Instytucje Kultury po kontrolach NIK i RIO- problemy oraz nowości w działalności IK w 2024 r. - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Udział w szkoleniu online, dotyczącym kontroli RIO i NIK w instytucjach kultury, pozwoli Państwu zaznajomić się z przebiegiem kontroli w jednostkach kultury oraz poznać nowości związane z działalnością instytucji kultury w 2024 roku.

  Prowadząca szkolenie, Pani Teresa Krawczyk, odpowie m.in. na pytania dotyczące działalności statusowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej w Instytucjach Kultury.
  Omówione zostaną także zasady rachunkowości, wprowadzanie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, czy naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji.

  Biorąc udział w szkoleniu dowiedzą się Państwo także czy Instytucje Kultury powinny wystawiać rachunek czy fakturę osobie fizycznej oraz w jaki sposób wystawiać i księgować dokumenty księgowe, gdy Instytucja Kultury nie jest czynnym podatnikiem VAT.

   

  Program szkolenia

  I. Organizacja:

  1. Wybrane  zagadnienia organizacyjne – Kontrola Zarządcza – błędne ustalenia  Instytucji Kultury – KONTROLE NIK i RIO (np. na 10 kontrolowanych podmiotów w Warszawie NIK  skierował : 8 – na dyscyplinę finansów publicznych a 1- do prokuratora)– wyjaśnienia.

  2. Organizacja  działalności  instytucji kultury (nie można łączyć Instytucji Kultury ze sportem) –  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

  3. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- pytania i odpowiedzi, np.:

  • Kiedy działalność statutowa staje się działalnością gospodarczą?
  • W jakiej formie IK może pobierać opłaty za jednorazowe spotkania lub zajęcia cykliczne – np.  przelew, gotówka czy terminal płatniczy?
  • Czy należy podpisywać umowy z uczestnikami (np. opiekunami) zajęć? czy wystarczą tylko karty zgłoszeniowe.
  • Jakie zapisy powinny zawierać umowy lub karty  zgłoszeniowe uczestników?
  • Jak zaksięgować takie wpłaty.

  II. Rachunkowość i finanse IK:

  1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury-  w tym:

  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
  • plany finansowe Instytucji Kultury.

  2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
  i finansowych:

  • przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji,
  • przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
  • dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów;
  • celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie;
  • celowe inwestycyjne – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie, w tym: rozliczanie zadań inwestycyjnych: na środki trwałe, WNiP oraz wyposażenie – na przykładach;
  • pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19), Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli,
  • koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),
  • fundusze w Instytucji Kultury.

  3. Należności i zobowiązania oraz odsetki– wycena i windykacja:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
  • aktualizacja należności i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,

  4. Ewidencja księgowa  materiałów, towarów, wydawnictw ( konto 014, konto 016, konto 018) – wycena i odpisy aktualizujące.

  5. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie  – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach:

  • Środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł;
  • Wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
  • Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
  • Amortyzacja środka trwałego – (umorzenie ) terminy, weryfikacja.

  III. Wybrane zagadnienia podatkowe:

  1. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2022r.- wyliczenie przykładu.

  2. Dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować gdy IK nie jest podatnikiem czynnym VAT– pytania i odpowiedzi:

  • Czy IK powinna wystawić rachunek czy fakturę osobie fizycznej np. potencjalnemu uczestnikowi zajęć na jego żądanie; Jeśli tak,  to jak powinien wyglądać taki dokument?

  IV. Co nowego w Instytucjach Kultury w 2023 roku?