Kompendium głównego księgowego Instytucji Kultury – problemy oraz nowości w działalności IK w 2023 roku – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Na szkoleniu online, poświęconemu problemom głównego księgowego Instytucji Kultury w 2023 roku, zostanie omówione jaka jest rola dyrektora oraz głównego księgowego w zakresie przeprowadzania kontroli zarządczej.

  Szkolenie online przygotowane przez Panią Teresę Krawczyk, to praktyczna dawka wiedzy na temat zasad rachunkowości, gospodarki finansowej i zakładowego planu kont w kulturze. Wykładowca omówi w szczegółowy sposób źródła finansowania działań kulturalnych w Instytucjach Kultury w dobie kryzysu.

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się także ze sposobem wyliczania wynagrodzeń po nowelizacji Polskiego Ładu i rejestrem umów, który stanie się obowiązkiem jednostek od 2024 roku. 

   

  Program szkolenia

  1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury wyjaśnienia.

  2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury.

  3. Plany finansowe Instytucji Kultury.

  4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
  i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) –  dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat)- schematy księgowań z wyjaśnieniami.

  5. Fundusze w Instytucji Kultury.

  6. Należności i zobowiązania oraz odsetki– wycena i windykacja:

  • aktualizacja należności i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).

  7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach.

  8. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2022r.- wyliczenie przykładu.

  9. Dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować gdy IK nie jest podatnikiem czynnym VAT– pytania i odpowiedzi, np.:

  • Czy IK powinna wystawić rachunek czy fakturę osobie fizycznej np. potencjalnemu uczestnikowi zajęć na jego żądanie; Jeśli tak,  to jak powinien wyglądać taki dokument?