Regulamin pracy i regulamin wynagradzania - praktyczne tworzenie regulaminów w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online, dotyczące regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, prowadzone jest w w sposób praktycznego warsztatu, na którym uczestnicy nauczą się w prawidłowy sposób tworzyć regulaminy niezbędne w organizacji każdej jednostki i firmy.

  Na szkoleniu praktycznym online, wykładowca omówi charakter prawny regulaminów, sposoby ich tworzenia oraz wejście w życie regulaminów w danym zakładzie pracy.

   

  Program szkolenia

  1. Tworzenie regulaminów pracy w 2024 roku:

  • Przedstawiciele pracowników jako strony konsultacji regulaminów wewnątrzzakładowych
  • Charakter prawny regulaminu pracy
  • Ustalenia Regulaminu pracy
  • Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy a brak zgody związku zawodowego.
  • Czy można regulamin wprowadzić samodzielnie?
  • Termin obowiązywania regulaminów
  • Czy przy zmianie regulaminów należy sporządzać zmiany warunków zatrudnienia dla pracowników?
  • Skutki dokonywania zmian w regulaminie
  • Treść regulaminu pracy w podziale na część normatywną i informacyjną
  • Organizacja i porządek w procesie pracy
  • Warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu
  • Od którego momentu liczymy czas pracy pracownika?
  • Jakich należy dokonać zapisów w treści regulaminu pracy aby móc rozpoczynać pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej?
  • Zapisy w regulaminie a zmiana grafików harmonogramów w okresie planowania czasu pracy
  • Jak prawidłowo dokonać zapisów dotyczących systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy?
  • Jak można dokonać zmian zapisów w regulaminie w zakresie czasu pracy
  • Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze
  • Wyposażenie w środki ochrony osobistej
  • Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  • W jaki sposób należy poinformować pracownika o zagrożeniach w miejscu pracy – ocenie ryzyka zawodowego?
  • W jaki sposób pracownicy powinni potwierdzać obecność w pracy oraz usprawiedliwienie nieobecności w pracy?
  • Urlopy pracownicze
  • Jak prawidłowo zapisać sposób udzielania urlopu na żądanie?
  • Poprawność zapisu wykorzystania 2 dni celem siły wyższej
  • Co powinien zawierać zapis regulaminu w sprawie urlopu opiekuńczego?
  • Elastyczna organizacja pracy dla pracowników uprzywilejowanych
  • Korzystanie z telefonów służbowych
  • Kary porządkowe
  • Obowiązki stron stosunku pracy
  • Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia
  • Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały
  • Monitoring – cel i zasady funkcjonowania
  • Wykaz prac wzbronionych
  • Obowiązki dotyczące BHP
  • Wejście w życie regulaminu pracy – zasady
  • Zmiana regulaminu pracy i zawieszenie jego postanowień w czasie trudności ekonomicznych pracodawcy

  2. Tworzenie regulaminów wynagradzania w 2024 roku:

  • Ustalanie warunków wynagradzania i sposób tworzenie odpowiedniej treści przepisów
  • Wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą
  • Czy w treści regulaminu wynagradzania wskazujemy zasady naliczania i wypłacania premii uznaniowej?
  • Jak prawidłowo dokonać zapisów składników wynagrodzenia aby wliczać lub nie wliczać do podstawy zwolnienia lekarskiego?
  • Czy zapisy w regulaminie dotyczące premii regulaminowej wliczamy do zasiłku macierzyńskiego?
  • Czy zmiana terminu wynagradzania  pracę niesie za sobą obowiązek  dokonania tego faktu porozumieniem zmieniającym?
  • Czy można zwiesić zapisy w regulaminie wynagradzania?
  • Czy każda zmiana regulaminu wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi?
  • Czy zmieniając zasady wynagradzania pracowników należy sporządzić porozumienia zmieniające?
  • Czy przy zmianie terminu wynagradzania należy z pracownikiem uprzednio wypowiedzieć warunki?
  • Wejście w życie regulaminu – zasady
  • Akta prawne potrzebne do opracowania regulaminu pracy