
  • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
  • Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

  2. Rodzaje współczesnej dokumentacji:

  • Dokument papierowy a dokument elektroniczny
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie

  3. Obieg dokumentacji w podmiocie:

  • System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
  • Znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw
  • Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
  • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
  • Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów

  4. Archiwizacja dokumentów:

  • Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
  • Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego

  -uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji

  -opisanie jednostek archiwalnych

  -sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji

  • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
  • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
  • Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej

  5. Funkcjonowanie archiwum zakładowego:

  • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
  • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
  • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
  • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
  • Sprawozdawczość archiwum zakładowego

  6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.

  7. Dyskusja.