Zasady rozliczania opłat za pobyt i wyżywienie w szkołach i przedszkolach - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W związku z wprowadzonymi 1 września 2022 roku zmianami, dotyczącymi organizacji stołówki szkolnej i tym samym nałożeniem nowych obowiązków na dyrektora szkoły, przygotowaliśmy szkolenie online, dotyczące organizacji miejsc wydawania posiłków w szkołach oraz nowych zasad naliczania opłat za wyżywienie. Dodatkowo na szkoleniu zostaną omówione zasady rozliczania opłat za godziny spędzone w przedszkolach, zasady rozliczania nadpłat od rodziców, czy egzekwowanie należności za posiłki i pobyt w przedszkolu.

  Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowo obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji stołówek szkolnych, sposobów prowadzenia ewidencji opłat za posiłki oraz przeprowadzania przetargu dotyczącego cateringu. Szkolenie pozwoli Państwu uzyskać wiedzę na temat procedury windykacji należności za pobyt w placówce oraz naliczania odsetek za powstałe zaległości.

   

  Program szkolenia

  1. Organizacja stołówki według nowych zasad obowiązujących od 1 września 2022 r. wprowadzonych na mocy art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  2. Nowe obowiązki nałożone na dyrektora szkoły związane z organizacją stołówki w szkole oraz wydania ciepłego posiłku dla każdego dziecka – jak wypełnić obowiązek zapewnienia miejsca do spożycia ciepłego posiłku.

  3. Obowiązek wydawania gorącego posiłku w statucie szkoły – nowe zapisy, które powinny znaleźć się w dokumentacji szkoły.

  4. Zasady odpłatność za posiłki pobierane od rodziców uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, finansowanie posiłków przez ośrodki pomocy społecznej, sprzedaż posiłków osobo fizycznym.

  5. W jaki sposób obliczyć „wsad do kotła” w świetle najnowszych stanowisk regionalnych izb obrachunkowych wydanych po wejściu w życie art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  6. Jak obliczyć wysokość opłat za obiady pobieranych od nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, definicja „kosztów przygotowania posiłku” w świetle art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  7. Catering – w jaki sposób przeprowadzić przetarg, jak rozliczać faktury z firmą cateringową, czy rodzice mogą wnosić opłaty bezpośrednio do firmy cateringowej

  8. Czy posiłek sprzedawany dla nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest od niego zwolniony czy powinien być opodatkowany stawką 8% lub 23% – interpretacja ogólna Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. nr PT1.8101.3.2019

  9. Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów – jakie zapisy stosować aby można było dokonywać zakupów do stołówki szkolnej oraz gromadzić dochody z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców uczniów, praktyczne aspekty wypełniania sprawozdania Rb-34S.

  10. Sposób prowadzenia ewidencji opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej – opłaty stanowiące dochód jednostki budżetowej, opłaty gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa opłat za posiłki (konta: 201, 221, 700, 720), zastosowane odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej.

  11. Należności za posiłki sprawozdaniu budżetowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

  12. Opłaty za godziny spędzone w przedszkolu – umowy z rodzicami, jak naliczać godziny spędzone w przedszkolu, co powinno zawierać oświadczenie składane przez rodzica

  13. Kiedy należność za pobyt dziecka w przedszkolu lub posiłek staje się zaległością, jak ustalić prawidłowy termin płatności, kto ustala termin płatności należności w przedszkolu

  14. Jak rozliczyć nadpłaty od rodziców – czy zwrot nadpłaty następuje tylko na wniosek rodzica czy przedszkole może samo dokonać zwrotu

  15. Egzekwowanie należności za posiłki oraz pobyt dziecka w przedszkolu – formy egzekwowania należności, kto ma obowiązek egzekwowania należności, jakie obowiązki w zakresie egzekwowania należności ma dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły

  16. Naliczanie odsetek od zaległości – podstawa prawna naliczania odsetek za zaległości w opłatach za posiłki w szkole i przedszkolu.

  17. Procedura windykacji należności w przedszkolu – najważniejsze zapisy w przedmiotowym dokumencie