Kontrola zarządcza oraz błędy popełniane podczas realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Adresaci szkolenia

  Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, służby zdrowia, instytucji kultury, dyrektorzy komórek organizacyjnych, skarbnicy, główni księgowi, audytorzy, koordynatorzy i inni pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostce.

  Opis szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji zadań jednostki. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz zwrócenie uwagi na ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej jednostki i instytucji.

  Szkolenie umożliwi również realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

  Omówione zostaną również dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz obszary i sytuacje w których najczęściej dochodzi do błędów i naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych.

   

  Program szkolenia

  1. Definicja kontroli zarządczej

  2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem

  3. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów

  4. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium:

  • oszczędności,
  • efektywności,
  • skuteczności

  5. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej

  6. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia

  7. Omówienie standardów kontroli zarządczej

  8. Elementy kontroli zarządczej

  9. Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej

  10. Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki

  11. Czy kierownik powołując koordynatora lub zespół ds. kontroli zarządczej wyzbywa się odpowiedzialności?

  12. Określenie obszarów odpowiedzialności

  13. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej

  14. Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych

  15. Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań

  16. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

  17. Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja

  18. Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej

  19. Kontrola zarządcza – wyznaczanie celów a kompetencje jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – odpowiednia dokumentacja

  20. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej

  21. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej

  22. Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych:

  • organizacja jednostki – statut – regulamin jednostki – schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,
  • kontrola i obieg dokumentów,
  • zasady (polityki) rachunkowości,
  • pełnomocnictwa i upoważnienia,
  • rejestr druków ścisłego zarachowania,
  • kasa i pogotowie kasowe,
  • zamówienia publiczne,
  • gospodarka majątkiem ruchomym,
  • inwentaryzacja,
  • ZFŚS,
  • KŚT

  23. Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej

  24. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć?

  25. Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności

  26. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nie wykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

  27. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle ustawy – dyscyplina finansów publicznych

  28. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ

  29. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF