Specjalista ds. kadr w 2024 roku z uwzględnieniem zmian Kodeksu Pracy 2023 - trzydniowy kurs online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy, trzydniowy kurs specjalisty do spraw kadr w 2024 roku, który uwzględnia zmiany Kodeksu Pracy w 2023 roku. Kurs kadrowy specjalisty ds. kadr to kompleksowa dawka wiedzy - każdy dzień kursu obejmuje ponad 4-godzinny wykład. Z każdego dnia kursu otrzymujesz także nagranie dostępne 24 godziny, aby móc utrwalić swoją wiedzę.

  Pierwszego dnia kursu uczestnicy zapoznają się z aspektami ochrony danych osobowych w przypadku rekrutacji i zatrudniania pracownika oraz kwestiami nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych po zmianach w bieżącym roku.

  W drugim dniu kursu wykładowca poruszy tematykę prawidłowego prowadzenia akt osobowych oraz nowej części E, która została wprowadzona do akt osobowych w 2023 roku, tematykę wystawiania świadectw pracy, czy kwestie zmian w urlopach.

  Trzeciego dnia kursu uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie wyliczać wynagrodzenia za pracę w 2024 roku w tym wynagrodzenia urlopowe, jak poprawnie obliczać czas pracy pracowników oraz jak poprawnie wyliczać ekwiwalent.

  Program szkolenia

  Dzień pierwszy kursu:

  1. RODO – jakie zastosowanie ma w dokumentacji pracowniczej?

  • Zakres danych i informacji, których podania można wymagać w kwestionariuszu kandydata i kwestionariuszu pracownika
  • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika w zależności od formy zatrudnienia (jst, kn, kp)
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • Jaki powinna być sformułowana zgoda i jak długo jest ważna do przetwarzania danych osobowych
  • Czy można tworzyć katalogi przechowywania aplikacji kandydatów do pracy
  • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych – obowiązek czy dobrowolność
  • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
  • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
  • Czy można przechowywać cv w części a akt osobowych pracownika?
  • Co zrobić w cv nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
  • Zakres danych jakich może żądać pracodawca od pracownika, czy musi być zgoda pracownika , czy pracodawca ma obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych pracownika
  • Przetwarzanie danych osobowych w praktyce w działach hr,

  2. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy:

  • Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) – charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania
  • Pojęcie „dzieła” i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”
  • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice.
  • Kiedy w treści umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie zawrzeć informację w jaki sposób zleceniobiorca przedkłada wykaz wypracowanych godzin?
  • Umowa zlecenia a umowa o pracę – podobieństwa i różnice na gruncie wybranych orzeczeń SN.
  • Czy pracodawca może zawrzeć umowę zlecenie z własnym pracownikiem – na co należy zwrócić szczególną uwagę?
  • Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia
  • Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS
  • Zgłoszenie do ZUS – na kogo obowiązek nakłada ustaw
  • Płaca minimalna w umowach zlecenia
  • Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych w 2022 roku
  • Zasady dokumentowania wypłaty minimalnego wynagrodzenia.
  • Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców a płaca minimalna.
  • Zwolnienie dochodów z umów zlecenia osób do 26 roku życia
  • Ogólne zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia
  • Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia
  • Umowy zlecenie w kontekście Polskiego Ładu
  • Jak wyliczamy podstawę do opodatkowania
  • Czy do umów zleceń stosujemy rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r?
  • Czy umowy zlecenie z własnym pracownikiem wliczamy do ulgi dla klasy średniej
  • Jak prawidłowo rozliczyć umowę o pracę i umowę zlecenie z własnym pracownikiem wg. Polskiego Ładu?

  3. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy:

  • Umowy o pracę jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu
  • Zawieranie umów na okres próbny
  • Możliwość przedłużenia zawartej umowy na okres próbny na czas nieobecności usprawiedliwionej pracownika
  • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność
  • Czy ni wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jak tak to jakie
  • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
  • Czy z tym samym pracownikiem można zawrzeć ponownie umowę na okres próbny
  • Nowe uprawnienia pracowników po wypowiedzeniu umowy zawartej na okres próbny
  • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
  • Zmiany przy wypowiadaniu umowy o pracę zawartej na czas określony
  • Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
  • Czy musimy zgłaszać wszystkie umowy o pracę zawarte na czas określony do PIP i dlaczego
  • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),
  • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
  • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę
  • Od kiedy liczy się pierwszy dzień pracownika w pracy , jaka data obowiązuje go
  • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów
  • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić
  • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
  • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.
  • Treść nowej informacji do umowy
  • Czy należy ją udzielać każdemu pracownikowi – obowiązki pracodawcy
  • Nowe uprawnienia pracowników zatrudnionych powyżej 6 miesięcy – zmiana warunków zatrudnienia na ich wniosek
  • Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
  •  Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
  •  Zasady zawierania porozumień zmieniających,
  • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
  • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
  • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
  •  Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów);
  •  Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych;
  •  Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia).
  • Kiedy pracodawca może powierzyć i na jak długo pracownikowi wykonywanie innej pracy
  • Jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi
  • Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę.
  •  Sposoby ustania stosunku pracy.
  •  Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
  •  Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
  • Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć
  •  Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
  •  Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
  • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
  • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
  • Obowiązki konsultacyjne
  •  Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
  • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
  • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
  •  Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
  • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
  • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej
  • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej?
  • Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych
  • Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty
  • Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę
  • Kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
  • Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą
  • Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi
  • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze w 2023 roku
  • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
  • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
  • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce?
  • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmienia?

  Dzień drugi kursu:

  1.  Świadectwa pracy: 

  • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
  • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
  • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
  • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
  • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
  • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
  • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
  • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
  • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał

  2. Akta osobowe w 2023 roku:

  • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
  • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – A, B, C, D?
  • Co powinna zawierać nowa część akt osobowych – E?
  • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
  • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
  • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?
  • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
  • W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami
  • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione
  • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata
  • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
  • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
  • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
  • Gdzie należy przechowywać deklaracji zus oraz dokumentów podatkowych (stanowisko mrpips),
  • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
  • Gdzie należy przechowywać dokumentację ppk i jaki jest okres przechowywania.
  • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
  • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą
  • Dokumenty związane z PPK – w aktach osobowych czy osobno?
  • Gdzie należy przechowywać  oświadczenia z rezygnacji ulg  – Polski Ład
  • Jak często należy aktualizować oświadczenia dotyczące ulg zgodnie z Polskim Ładem
  • Kiedy mamy obowiązek przekazać pracownikowi PIT -2?
  • Jak długo jest ważne złożone przez pracownika  oświadczenie PIT-2?
  • Oświadczenie PIT – 2 składa pracownik czy kandydat na pracownika?
  • Stanowisko ministerstwa w sprawie przechowywania PIT w aktach osobowych
  • Dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy
  • Zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. Zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),
  • Przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,
  • Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem mrpips,

  3. Dokumentacja pracownicza:

  • Wnioski urlopowe gdzie je przechowywać
  • Czy mogą być przechowywane w formie papierowej czy elektronicznej
  • Jak długo przechowujemy wnioski urlopowe
  • Wniosek urlopowy o urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny – gdzie i jak długo przechowujemy
  • Dokumentacja dotycząca rejestrowania czasu pracy
  • Czy muszą być listy obecności
  • Jak długo należy przechowywać listę obecności – stanowisko ministerstwa
  • Jakie elementy musi zawierać ewidencja czasu pracy
  • Co rejestrujemy w ewidencji czasu pracy
  • Praktyczne aspekty ewidencji czasu pracy
  • Jakie dokumenty przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
  • Czy dla każdego pracownika musimy prowadzić ewidencję czasu pracy
  • Jak długo przechowujemy grafiki harmonogramy czasu pracy

  4. Urlopy wypoczynkowe – najważniejsze aspekty:

  • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
  • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
  • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
  • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
  • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
  • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
  • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
  • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
  • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
  • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
  • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

  Trzeci dzień kursu:

  1. Czas pracy w 2023 roku:

  • Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty
  • Wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu
  • Zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
  • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych
  • Czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
  • Grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko mrpips
  • Ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko mrpips
  • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • Sposoby zlecania pracy nadliczbowej
  • Kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
  • Czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
  • Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
  • Interpretacja mrpips dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
  • Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
  • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
  • Czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny

  2. Wynagrodzenia za pracę w 2023 roku:

  • Definicja wynagrodzenia za pracę
  • Charakter i funkcja wynagrodzenia
  • Systemy wynagrodzeń
  • Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia pracownika
  • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
  • Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
  • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp.)
  • Odprawy i odszkodowania jak prawidłowo dokonać wyliczeń
  • Pora nocna – jak prawidłowo naliczyć dodatek za pracę w porze nocnej

  3. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce:

  • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
  • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
  • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
  • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
   • średnia z 3 lub 12 miesięcy
   • nieprzepracowanie wymaganego okresu
   • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
   • średnia po długiej nieobecności
   • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
  • Urlop na przełomie miesiąca
  • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
  • Urlop okolicznościowy

  4. Ekwiwalent za urlop w praktyce:

  • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
  • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
  • Obliczanie średniej ze składników zmiennych
  • Średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
  • Współczynnik do ustalania ekwiwalentu w 2022 r.
  • Świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe
  • Jak będzie kształtowała się skala podatkowa po zmianach
  • Skala podatkowa z 17% na 12% jakie korzyści dla podatnika, a nowe obowiązki dla płatnika
  • Jak rozliczyć skalę podatkową na przełomie roku, czy stosujemy zasadę proporcjonalności:
   • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach
   • jakie obowiązki nakłada ustawa na płatnika
   • kto będzie ponosił odpowiedzialność za złożenie błędnych informacji w PIT 2
   • czy płatnik/pracodawca będzie upoważniony do sprawdzania podatnika/pracownika co do zasadności złożenia oświadczenia PIT-2
   • czy oświadczenie PIT-2 dotyczy przychodu tylko ze stosunku pracy
   • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
   • do jakich przychodów podatnik będzie mógł zastosować PIT-2
  • Rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
  • Czy można zrezygnować z podwyższonych kup od kiedy i z jakim skutkiem
  • Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
  • Czy będzie można skorzystać z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
  • Wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
  • Ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  – jakie zmiany
  • Wypłata zasiłku macierzyńskiego a pit – 0
  • Skutki przekroczenia limitu przychodów w roku
  • Zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów
  • Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
  • Ulga prorodzinna
  • Ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania  – co się zmieni
  • Wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej