Dokumentacja pracownicza 2023 po zmianach w Kodeksie Pracy – nowe dokumenty kadrowe - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o zmianach w dokumentacji pracowniczej w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy od 2023 roku. Szkolenie ma charakter praktyczny i ma za zadanie zapoznać działy kadr z nowymi dokumentami, jakie będą wymagane w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy, a dotyczącymi m.in. wprowadzenia do Kodeksu Pracy pracy zdalnej, kontroli trzeźwości czy dyrektywy work-life balance. Szkolenie prowadzone jest w formie ok. 4-godzinnego spotkania.

  Na szkoleniu o dokumentacji pracowniczej 2023 po zmianach w Kodeksie Pracy odpowiemy na pytania dotyczące m.in.:

  • jaką nową dokumentację wprowadziły wdrażając przepisy o pracy zdalnej?
  • jakie dokumenty należy przygotować w związku z kontrolą trzeźwości?
  • jak prowadzić ewidencję czasu pracy w związku z wprowadzeniem elastycznej organizacji czasu pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi?
  • jak nowelizacja Kodeksu Pracy zmieni zapisy w umowach na okres próbny?
  • jakie wnioski i dokumenty można będzie wysyłać w formie elektronicznej?
  • jakie zmiany powinny się pojawić w treści świadectwa pracy?

   

  Program szkolenia

  1. Jakie nowe dokumenty będą przechowywane w dokumentacji pracowniczej po wdrożeniu dyrektyw Nr 2019/1152 i 2019/1158 ?

  2. Zasady prowadzenia akt osobowych po zmianach 2023:

  • jakie dokumenty należy przechowywać w części A akt osobowych?
  • jakich dokumentów już nie będzie się przechowywało w części B akt osobowych?
  • jakie nowe dokumenty należy przechowywać w części B akt osobowych?
  • jak prawidłowo prowadzić nową część D i E akt osobowych?
  • w jakich warunkach należy przechowywać akta osobowe?
  • jak prawidłowo opisywać kopie dokumentów włączanych do akt osobowych?
  • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wniosku urlopowe, szczegółowa NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA wg Nowego Kodeksu Pracy),
  • akta osobowe prowadzone w 2023 roku – co się zmienia? – praktyczne rozwiązania.

  3. Obowiązek wprowadzenia nowych wzorów wniosków składanych przez pracowników:

  • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia,
  • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy,
  • wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
  • wniosek w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem,
  • wniosek o urlop opiekuńczy.

  4. Najnowsza dokumentacja związana z czasem pracy:

  • dokumenty z zakresu czasu pracy, które muszą się znaleźć w nowej dokumentacji pracowniczej,
  • okres przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy,
  • nowe dane, które musi mieć karta czasu pracy,
  • dokumenty z akt osobowych, które powinny się znaleźć w dokumentacji czasu pracy.

  5. Wprowadzenie pracy zdalnej a dokumentacja pracownicza:

  • treść porozumienia lub regulaminu pracy zdalnej – treści obowiązkowe i fakultatywne,
  • dwie formy powierzenia wykonywania pracy zdalnej (polecenie, uzgodnienie),
  • zgoda pracownika i jej cofnięcie  – dokumentowanie,
  • porozumienie dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej – z kim powinno być zawarte i jego treść?
  • ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej,
  • ochrona danych osobowych w procesie świadczenia pracy zdalnej – konieczne opracowanie procedur i odebranie od pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z nimi,
  • dodatkowa informacja dla pracownika zatrudnionego w formie pracy zdalnej – treść oraz warunki i terminy jej wręczenia (art.29&3 KP)
  • oświadczenie pracownika, że warunki lokalowe i techniczne, jakimi dysponuje pracownik, umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej,
  • jakie wnioski pracownicy wykonujący pracę zdalnie będą mogli składać w wersji elektronicznej?

  6. Dokumentacja pracownicza w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy dotyczącymi kontroli trzeźwości pracowników:

  • jakie obowiązki informacyjne wobec załogi musi dopełnić pracodawca przed wprowadzeniem kontroli trzeźwości?
  • dokumentacja pracownicza z badania trzeźwości:

  –  protokół sporządzany przez pracodawcę

  –  protokół sporządzany przez policję

  –  informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy

  –  zawiadomienie o nałożeniu kary pieniężnej – dokumentowanie

  • gdzie przechowywać w aktach osobowych dokumentację z przeprowadzonego badania trzeźwości?

  7.  Pozostała dokumentacja pracownicza – gdzie ją przechowywać ? (deklaracje ZUS, dokumentacja PPK, ZFŚS i inne).

  8. Świadectwo pracy – nowy wzór z omówieniem i jakie zmiany powinny pojawić się pojawić w treści świadectwa pracy w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy.

  9. Całkiem nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników:

  • dopuszczalne formy monitoringu wizyjnego,
  • monitoring służbowej poczty elektronicznej,
  • zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu,
  • zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu.

  10. Ważne zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z dostosowania do RODO:

  • informacje, których będzie można żądać od kandydata do pracy,
  • informacje, których będzie można żądać od pracownika,
  • pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • pozostałe oświadczenia zapewniające bezpieczeństwo informacji.

  11. Najczęstsze wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej:

  • czy można prowadzić dokumentację w obu formach, tzn. papierowej i elektronicznej?
  • w jaki sposób dołączyć dokument elektroniczny do dokumentacji papierowej i odwrotnie?
  • jakie dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem przechowujemy a aktach osobowych, a jakie w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy?
  • jak przechowywać e-zwolnienia?
  • czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem?
  • jak przebiega proces wydawania dokumentacji pracownikowi/byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika?
  • jakie wnioski pracownicy wykonujący pracę zdalnie będą mogli składać w postaci elektronicznej?
  • jakie dokumenty i przez jaki okres będą przechowywane w dokumentacji pracowniczej w związku z kontrolą pracowników na obecność alkoholu i innych środków?

  12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

  13. Konsultacje z prelegentem – pytania i odpowiedzi.