Specjalista ds. zasiłków - dwudniowy kurs online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Kurs specjalista ds. zasiłków dla działów kadrowo-płacowych

  Kurs specjalista ds. zasiłków realizowany przez naszą firmę ma na celu poszerzenie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie różnego rodzaju zasiłków pracowniczych. Celem szkoleń przygotowanych przez naszych doświadczonych specjalistów jest usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasiłków. W ofercie szkoleń, znajdą Państwo również wiedzę na temat zmian w prawie w zakresie zasiłków oraz urlopów rodzicielskich. 

  Kurs specjalista ds. zasiłków - czego dowiesz się z kursu?

  Uczestnicy szkolenia specjalista ds. zasiłków zdobędą wiedzę m.in. o zasiłku chorobowym, zasiłku macierzyńskim, zasiłku opiekuńczym czy świadczeniu rehabilitacyjnym. Podczas dwudniowego szkolenia zostaną poruszone m.in. tematy takie jak wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe/ryczałt za godziny - ustalenie przeciętnego wynagrodzenia sprzed zachorowania z uwzględnieniem zasady uzupełniania czy sytuacje szczególne, które mają i nie mają wpływu na podstawę wymiaru zasiłków. 

  Program szkolenia został skonstruowany tak, aby każdy uczestnik zgłębił wiedzę na temat zasiłków. Specjalista podczas kursu przekazuje merytoryczną wiedzę wraz z niezbędną wiedzą praktyczną. 

  Kurs specjalista ds. zasiłków - dla kogo?

  Kurs specjalista ds. zasiłków skierowany jest głównie do pracowników działów kadrowo-płacowych, a także do osób odpowiedzialnych za rozliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS. Omawiane szkolenie skierowane jest również do osób, dla których temat zasiłków jest intrygujący i istotny w codziennej pracy. 

  Pełną listę szkoleń oraz programów prowadzonych przez naszych specjalistów znajdą Państwo w zakładce szkolenia online. 

  Program szkolenia

  I. Dzień pierwszy – Prawo i okres świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

  1. Zasiłek chorobowy/wynagrodzenie chorobowe

  • obowiązkowy okres wyczekiwania z możliwością uwzględnienia poprzedniego okresu ubezpieczenia oraz sytuacje zwalniające z tego obowiązku
  • zasady liczenia 33/14 dni w przypadku pracy w jednej lub kilku szkołach naprzemiennie lub równolegle
  • rygorystyczne zasady otwierania nowego okresu zasiłkowego – jak traktować okresy nieobecności będące przerwą w okresie zasiłkowym np. zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, urlop dla poratowania zdrowia,

  2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

  • różnice w stosunku do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego

  3. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego

  • Urlop macierzyński – osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu przez drugiego rodzica:
   – pobyt matki w szpitalu
   – pobyt dziecka w szpitalu
   – porzucenie dziecka
   – śmierć dziecka,
   – śmierć matki
   – zasady postępowania gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego a zachodzi, któraś z powyższych sytuacji
  • Urlop rodzicielski:
   – wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
   – długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
   – sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
  • Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
  • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
  • Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami.
  • Wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku.
  • Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania pracy oraz zasady jego dzielenia przez obydwoje rodziców

  4. Zasiłek opiekuńczy

  • długość zasiłku opiekuńczego nad zdrowym i chorym dzieckiem lub nad chorym członkiem rodziny
  • zasady liczenia dni zasiłku opiekuńczego z uwzględnieniem tzw. grona rodziny
  • dni wolne od pracy – prawo do wynagrodzenia czy do zasiłku opiekuńczego
  • sytuacje gdy inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad dzieckiem

   

  5. Świadczenie rehabilitacyjne

  • prawo, wysokość i okres świadczenia rehabilitacyjnego
  • następstwa przerwania świadczenia rehabilitacyjnego

  II. Dzień drugi – Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe/ryczałt za godziny – ustalanie przeciętnego wynagrodzenia sprzed zachorowania z uwzględnieniem zasady uzupełniania

  • brak obowiązku ustalania podstawy wymiaru zasiłków przy przerwie krótszej niż miesiąc kalendarzowy,
  • ustalanie podstawy w przypadku braku 12 miesięcy ubezpieczenia – właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”
  • ustalanie podstawy w przypadku pracy równoległej u dwóch pracodawców lub u tego samego pracodawcy
  • ustalanie podstawy w przypadku zawarcie kolejnej umowy o pracę u tego samego pracodawcy

  2. Sytuacje szczególne mające i nie mające wpływu na podstawę wymiaru zasiłków:

  • podwyższenie wynagrodzenia
  • składnik wynagrodzenia przyznany na czas określony
  • zmiana etatu
  • zawarcie kolejnej umowy o pracę
  • zawarcie kolejnej umowy o pracę wraz z podwyższeniem wynagrodzenia
  • zawarcie kolejnej umowy z przerwą przypadającą na dzień świąteczny lub roboczy
  • jednorazowe wypłaty określonego składnika wynagrodzenia

  3. Zasady postępowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków oraz sposób uzupełniania wynagrodzenia w zależności od jego rodzaju wynagrodzenia – stałe czy zmienne.

  4. Inne miesięczne składniki wynagrodzenia np. premia, nagroda, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny – wpływ tych składników na podstawę wymiaru zasiłku.

  5. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:

  • sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
  • sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.

  6. Zasady uzupełniania miesięcznych składników wynagrodzenia:

  • sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia
  • wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.
  • zasada uzupełniania, gdy w miesiącu tego wymagającym był urlop wypoczynkowy

  7. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:

  • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
  • zasady uzupełniania tych składników,
  • sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok,
  • sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok,
  • sposób postępowania przy zatrudnieniu krótszym niż cztery kwartały/rok

  8. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas, z uwzględnieniem zmienionej interpretacji ZUS w tym zakresie

  9. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników kwartalnych i rocznych w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.