Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie skierowane jest do: pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych/składnic akt.

  Cel szkolenia:

  Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania w archiwum zakładowym/składnicy akt.

   

  Program szkolenia

  1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

  • Przepisy archiwalne
  1. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  2. rozporządzenia wykonawcze do ustawy
  • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
  1. krajowe (UODO)
  2. unijne (RODO)

  2. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji:

  • Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych
  • Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania
  • Ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt

  3. Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt w zakresie ochrony danych osobowych:

  • Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
  • Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt:
  • Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
  • Ograniczenie prawa do sprostowania
  • Ograniczenie prawa dostępu do danych
  • Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
  • Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych

  4. Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych:

  • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
  • Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
  • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
  • Bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum
  • Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
  • Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
  • Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
  • Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
  • Prowadzenie rejestru zawartych umów
  • Obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja
  • Prawo do „bycia zapomnianym” a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania w kontekście przepisów RODO
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

  5. Dyskusja.