Księgowe zamknięcie roku 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.

  2. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych:

  • Czynności inwentaryzacyjne
  • Odpis aktualizujący należności
  • Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych PJB i SJB różnice
  • Naliczenie odsetek od należności i zobowiązań
  • Wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych

  3. Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja:

  • Wartości niematerialne i prawne:
  • Rzeczowe aktywa trwałe:
  • Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe):
  • Należności długo- i krótkoterminowe:
  • Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe:
  • Różnice inwentaryzacyjne:
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów:
  • Fundusz:
  • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  4. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych:

  • Terminy zamykania ksiąg rachunkowych
  • Zapisy po zamknięciu wstępnym w księgach rachunkowych
  • Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym
  • Ujmowanie błędów z przerzednieć lat w księgach rachunkowych
  • Dokumentacja związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych (wydruki)

  5. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych:

  • prace przygotowawcze
  • sporządzenie sprawozdania finansowego
  • prace kończące rok obrotowy

  6. Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu:

  • Rozliczenie wyniku finansowego
  • Księgowania w roku następnym

  7. Uzgodnienia ksiąg rachunkowych.

  8. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego:

  • Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów

  9. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:

  • Ujmowanie niewygasających wydatków na kontach
  • Prezentacja w sprawozdawczości niewygasających wydatków

  10. Zagadnienia problemowe:

  • Termin sporządzania zestawienia obrotów i sald kont
  • Termin ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
  • Potwierdzenia sald możliwe rozwiązania
  • Inwentaryzacja drogą weryfikacji, które składniki aktywów
  • Korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
  • Korygowanie sprawozdań finansowych
  • Jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem?
   Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa).
  • Jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?