Akcja BILANS - zamknięcie 2023 roku w Instytucjach Kultury - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać wpływ przepisów rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez  ustawodawcę na zamkniecie 2023 roku w Instytucjach Kultury.

  Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność karną

  Wychodząc naprzeciw uczestnikom - jako dodatek zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

  Pani Teresa Krawczyk, która jest prowadzącą szkolenie, odpowie również na Państwa pytania i wyjaśni kwestie, które budzą wątpliwości interpretacyjne w związku z zamknięciem roku budżetowego w Instytucjach Kultury.

   

  Program szkolenia

  1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową – wyjaśnienia.

  2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu: zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym, błędów z lat poprzednich, zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
  • plany finansowe Instytucji Kultury.

  3. Omówienie wybranych zagadnień – Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku 2023 przychodów i kosztów:

  • Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami .
  • Przeksięgowanie na Wynik Finansowy.
  • Fundusze w Instytucji Kultury.

  4. Należności i zobowiązania oraz odsetki– wycena, windykacja i odpisy aktualizacyjne

  5. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie materiały, towary – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach

  • Środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł;
  • Wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
  • Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia;
  • Amortyzacja środka trwałego – (umorzenie ) terminy, weryfikacja;
  • Materiały, towary, wydawnictwa ( konto 014, konto 016, konto 018).

  6. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz   inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11- wybrane zagadnienia.

  7. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady

  8. E-sprawozdania finansowe w Instytucji Kultury:

  1. Sporządzenie danych do sprawozdania – elektronicznie:

  • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
  • Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
  • Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania (tabele),

  2. Badanie przez audytora – kiedy obowiązek?

  3. Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.