Akcja BILANS w 2022 roku – Instytucje Kultury - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przedstawiamy Państwu szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w Instytucjach Kultury. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z organizacją, rachunkowością i gospodarką finansową w Instytucjach Kultury, a także wyceną i windykacją należności, zobowiązań oraz odsetek. Poruszone zostaną także kwestie wysoko i nisko cennych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdań elektronicznych.

  Pani Teresa Krawczyk, która jest prowadzącą szkolenie, odpowie również na Państwa pytania i wyjaśni kwestie, które budzą wątpliwości interpretacyjne w związku z zamknięciem roku budżetowego w Instytucjach Kultury.

   

  Program szkolenia

  1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową – problemy.

  2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
  1. zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
  2. błędów z lat poprzednich,
  3. zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.

  3. Plany finansowe Instytucji Kultury – kiedy zmiany?

  4. Należności i zobowiązania oraz odsetki– wycena i windykacja:

  • aktualizacja należności i odsetek– zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) (powiazanie ze stopą referencyjną i lombardową- zmiany).

  5. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
  i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) –  dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat)- schematy księgowań z wyjaśnieniami.

  6. Fundusze w Instytucji Kultury.

  7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa  – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach- wybrane zagadnienia.

  8. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11- wybrane zagadnienia.

  9. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

  10. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.

  11. E-sprawozdania finansowe w Instytucji Kultury:

  1. Sporządzenie danych do sprawozdania – elektronicznie:

  • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
  • Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
  • Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania (tabele),

  2. Badanie przez audytora – kiedy obowiązek?

  3. Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.

  12. Sprawozdanie podatkowe CIT-8 (32)  i CIT-8A(18)  za 2022r.