Arkusz organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2024/2025 - jak przygotować go zgodnie z prawem? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Arkusz organizacyjny szkoły to podstawowy dokument determinujący środki finansowe, jakie muszą być zapewnione w budżetach JST np. na realizację zadań oświatowych. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola na dany rok szkolny leży w kompetencji dyrektora szkoły, lub innej placówki następnie przekazuje go do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

  Najważniejsze kwestie arkusza organizacji szkoły i przedszkola 2024/2025

  Arkusz organizacyjny szkoły lub przedszkola jest to dokument przygotowany na określony rok szkolny i obejmuje on głównie informacje dotyczące liczby klas w szkole, ilości godzin lekcyjnych oraz rozkładu tych godzin pomiędzy poszczególnych nauczycieli. Odpowiedzialny za jego przygotowanie jest dyrektor szkoły lub przedszkola. Podczas szkolenia dotyczącego arkusza organizacji szkoły i przedszkola szczegółowo omawiamy kwestie prawidłowego opracowania oraz zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkoły. Podpowiemy, jak krok po kroku konstruować arkusz, aby znaleźć oszczędności lub otrzymać wyższą subwencję oświatową. Skupimy się także na zależności pomiędzy arkuszem organizacji szkoły, wydatkami jakie ma szkoła a kwestią subwencji oświatowej.

  Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola - szkolenie online

  Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola to jeden z kluczowych dokumentów, który wpływa na planowanie budżetu placówki oświatowej, ma wpływ na ruch kadrowy oraz przekłada się na wysokość subwencji oświatowej, jaką jednostka oświaty otrzymuje. Dlatego tak istotne jest prawidłowe i umiejętne jego przygotowanie. Na naszym szkoleniu poznasz praktyczne wskazówki jak skutecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami stworzyć arkusz organizacyjny na rok 2024/2025.

  Sprawdź jak przygotować projekt arkusza według podstawy prawnej

  Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, zajęć edukacyjnych, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z przygotowaniem arkusza organizacyjnego zgodnego z podstawą prawną, uwzględniającego optymalne rozwiązania przy zachowaniu wysokiego poziomu realizacji zadań oświatowych.

  Zaplanuj organizację pracy placówki dzięki szkoleniom Centrum Verte

  Poruszone zostaną także sprawy, dotyczące procedowanych i planowanych zmian prawnych, mających istotny wpływ na organizację pracy placówki oświatowej, w tym w zakresie wzmocnienia roli kuratora oświaty. Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć arkusz organizacji szkoły i przedszkola na rok 2024/2025? Zapraszamy na nasze szkolenia!

  Prowadzisz placówkę oświatową? Oprócz tego mogą zainteresować Cię również inne szkolenia dla oświaty lub z zamówień publicznych

  Program szkolenia

  1. Czym jest arkusz organizacji szkoły i przedszkola – definicja. 

  2. Terminy o organy właściwe do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły i przedszkola. 

  3. Uprawnienia związków zawodowych, kuratora oświaty i rady pedagogicznej w trybie pracy nad organizacją pracy szkoły.

  4. Tryb zmian dokonywanych w arkuszu organizacyjnym.

  5. Elementy obligatoryjne arkusza organizacji szkoły i przedszkola.

  6. Elementy fakultatywne arkusza organizacji szkoły i przedszkola.

  7. Tworzenie szkolnych planów nauczania.

  8. Warunki i sposób organizowania nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach i szkołach.

  9. Realizacja zajęć w klasach łączonych

  10. Sposoby i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

  11. Zasady organizowania kształcenia specjalnego uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

  12. Organizacja i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  13. Organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

  14. Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli.

  15. Zatrudniania pracowników pedagogicznych:

  • zatrudnienie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
  • zatrudnianie w oparciu kodeks pracy.

  16. Zmiany zawartego z nauczycielem stosunku pracy:

  • przeniesienie nauczyciela,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym poprzez mianowanie,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem poczatkującym i kontraktowym,
  • ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
  • uzupełnienie etatu,
  • godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  17. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia – rola i zakres.