Czas pracy w Instytucjach Kultury w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie dotyczące czasu pracy w Instytucjach Kultury zapewni uczestnikom nabycie wiedzy o regułach zarządzania czasem pracy w instytucjach kultury, ze szczególnym wskazaniem na zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.

  Dzięki odbytemu szkoleniu, uczestnik zdobędzie umiejętność właściwej oceny rozwiązań dotyczących czasu pracy i ich prawidłowego wyboru dla efektywnego gospodarowania czasem pracy pracowników Instytucji Kultury oraz uzyska odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów o czasie pracy.

  Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w działach kadr instytucji kultury, zajmujących się rozliczaniem czasu pracy pracowników tych jednostek. Oprócz wyjaśnienia i uporządkowania podstawowych pojęć, przedstawimy Państwu szereg praktycznych wskazówek, które pomogą sprawnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących czasu pracy i stosować w praktyce nabytą wiedzę.

   

  Program szkolenia

  1. Przepisy regulujące działalność kulturalną a przepisy prawa pracy:

  • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dz. kulturalnej
  • Kodeks pracy
  • Relacje przepisów KP i ustawy o prowadzeniu dz. kulturalnej
  • Przepisy zakładowego prawa pracy

  2. Osoby zatrudnione w instytucjach kultury a czas pracy:

  • Pracownicy instytucji kultury – podstawy nawiązania stosunku pracy
  • Osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy (zleceniobiorcy itp.) a czas pracy: dokumentacja, wynagradzanie, zasady rozliczania, czy obowiązują normy czasu pracy

  3. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy w Instytucji Kultury:

  • czas pracy – definicja (okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki)
  • słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy)
  • Przepisy o czasie pracy, które stosujemy do pracowników w instytucjach kultury
  • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na
  • dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
  • okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy
  • jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
  • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
  • przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.)
  • kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy

  4. Planowanie czasu pracy: 

  • indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
  • elastyczna organizacja czasu pracy:

  -rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania

  -ruchomy rozkład czasu pracy

  -kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy

  -jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy

  -rozkłady indywidualne

  • czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy
  • ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi instytucji kultury w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
  • Systemy czasu pracy i ich zastosowanie w instytucjach kultury
  • ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
  • kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
  • ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
  • zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
  • jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
  • ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
  • jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
  • dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)
  • Jakich dokumentów z zakresu czasu pracy może zgodnie z prawem domagać się od nas PIP, a jakich nie musimy posiadać
  • Różnice regulacji – Kodeks pracy a ustawa o działalności kulturalnej
  • Konsekwencje zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego
  • Przedłużenie okresu rozliczeniowego – procedura

  5. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy pracowników instytucji kultury w trakcie trwania okresu rozliczeniowego:

  • dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:

  -brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli

  -czy istnieje obowiązek udzielania co 4 niedzieli wolnej zgodnie z KP i stanowiskiem GIP

  -ustalenie dni wolnych za niedziele, święta i dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy pracowników zatrudnionych w instytucji kultury

  -jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym

  -Uprawnienia pracownika zatrudnionego w niedzielę

  -Uprawnienia pracownika zatrudnionego w święto

  -w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny

  -dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie

  -czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto

  -czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,

  -ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi

  -praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)

  -w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową

  -czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową

  -jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach

  -kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych

  -jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych

  -jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin

  -kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy

  -na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP

  -zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy

  • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

  6.  Rozliczanie czasu pracy pracowników instytucji kultury:

  • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • sposoby zlecania pracy nadliczbowej
  • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej
  • interpretacja MRPiPS dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
  • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
  • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
  • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
  • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
  • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
  • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
  • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

  7. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:

  • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika
  • jak powinna wyglądać lista obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
  • konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
  • ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
  • ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
  • konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy
  • w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne
  • przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności

  8. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:

  • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
  • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)