Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Dzięki udziale w szkoleniu zapoznają się Państwo z najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości Jednostek Sektora Finansów Publicznych oraz zwrócą Państwo uwagę, na jakie zagadnienia należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełniać błędów.

  Na szkoleniu omówione zostaną zobowiązania zaciągnięte bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem, nieprawidłowości w zakresie gospodarki pieniężnej, kwestie gospodarowania majątkiem trwałym oraz wszelkie nieprawidłowości związane z  prowadzeniem ksiąg rachunkowych jednostki i przeprowadzania inwentaryzacji.

   

  Program szkolenia

  1. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem (przekroczenie limitu oraz zakresu wynikającego z upoważnienia.

  2. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki pieniężnej (jak prawidłowo sporządzać raport kasowy, obowiązki w zakresie odprowadzania do banków dochodów przyjętych do kasy, płatności kartą służbową pracowników jednostki, udzielanie i rozliczanie zaliczek pracowniczych).

  3. Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym (zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10 000 zł, pozostałe środki trwałe, wycena majątku, zasady przekazywania mienia innym podmiotom, ewidencja niezakończonych inwestycji).

  4. Nieprawidłowości powstające przy ustalaniu należności (niedochodzenie należności z tytułu dochodów budżetowych, zasady ustalania należności spornych i wątpliwych, odpisy aktualizujące należności, stosowanie ulg w spłacie należności).

  5. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki (jak przygotować prawidłowy plan kont, prawidłowa klasyfikacja zdarzeń gospodarczych, kto odpowiada za opisanie dokumentu (zgodność merytoryczna i formalno-rachunkowa), ewidencja środków pieniężnych w drodze).

  6. Nieprawidłowości w zakresie stosowania odpowiednich paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia oraz inne wydatki wynikające ze stosunku pracy – § 302, § 303, § 401, § 417, materiały i wyposażenie – §421, § 422, § 424, usługi remontowe – § 427, usługi pozostałe – § 430, szkolenia – § 455, § 470, podróże służbowe – § 441, § 442, wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – § 605, § 606).

  7. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji (jak wybrać prawidłową metodę oraz dochować terminu inwentaryzacji, jak inwentaryzować wartości niematerialne i prawne oraz środki trwale trudno dostępne, jak oznaczyć teren strzeżony, jak prawidłowo inwentaryzować zobowiązania – czy można stosować tzw. milczące potwierdzenie salda, co grozi za niewłaściwe zastosowanie metody inwentaryzacji, jak udokumentować wyniki i rozliczyć inwentaryzację).