Czas pracy w Instytucjach Kultury w 2023 roku - szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 08.12.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os.+ VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie dotyczące czasu pracy w Instytucjach Kultury zapewni uczestnikom nabycie wiedzy o regułach zarządzania czasem pracy w instytucjach kultury, ze szczególnym wskazaniem na zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.

Dzięki odbytemu szkoleniu, uczestnik zdobędzie umiejętność właściwej oceny rozwiązań dotyczących czasu pracy i ich prawidłowego wyboru dla efektywnego gospodarowania czasem pracy pracowników Instytucji Kultury oraz uzyska odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów o czasie pracy.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w działach kadr instytucji kultury, zajmujących się rozliczaniem czasu pracy pracowników tych jednostek. Oprócz wyjaśnienia i uporządkowania podstawowych pojęć, przedstawimy Państwu szereg praktycznych wskazówek, które pomogą sprawnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących czasu pracy i stosować w praktyce nabytą wiedzę.

 

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące działalność kulturalną a przepisy prawa pracy:

 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dz. kulturalnej
 • Kodeks pracy
 • Relacje przepisów KP i ustawy o prowadzeniu dz. kulturalnej
 • Przepisy zakładowego prawa pracy

2. Osoby zatrudnione w instytucjach kultury a czas pracy:

 • Pracownicy instytucji kultury – podstawy nawiązania stosunku pracy
 • Osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy (zleceniobiorcy itp.) a czas pracy: dokumentacja, wynagradzanie, zasady rozliczania, czy obowiązują normy czasu pracy

3. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy w Instytucji Kultury:

 • czas pracy – definicja (okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki)
 • słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy)
 • Przepisy o czasie pracy, które stosujemy do pracowników w instytucjach kultury
 • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na
 • dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
 • okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia
 • odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
 • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
 • przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.)
 • kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy

4. Planowanie czasu pracy: 

 • indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
 • elastyczna organizacja czasu pracy:

-rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania

-ruchomy rozkład czasu pracy

-kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy

-jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy

-rozkłady indywidualne

 • czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy
 • ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi instytucji kultury w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
 • Systemy czasu pracy i ich zastosowanie w instytucjach kultury
 • ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
 • kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
 • ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
 • zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
 • jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
 • ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
 • jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
 • dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)
 • Jakich dokumentów z zakresu czasu pracy może zgodnie z prawem domagać się od nas PIP, a jakich nie musimy posiadać
 • Różnice regulacji – Kodeks pracy a ustawa o działalności kulturalnej
 • Konsekwencje zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego
 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego – procedura

5. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy pracowników instytucji kultury w trakcie trwania okresu rozliczeniowego:

 • dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:

-brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli

-czy istnieje obowiązek udzielania co 4 niedzieli wolnej zgodnie z KP i stanowiskiem GIP

-ustalenie dni wolnych za niedziele, święta i dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy pracowników zatrudnionych w instytucji kultury

-jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym

-Uprawnienia pracownika zatrudnionego w niedzielę

-Uprawnienia pracownika zatrudnionego w święto

-w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny

-dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie

-czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto

-czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,

-ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi

-praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)

-w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową

-czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową

-jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach

-kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych

-jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych

-jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin

-kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy

-na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP

-zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy

 • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

6.  Rozliczanie czasu pracy pracowników instytucji kultury:

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej
 • interpretacja MRPiPS dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
 • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
 • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
 • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
 • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

7. Nowe zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy:

 • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika
 • jak powinna wyglądać lista obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
 • konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
 • ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
 • ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
 • konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy
 • w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne
 • przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności

8. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:

 • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody