Kontrola zarządcza oraz błędy popełniane podczas realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 26.04.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Adresaci szkolenia

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, służby zdrowia, instytucji kultury, dyrektorzy komórek organizacyjnych, skarbnicy, główni księgowi, audytorzy, koordynatorzy i inni pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostce.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji zadań jednostki. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz zwrócenie uwagi na ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej jednostki i instytucji.

Szkolenie umożliwi również realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Omówione zostaną również dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz obszary i sytuacje w których najczęściej dochodzi do błędów i naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych.

 

Program szkolenia

1. Definicja kontroli zarządczej

2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem

3. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów

4. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium:

 • oszczędności,
 • efektywności,
 • skuteczności

5. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej

6. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia

7. Omówienie standardów kontroli zarządczej

8. Elementy kontroli zarządczej

9. Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej

10. Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki

11. Czy kierownik powołując koordynatora lub zespół ds. kontroli zarządczej wyzbywa się odpowiedzialności?

12. Określenie obszarów odpowiedzialności

13. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej

14. Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych

15. Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań

16. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

17. Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja

18. Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej

19. Kontrola zarządcza – wyznaczanie celów a kompetencje jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – odpowiednia dokumentacja

20. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej

21. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej

22. Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych:

 • organizacja jednostki – statut – regulamin jednostki – schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,
 • kontrola i obieg dokumentów,
 • zasady (polityki) rachunkowości,
 • pełnomocnictwa i upoważnienia,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • kasa i pogotowie kasowe,
 • zamówienia publiczne,
 • gospodarka majątkiem ruchomym,
 • inwentaryzacja,
 • ZFŚS,
 • KŚT

23. Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej

24. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć?

25. Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności

26. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nie wykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

27. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle ustawy – dyscyplina finansów publicznych

28. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ

29. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody