Pracownik samorządowy 2024 - zatrudnianie pracowników samorządowych, wynagradzanie i problemy praktyczne

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych w 2024r. - szkolenie online

  Celem szkolenia jest omówienie zasad dotyczących składników wynagrodzenia obecnych na listach płac pracowników samorządowych. Podczas szkolenia zostaną omówione planowane zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych w 2024r. oraz ich wpływ na listę płac w 2024r. Na szkoleniu zostanę również omówione trudne sytuacj, które pojawiają się podczas  wyliczania wynagrodzeń takie jak: zmiana etatu w trakcie miesiąca, zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca, naliczanie wynagrodzenia z tytułu jubileuszu pracownika.

  Zatrudnianie pracowników samorządowych w 2024r. - szkolenie online

  Podczas szkolenie uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy pracowników samorządowych. Odpowiemy na pytania dotyczące prawidłowej treści umów o pracę pracowników samorządowych w 2024 roku a także kwestii rozwiązywania umów o pracę i prawidłowego wystawiania świadectw pracy w 2024r.

  Program szkolenia

  1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze – procedury rekrutacji w 2024 roku:

  • jak przeprowadzić procedurę poprzedzającą konkurs?
  • kto jest odpowiedzialny za dokonanie wyboru pracownika?
  • określenie wymagań rekrutacyjnych i stanowiskowych;
  • przeprowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze;
  • służba przygotowawcza – kiedy można zwolnić ze służby przygotowawczej, kto o tym decyduje i co z egzaminem?

  2. Nawiązanie stosunku pracy w jednostkach samorządowych w 2024 roku:

  • umowy na okres próbny – ile umów można zawrzeć z tym samym pracownikiem?
  • umowy na czas określony i warunki zgłaszania umów do PIP;
  • konstruowanie umów o pracę i umów na zastępstwo w 2024 roku;
  • treść umów o pracę pracowników samorządowych w 2024 roku – najważniejsze elementy o których musisz pamiętać;
  • data, warunki zawarcia umowy, terminy rozpoczęcia pracy w UOP w 2024 roku;
  • umowa o pracę a braki formalne – skutki i konsekwencje;
  • prawidłowe formułowanie obiektywnych przyczyn zawarcia umowy o pracę w 2024 roku;
  • zgłaszanie do PIP umów na czas określony zawartych powyżej 33 miesięcy – jak zrobić to prawidłowo, uwzględniając obiektywne przyczyny?
  • podpisanie umowy o pracę przez pracownika samorządowego – kiedy i na jakich zasadach?
  • zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania umowy – różnica między porozumieniem zmieniającym a wypowiedzenie warunków umowy o pracę;
  • zasady porozumień zmieniających;
  • zmiana warunków UOP a wypłata odprawy pracowniczej;
  • brak przyjęcia zmiany warunków umowy o pracę – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy;
  • wypowiedzenie warunków umowy o pracę – (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów), wypowiedzenie warunków umowy o pracę a zwolnienia grupowe;
  • kiedy i na jak długo pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy?
  • jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi samorządowemu?
  • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy – co nazywamy elastyczną organizacją pracy?
  • nowe zgody i wnioski pracownika-rodzica dziecka do 8 roku życia – terminy złożenia, aktualizacja przepisów;

  3. Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwa pracy pracowników samorządowych w 2024 roku:

  • sposoby ustania stosunku pracy w 2024 roku;
  • istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę;
  • wypowiadanie umów na czas nieokreślony;
  • terminy wypowiadania umów o pracę – od czego zależą i jak je liczyć?
  • praktyczne elementy w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
  • wypowiadania innych rodzajów umów o pracę;
  • zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
  • praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę;
  • obowiązki konsultacyjne;
  • zwolnienia dyscyplinarne pracowników samorządowych;
  • daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym;
  • praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników;
  • jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia?
  • czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej?
  • czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej?
  • tajemnice wypowiedzeń pracowniczych;
  • jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty;
  • co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę?
  • obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę;
  • przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy;
  • kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?
  • kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika?
  • w jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej?
  • terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy w 2024 roku;
  • ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w zapisach świadectwa pracy;
  • czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent?
  • czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym?
  • czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika;
  • świadectwa pracy a śmierć pracownika;
  • w której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy?
  • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał?
  • w której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia?

  4. Urlopy pracowników samorządowych w 2024 roku:

  • wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego, urlop z powodu siły wyższej, urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu?
  • zasady zaokrąglania urlopu przy obliczeniach urlopowych;
  • zmiana pracodawcy w trakcie roku;
  • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca;
  • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca;
  • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy;
  • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny;
  • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu;
  • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy;
  • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego;
  • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie);
  • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnieni);
  • nowe warunki urlopów opiekuńczych – wnioski, formy, terminy;

  5. Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika samorządowego w 2024 roku:

  • co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
  • czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
  • czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
  • czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej czy elektronicznej i na jakich zasadach?
  • czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?
  • zmiana terminu przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia – jaki termin obowiązywał będzie po zmianach?
  • jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?
  • jak wskazać zasady przemieszczania się w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
  • czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?
  • jak poinformować pracownika o szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę w przypadku braku polityki szkoleniowej?
  • jak prawidłowo wskazać procedury rozwiązywania stosunku pracy w ujęciu obowiązujących przepisów?
  • jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowej informacji.

  6. Wynagrodzenia pracowników samorządowych po zmianach 2023r. oraz planowane zmiany 2024r.:

  • Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 2023 roku – Uaktualnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
  • dostosowanie wynagrodzenia pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 i 2024 roku.
  • Tabele wynagrodzeń pracowników samorządowych po zmianach.
  • Nowe wymagania kwalifikacyjne i kategorie zaszeregowania po zmianach.
  • Zmiany kategorii zaszeregowania a pracownik chroniony.
  • Rola organizacji związkowych, w zakresie terminu i trybu uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania.
  • Zasady, terminy i tryb uzgodnienia Regulaminu wynagradzania.
  • Termin i tryb zapoznania pracowników z nowym Regulaminem wynagradzania.
   Dni wolne z powodu siły wyższej a wynagrodzenie pracowników samorządowych w 2024 roku: warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia;

  7. Składniki wynagrodzenia pracownika samorządowego i wyliczanie wynagrodzeń w 2024r.:

  • Wynagrodzenie zasadnicze
  • Dodatek stażowy
  • Jubilatka
  • Dodatek motywacyjny
  • Dodatek funkcyjny
  • Wynagrodzenie za nadgodziny- interpretacja NIK. RIO.
  • Nagrody
  • Odprawa emerytalno -rentowa
  • Trzynasta pensja pracownika samorządowego

  7. Problemy praktyczne związane z zatrudnianiem pracowników samorządowych w 2024 roku oraz wyliczaniem wynagrodzeń – panel praktyczny: pytania i odpowiedzi.